Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-правові аспекти управління персоналом в акціонерних товариствах

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Голоядова Тетяна Олексіївна

 

УДК 35. 08: 334. 722. 8

 

Організаційно-правові аспекти управління персоналом в акціонерних товариствах

 

Спеціальність 12. 00. 07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право

 

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

 

Харків – 2002

 

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник -доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України Васильєв Анатолій Семенович, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, завідувач кафедри адміністративного та підприємницького права.

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор Пахомов Іван Микитович, Одеський державний економічний університет, завідувач кафедри правознавства;

кандидат юридичних наук, доцент Комзюк Анатолій Трохимович, Національний університет внутрішніх справ, професор кафедри адміністративного права і адміністративної діяльності органів внутрішніх справ.

Провідна установа: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, кафедра адміністративного права, Міністерство освіти і науки України (м. Харків). 

Захист відбудеться “27” грудня 2002 року о 13. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64. 700. 01 Національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету внутрішніх справ (61080, Харків, проспект 50-річчя СРСР, 27).

Автореферат розісланий “25“ листопада 2002 року.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Взятий Україною курс на формування ринкових відносин об’єктивно вимагає становлення адекватних їм організаційно-правових форм господарювання. Конституція України проголосила і гарантувала право громадян на власність, на вибір професії та роду трудової діяльності, на об’єднання в організації, в тому числі для задоволення своїх економічних потреб. Протягом останнього десятиліття ХХ століття в нашій країні почав активно відроджуватися інститут господарських товариств, серед яких особливе місце займають товариства акціонерні. В цій організаційно-правовій формі підприємницької діяльності утворено більшість нових великих і середніх підприємств, банків, страхових організацій, інвестиційних фондів тощо. В наш час в Україні нараховується близько 35 тис. акціонерних товариств, значна частина з них утворена в процесі реформування державного і комунального майна шляхом обміну приватизаційних і компенсаційних сертифікатів на акції підприємств. Це дозволило 40% громадян України стати власниками акцій і одержати можливість брати участь в управлінні акціонерними товариствами. Таким чином, в наш час акціонерні товариства відіграють істотну роль в економіці країни, справляючи певний вплив на формування товарних і фінансових ринків та інші важливі економічні процеси.

Будь-яке акціонерне товариство – це колективний суб’єкт, тобто його утворює колектив людей, об’єднаних певною спільною метою. У розв’язанні проблем сучасності в найрізноманітніших сферах суспільного життя одним із основних напрямків є подальше удосконалення системи управління, яке неможливе без удосконалення роботи з кадрами. В наш час послідовно утверджується новий погляд на кадри або персонал організації як на один із її ключових ресурсів. Він відображає реальне підвищення ролі людського фактору в діяльності організації, зростання залежності цієї діяльності від якості, мотивації та характеру використання персоналу в цілому і кожного працівника окремо. Вкладення у людські ресурси та у кадрову роботу розглядається як довгостроковий фактор конкурентноздатності та успішного функціонування організації. Цією обставиною пояснюється особливе значення розробки проблем управління персоналом та практичного втілення його сучасних форм.

Проте, проблеми управління персоналом в акціонерних товариствах спеціально не вивчались, в існуючих наукових працях ці питання досліджувались фрагментарно або в рамках ширшої управлінської проблематики, без комплексного підходу. Таким чином, дослідження проблем управління персоналом в акціонерних товариствах набуває особливого змісту і актуальності.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в рамках загальнонаукової тематики Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова “Проблеми розвитку держави і права України в умовах ринкових відносин”, спеціальної науково-дослідної теми кафедри адміністративного та підприємницького права цього університету “Правові засади адміністративної реформи в Україні”.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації визначити сутність та систему управління персоналом акціонерних товариств, поняття та системи оцінки і добору їх персоналу, проблеми прогнозування і планування кадрового забезпечення апарату управління акціонерних товариств, а також виробити пропозиції та рекомендації щодо удосконалення організаційно-правових засад управління в цій сфері.

Виходячи з поставленої мети, в дисертації вирішено такі основні завдання:

-дано характеристику персоналу акціонерних товариств як об’єкта управління;

-визначено сутність та систему управління персоналом акціонерних товариств;

-досліджено соціальну природу управління кадровою роботою в акціонерних товариствах;

-проаналізовано організаційно-правові питання формування управлінського персоналу акціонерного товариства, організацію його навчання;

-визначено поняття та системи оцінки і добору управлінського персоналу в акціонерних товариствах;

-досліджено проблеми прогнозування і планування відтворення персоналу акціонерних товариств;

-проаналізовано зарубіжний досвід роботи з управлінським персоналом корпорацій і шляхи його використання для удосконалення кадрової роботи у вітчизняних акціонерних товариствах.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини‚ які виникають в сфері управління персоналом в акціонерних товариствах.

Предмет дослідження становлять організаційно-правові основи управління персоналом акціонерних товариств, теоретичні засади, процес і механізми формування їх кадрового складу.

Методи дослідження.

Фото Капча