Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-економічний механізм екологізації птахівництва

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ГЛАЗУН ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА
 
УДК 520. 33: 630
 
Організаційно-економічний механізм екологізації птахівництва
 
Спеціальність 08. 08. 01 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Суми – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Царенко Олександр Михайлович Сумський національний аграрний університет, ректор.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук Дейнеко Людмила Вікторівна. Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України, головний науковий співробітник кандидат економічних наук, доцент Карпіщенко Олексій Іванович Сумський державний університет, декан факультету економіки та менеджменту.
Провідна установа  Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН. 
України, відділ економічного регулювання природокористування, м. Одеса.
Захист відбудеться 15. 11. 2002 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55. 051. 01 в Сумському державному університеті за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. М-412.
 
Загальна характеристика дисертаційного дослідження
 
Актуальність теми дослідження. Відповідно до сучасних умов розвитку людства екологічна якість продукції тваринництва стає однією з важливих передумов забезпечення економічної та екологічної безпеки держави, але зміщення акцентів у бік екологічної якості потребує її соціально-економічного обґрунтування. Птахівнича галузь відкриває найбільш швидкий та ефективний шлях до нарощування ресурсів екологічно-безпечного повноцінного харчового білка, відтак вона повинна користуватися народногосподарським пріоритетом у процесі прискореного розвитку галузей м'ясного тваринництва в умовах недостатнього забезпечення населення м'ясом і м'ясопродуктами.
Серед багатьох відомих проблем завдання відродження галузі птахівництва з метою забезпечення населення продуктами птахівництва і виходом з цими продуктами на європейський та світовий ринки, соціально-екологічна оцінка напрямків розвитку птахівництва залишається актуальною і невирішеною.
У перехідний період до ринкової економіки галузь функціонує в складних умовах, що характеризуються подорожчанням матеріально-технічних, енергетичних ресурсів, кормів, диспаритетом цін на сільськогосподарську та промислову продукцію, дисбалансом цін у самому аграрному секторі. Значна частина м’яса птиці та продуктів його переробки імпортується, що поставило вітчизняне виробництво продукції птахівництва в невигідне становище на ринку. Певна частина населення України віддає перевагу дешевій імпортній продукції, практично не приділяючи значної уваги оцінці її якості. Усе це знижує рівень та якість життя, звужує можливості фінансування соціально-економічних заходів.
Згідно з Програмою стабілізації та розвитку тваринництва і птахівництва на 2001-2004 роки, розробленою на підставі Указу Президента України від 17 лютого 2001 року „Про заходи щодо стабілізації ситуації на споживчому ринку та розвитку тваринництва у 2001-2002 роках”, пріоритетними напрямками визначено прискорене збільшення виробництва тваринницької продукції за рахунок високоінтенсивних і швидкоокупних галузей. Одним з першочергових завдань є розв'язання проблеми зниження собівартості тваринницької продукції на основі запровадження екологічно безпечних і ресурсозберігаючих технологій виробництва.
Всі ці проблеми вимагають розробки відповідного організаційно-економічного механізму підвищення соціальної та еколого-економічної ефективності птахівництва. Але саме по собі створення ефективних економічних механізмів виробництва без вирішення соціально-екологічних проблем не забезпечує сталого розвитку птахівничої галузі в Україні.
У багатьох дослідженнях знайшли відображення деякі теоретичні та практичні питання щодо регулювання і функціонування організаційно-екологічного механізму підвищення еколого-економічної ефективності сільського господарства, але практично немає досліджень з організаційно-економічних аспектів екологізації птахівництва та з соціально-економічних проблем його розвитку.
Все це і обумовило вибір і актуальність теми, структурну побудову дисертаційної роботи та наукове і практичне значення проведеного дослідження.
Головна робоча гіпотеза, досліджена автором, полягає в тому, що подальший розвиток тваринництва повинен ґрунтуватись на вирішенні триєдиного завдання – досягнення відповідних організаційно-технологічних, екологічних та соціальних умов роботи підприємств і галузі в цілому, спрямованих на економію повних витрат на виробництво й підвищення на цій основі обсягів виробництва та поліпшення фінансово-економічного стану підприємств.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Наукове дослідження пов’язане з тематикою науково-дослідних робіт Сумського національного аграрного університету: “Економічне обґрунтування переходу до екологічно чистих технологій виробництва продукції АПК” (1998-2001, № ДР 0199U001630), та “Соціально-економічне обґрунтування системи управління якістю продукції (№ держ. реєстр. 0101Г007272, 1999-2001 рр.). Дисертант був відповідальним виконавцем та виконавцем розділів наукових звітів, в яких розроблені концептуальні підходи, теоретичні та практичні рекомендації, підкріплені відповідними економічними розрахунками по створенню систем управління екологічною безпекою виробництва та якістю продукції.
Мета та задачі дослідження
Мета дисертаційної роботи – розробка теоретичних та методичних основ формування, обґрунтування напрямків удосконалення організаційно-економічного механізму екологізації птахівництва як системи економічних важелів, що забезпечують соціально, екологічно та економічно врівноважений розвиток виробництва продукції птахівництва в ринкових умовах.
Для досягнення поставленої мети визначено такі задачі:
- провести аналіз та оцінку еколого-економічного стану виробництва продукції птахівництва в умовах ринкової економіки, визначити екологічно-орієнтовані проблеми розвитку виробництва продукції птахівництва в перехідний період;
- виявити та узагальнити основні фактори соціально-екологічної оцінки ефективності виробництва для створення механізму екологізації птахівництва;
- розробити методичні положення щодо розрахунку соціальної, виробничої та еколого-економічної ефективності птахівництва;
- поглибити алгоритм варіантного розрахунку напрямків підвищення еколого-економічної та госпрозрахункової ефективності тваринництва;
- удосконалити науково-методичні підходи до маркетингової оцінки продукції птахівництва з урахуванням соціально-екологічної складової;
Фото Капча