Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Оцінка персоналу на підприємстві (на матеріалх ТОВ «Сегеш - Україна», м. Шумськ , вул. Гагаріна, 19 Д

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ
1.1 Сутність оцінки персоналу: принципи, види; організаційна і стимулююча функції оцінки персоналу
1.2 Установки і форми поведінки керівників при оцінці персоналу
РОЗДІЛ II. ОЦІНКА СТАНУ ПЕРСОНАЛУ НА МАТЕРІАЛАХ ТОВ «Сегеш – Україна»
2.1 Аналіз стану оцінки персоналу на підприємстві ТОВ «Сегеш – Україна»
РОЗДІЛ III. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ В МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ НА ТОВ «Сегеш – Україна»
Висновки
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
 
Вступ
 
Актуальність теми. Оцінка персоналу є невід’ємною частиною управління персоналом у всіх його підсистемах. Застосування системи оцінки персоналу дозволяє визначити значимість співробітників для підприємства і стимулювати зміни їх діяльності в кращу сторону. При правильній розробці та проведенні, оцінка персоналу – це ефективний інструмент, що дозволяє виявити слабкі і сильні сторони діяльності працівників, скласти план професійного розвитку, побудувати відкриту корпоративну культуру й довірливі стосунки з керівником, підвищити прибутковість підприємства за рахунок більш ефективного управління персоналом.
Проблеми, що стосуються оцінки персоналу, досліджувалися у працях закордонних науковців, серед яких: А. Алавердов, М. Альберт, І. Ансофф, М. Вудкок, В. Веснін, В. Галенко, Б. Генкін, Д. Карнегі, М. Мескон, І. Метцнер, Г. Попова, В. Співак та ін. До вітчизняних фахівців, які вивчають питання оціночних механізмів персоналу, можна відзначити таких, як: А. Вучкович- Стаднік, В. Абрамов, Д. Богиня, М. Виноградський, І. Гіленко, А. Гриценко, В. Данюк, Т. Деткевич та ін. Результатом їх досліджень є розробка окремих підходів, процедур, методів організації та проведення оцінки персоналу. Зокрема дослідження Алли Вучкович-Стаднік базуються на результатах практичного досвіду розробки і застосування системи оцінки в західних та російських компаніях.
Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ та проведення аналізу стану оцінки персоналу на підприємстві ТОВ «Сегеш – Україна» та пошук шляхів вдосконалення мотивації персоналу на основі його оцінки на даному підприємстві.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні основні завдання:
1. Розглянути сутність оцінки персоналу: принципи, види; організаційну і стимулюючу функції оцінки персоналу.
2. Визначити установки і форми поведінки керівників при оцінці персоналу.
3. Провести аналіз стану оцінки персоналу на підприємстві ТОВ «Сегеш – Україна».
4. Застосувати результати оцінки персоналу в мотивації праці.
Предмет дослідження: організація оцінки персоналу на підприємстві ТОВ «Сегеш – Україна» та методичні підходи щодо оцінки ефективності її функціонування.
Об'єкт дослідження: система оцінки персоналу на підприємстві ТОВ «Сегеш – Україна».
Методи дослідження:
- аналіз;
- синтез;
- дедукція;
- метод порівнянь;
- метод узгодження.
Структурно курсова робота поділена на три розділи. В першому розділі розглядаються теоретичні аспекти з питань оцінки персоналу. Другий розділ присвячений аналізу стану оцінки персоналу на підприємстві ТОВ «Сегеш – Україна». Третій розділ містить розробку шляхів вдосконалення управління персоналом на підприємстві. Розглядаються напрямки підвищення ефективності управління персоналом на підприємстві; вдосконалення оцінки персоналу на підприємстві та здійснення мотивації для покращення управління персоналом на підприємстві.
 
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ
 
1.1 Сутність оцінки персоналу: принципи, види; організаційна і стимулююча функції оцінки персоналу
 
Оцінка персоналу – це цілеспрямований процес визначення відповідності якісних характеристик персоналу (здібностей, умінь, мотивів) вимогам посади або робочого місця [1, C. 192].
Оцінка персоналу передбачає порівняння певних характеристик людини- професійно-кваліфікаційного рівня, ділових якостей, результатів праці з відповідними параметрами, вимогами, еталонами. Навіть такі загальні риси людини, як розум, краса, сила, ретельність визначаються в порівнянні з чимось, а тому потребують оцінки.
Правомірним є твердження, що оцінювати персонал – це значить робити висновок на основі порівняння «ідеального» працівника з тією реальною людиною, що працює в конкретній організації, на конкретній посаді. Оцінка персоналу полягає у визначенні того, якою мірою кожний працівник досягає очікуваних результатів у праці й відповідає тим вимогам, які випливають з його виробничих завдань. Оцінка персоналу є процедурою, яку проводять з метою виявлення міри відповідності особистих якостей працівника, кількісних і якісних результатів праці нормативним вимогам, поставленим цілям.
Працівник повинен відповідати вимогам, які ставляться до нього посадовими обов'язками, змістом і характером праці, а також вимогам організації й культури підприємства. Оцінюють не тільки потенціальні можливості працівників, їх професійний рівень, компетенцію, а й реалізацію цих можливостей у процесі виконання доручених обов'язків й досягнення нормативних показників підприємства.
Оцінці підлягають усі категорії працівників, але значимість ЇЇ для окремих категорій різна. Природно, що оцінка особистих і ділових якостей керівників, головних спеціалістів значно складніша, ніж виробничого персоналу.
Оцінка виробничого персоналу – це визначення певних професійних і особистих якостей працівників, виходячи з їх функціональних обов'язків і цілей підприємства, за встановленими критеріями.
За таким підходом оцінка персоналу повинна обов'язково включати психологічний компонент і бути спрямованою на розробку рекомендації з управління як персоналу в цілому, так і окремими працівниками.
На практиці застосовується безліч методик, способів оцінки, які дають різні за рівнем об’єктивності результати. Однак, і в закордонній практиці відсутні ідеальні методики оцінювання персоналу, а науковці і практики нерідко дотримуються протилежних думок про доцільність застосування тих або інших
Фото Капча