Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості формування товарного асортименту на АВКТВТ “Рівненська кондитерська фабрика”

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи формування асортименту
1.1 Поняття і класифікація асортименту товарів
1.2 Формування асортименту на виробничому підприємстві
1.3 Регулювання і контроль асортименту товарів
1.4 Оцінка асортименту товарів
Розділ 2. Особливості формування товарного асортименту на АВКТВТ “Рівненська кондитерська фабрика”
2.1 Загальна характеристика АВКТВТ “Рівненська кондитерська фабрика”
2.2 Аналіз діяльності комерційних служб на АВКТВТ “Рівненська кондитерська фабрика”
2.3 Характеристика асортименту товарів АВКТВТ “Рівненська кондитерська фабрика”
2.4 Оцінка асортименту товарів на АВКТВТ “Рівненська кондитерська фабрика”
Розділ 3. Шляхи удосконалення асортиментної політики АВКТВТ “Рівненська кондитерська фабрика”
Висновки
Список використаної літератури
Додатки 
 
 
Вступ
 
Формування ринкової економіки викликало живий інтерес до форм і методів виробничо-комерційної діяльності, що використовуються в практиці світових економічних процесів. 
Комерційна діяльність – це товарно-грошовий обмін у процесі якого товари від постачальника переходять у власність торгового підприємства з орієнтацією на потреби ринкового попиту.
Комерція задовольняє потреби споживачів у товарах і послугах, сприяє колективному розвитку виробництва і впливає на формування його обсягів і перспектив, визначає економічний стан промислових підприємств, забезпечує виробників то партнерів ринковою інформацією, доводить товари від виробника до покупця.
Як показує світова практика, комерційна діяльність має різну орієнтацію. Найбільш поширеними є виробнича орієнтація та орієнтація на збут.
Підприємства з орієнтацією на виробництво всі свої зусилля спрямовують на створення високоякісного товару з низькою собівартістю.
Для того щоб виробництво товарів розвивалося відповідно до потреб суспільства, необхідна тісна взаємодія торгівлі з промисловістю і планування виробництва товарів на основі систематичного, всебічного вивчення і прогнозування попиту населення. Промисловість і торгівля вимушені рахуватися зі змінами асортиментної структури протягом року по сезонах, кварталах, місяцях. У міру зростання добробуту населення, розширення асортименту товарів, насичення ними ринку динамічність асортиментної структури попиту сильно підвищується. Асортиментна структура попиту міського і сільського населення, а також населення окремих районів держави володіє особливостями, викликаними географічними, кліматичними, національними та іншими факторами. Саме в цьому полягає актуальність даної теми. 
Об'єктом дослідження курсової роботи є АВКТВТ “Рівненська кондитерська фабрика”.
Предметом курсової роботи є особливості формування виробничого асортименту на підприємстві та шляхи його удосконалення.
Мета курсової роботи – вивчити теоретичні аспекти формування асортименту на виробничому підприємстві, проаналізувати особливості формування товарного асортименту у діяльності об’єкта дослідження, вказати шляхи удосконалення асортиментної політики на АВКТВТ “Рівненська кондитерська фабрика”.
Виходячи з поставленої мети можна визначити такі завдання:
- вивчити теоретичні основи формування товарного асортименту виробничого підприємства;
- вивчити процес формування товарного асортименту в об'єкті дослідження;
- закріпити одержані у вузі теоретичні та практичні знання із управління комерційною діяльністю;
- поглибити навички самостійної роботи з літературними джерелами, методичними, інструктивними та нормативними матеріалами, техніко – економічною інформацією;
- ознайомитися з практикою вирішення окремих питань комерційної діяльності з позицій вимог регіонального ринку;
- провести аналіз діяльності комерційних служб на підприємстві;
- розробити й обґрунтувати заходи щодо удосконалення асортиментної політики на підприємстві.
Основні теоретичні і методологічні джерела при виконанні курсової роботи - українські й іноземні видання, присвячені комерційній діяльності, і формуванню асортименту на підприємстві. Аналітична частина роботи побудована на даних експертних опитувань співробітників підприємства, а також на основі даних бухгалтерської та статистичної звітності.
 
Розділ 1. Теоретичні основи формування асортименту
 
1.1 Поняття і класифікація асортименту товарів
 
Стабільність торгівлі визначається раціональністю, повнотою і стійкістю асортименту товарів. Від складу і оновлення асортименту безпосередньо залежать зростання товарообігу і швидкість реалізації товарів. Відсутність у торгівлі потрібних товарів, їх вузький, нестабільний чи невідповідний запитам споживачів асортимент породжують незадоволений попит, що негативно позначається на ефективності торгівлі.
Визначення поняття “асортимент” в різних джерелах трактується по різному. Зокрема, Ф.Г. Панкратов визначав асортимент товарів як сукупність їх видів, різновидів і сортів, об’єднаних або сумісних за певною ознакою. Основними групувальними ознаками товарів є сировинна, виробнича і споживча. 
Апопій В.В. дає наступне визначення “асортимент” – це комплекс, сукупність сортів. Однак у сучасній торгівельній практиці поняття “асортимент” набуло більш широкого змісту, ніж проста сукупність сортів. Під асортиментом товарів розуміють перелік, номенклатуру товарів, їх видів, різновидів, сортів тощо, об’єднаних або поєднаних за певною ознакою. Основними групувальними ознаками товарів є місце утворення, призначення, особливі властивості товару, складність асортименту, характер групування, частота попиту, стабільність попиту та функціональна роль у споживанні. Отже, співставляючи різні погляди на поняття “асортимент” і його групувальні ознаки можна побачити, що суть самого поняття у всіх авторів майже однакова, змінюються лише погляди на групувальні ознаки.
Розрізняють виробничий і торговий асортимент товарів.
Виробничим асортиментом називають номенклатуру товарів, що випускаються промисловими сільськогосподарськими підприємствами, а також іншими виробниками. Як правило, підприємства-виробники випускають товари вузького асортименту, що дозволяє їм впроваджувати передову технологію виробництва, вдосконалювати асортимент товарів, поліпшувати їх якість. Тому товари, що випускаються ними, потребують подальшого підсортування з урахуванням вимог торгівлі, на підприємствах якої зосереджений широкий асортимент товарів, що являє собою поєднання продукції, виробленої різними виробниками. Таке підсортування, або перетворення асортименту, здійснюється переважно на підприємствах оптової
Фото Капча