Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Організаційно-технічний розвиток

Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема 13. Організаційно-технічний розвиток
 
13.1. Технічний та організаційний розвиток як складова інноваційних процесів і спосіб досягнення стратегічних цілей підприємства
 
Сталий розвиток підприємства у тривалій перспективі, забезпечення його конкурентоспроможності в умовах посилення ринкової боротьби неможливі без цілеспрямованого формування адекватного техніко-технологічного й організаційного рівня компа-нії. Водночас реалізація стратегічних планів, спрямованих на досяг-нення довгострокових цілей компанії, полягає в розробленні та впровадженні відповідних продуктових, технічних, технологічних, організаційних та інших інновацій. Отже, планування організаційно-технічного розвитку (ОТР) підприємства безпосередньо пов’язане з його інноваційною діяльністю, а результати останньої знаходять своє відображення в організаційно-технічному рівні виробництва. 
Як відомо, інновації — це процес впровадження, реалізації або використання новацій у діяльності організацій, підприємств. Інноваційна діяльність — це комплекс дій, спрямованих на вті-лення результатів наукових досліджень у нових продуктах, тех-нологіях, устаткуванні, організаційних рішеннях тощо. Вище ке-рівництво компанії має визначити власну інноваційну політику — проактивну (яка випереджає можливі зміни в галузі чи дії конку-рентів) чи реактивну (що реагує на зміни чи дії конкурентів) та стратегію — інноваційного лідера чи послідовника. Від цього за-лежить організація інноваційної діяльності підприємства, яка може здійснюватися власними підрозділами чи шляхом участі підприємства в наукових організаційних структурах, або ж поля-гати в придбанні інновацій на стороні. 
Для цього на підприємствах створюють підрозділи, що коор-динують та здійснюють інноваційну діяльність, а саме:
 науково-технічні ради в межах усієї компанії (визначають напрями інноваційної діяльності);
 відділи розроблення нової продукції;
 відділи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР);
 тимчасові творчі науково-технічні колективи, групи;
 координаційні та робочі групи для участі в бізнес-інкубаторах, технопарках, технополісах.
Останнім часом у компаніях з’являються так звані департамен-ти (відділи) розвитку, які відповідають, у тому числі, і за органі-зацію та результати інноваційної діяльності.
Серед розмаїття можливих інновацій у контексті ОТР варто насамперед звернути увагу на технологічні, що пов’язані з мето-дами виробництва, та нетехнологічні, які стосуються організацій-но-управлінських та фінансово-економічних аспектів діяльності підприємства. Інновації можуть бути стратегічного або тактично-го спрямування, принципово новими (базовими) чи поліпшува-льними. Останнім часом виокремлюють техно-інновації, що спрямовані на підвищення техніко-технологічного рівня підпри-ємства, та бізнес-інновації, що стосуються нових технологій ве-дення бізнесу (економічні, фінансові, структурні, організаційні). Тож, інновації можливі й навіть необхідні в будь-якій сфері дія-льності підприємства — маркетинговій, виробничій, фінансовій, збутовій, науково-дослідній, управлінській.
Об’єктами інновацій на підприємстві можуть виступати:
• продуктовий портфель (види продукції та послуг);
• маркетингова й збутова діяльність;
• матеріальні ресурси, що споживаються;
• якість продукції підприємства в цілому;
• засоби виробництва;
• методи й технологія виробництва;
• організація праці та процесів;
• персонал підприємства й соціальна інфраструктура;
• системи та методи управління (у функціональних сферах і на підприємстві в цілому);
• організаційні структури;
• інформаційні системи;
• інші сфери діяльності.
Значна частина названих об’єктів інновацій (наприклад, якість продукції та підприємства в цілому, засоби виробництва, методи й технологія виробництва, організація праці й процесів) зумов-лює технічний та організаційний розвиток підприємства. 
Технічний розвиток виробництва полягає у створенні та під-вищенні рівня техніко-технологічного потенціалу, який би відпо-відав поточним і стратегічним цілям підприємства.
Організаційний розвиток, що сприяє ефективнішому функці-онуванню виробничих процесів і підприємства в цілому, здійс-нюють удосконаленням наявних та впровадженням нових управ-лінських технологій, методів і форм організації праці й виробництва. Тому план ОТР має міжфункціональний характер і вміщує як плани інноваційної діяльності, якою займаються на-уково-дослідні та дослідно-конструкторські підрозділи, так і проекти технічної та інших служб щодо ремонту обладнання, заміни застарілого устаткування, підвищення якості продукції, поширення передових методів організації праці тощо. Він вико-нує такі основні ролі:
• по-перше, відображає стратегію і тактику підприємства у сфері інноваційної діяльності, яка є чинником створення конку-рентних переваг, формування й розвитку потенціалу фірми;
• по-друге, формує портфель проектів, реалізація яких має за-безпечити виконання стратегічних планів компанії;
• по-третє, узагальнює план заходів, що є «підтримуючи-ми» для досягнення запланованих підприємством обсягів про-дажу, їхнього ресурсного, кадрового, організаційного забезпе-чення.
 
13.2. Планування технічного та організаційного розвитку підприємства
 
Ефективна система планування ОТР ґрунтується на та-ких принципах:
 єдність фінансово-економічних, маркетингових, науково-технічних і соціальних завдань розвитку підприємства;
 взаємозв’язок і узгодженість стратегічних та поточних ці-лей та напрямів діяльності підприємства;
 альтернативність визначення, всебічне обґрунтування спо-собів досягнення поставлених завдань і вибір оптимальних 
рішень;
 бюджетна й ресурсна забезпеченість розроблених планів;
 комплексність, безперервність як взаємозв’язок і послідов-ність, змінність у плануванні;
 гнучкість і еластичність як адаптивність планів щодо мож-ливих відхилень або зміни внутрішнього чи зовнішнього середо-вища [53, с. 192].
Планування ОТР передбачає формування комплексу планів, які мають різне спрямування за цілями, предметом, рівнями, змі-стом і періодом планування:
• за цільовим призначенням:
 стратегічні;
 оперативні;
• часовим горизонтом планування:
 довгострокові;
 середньострокові;
 поточні (короткострокові);
• ступенем деталізації:
 загальнофірмові;
 плани підрозділів;
• функціональною сферою:
 маркетингові;
 виробничі;
 НДДКР;
 збутові;
 фінансові;
 з управління персоналом;
Фото Капча