Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Особливості формування високопродуктивних дубових насаджень в умовах лівобережного лісостепу

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Національний аграрний університет
 
Марчук Юрій Миколайович
 
УДК 630*165. 4: 630*22: 630*23: 630*905
 
Особливості формування високопродуктивних дубових насаджень в умовах лівобережного лісостепу
 
06. 03. 03 – лісознавство і лісівництво
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському ордена “Знак Пошани” науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Державного комітету лісового господарства України
Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Краснов Володимир Павлович, Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького, директор Поліського філіалу УкрНДІЛГА
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор, Пилипенко Олексій Іванович, Національний аграрний університет, завідувач кафедри лісової меліорації кандидат сільськогосподарських наук, Турко Василь Миколайович, Державний агроекологічний університет України, завідувач кафедри лісівництва, лісових культур і таксації лісу
Провідна установа Український державний лісотехнічний університет, кафедра лісівництва, Міністерство освіти і науки України, м. Львів.
Захист відбудеться “24 ”липня 2002 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 004. 09 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, ауд. 65.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Дуб в лісах України є однією з найбільш поширених і цінних в багатьох відношеннях породою, а експлуатація його лісостанів завжди була пріоритетною в господарській діяльності. Не дивлячись на економічну стагнацію та сьогоднішню невизначеність щодо основних принципів ринкового господарювання, потреба у високоцінних дубових сортиментах для господарських та промислових цілей залишається досить відчутною і гострою не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Накопичений багаторічний досвід переконливо засвідчує, що традиційні методи господарювання з акцентом на суцільні рубки та наступне паросткове поновлення чи створення лісових культур не змогли реалізувати ідею розширеного відтворення високопродуктивних та стійких дубових лісостанів.
Неодноразові масові хвилі всихання нанесли відчутний удар по дубу, як основній лісотвірній породі, змусили внести певні корективи у господарство, зосередивши увагу перш за все на проведенні санітарних рубок. Останні стали практично визначальним мірилом в комплексі господарських заходів у дібровах. Автоматично на другий план відійшли рубки догляду (особливо прорідження та прохідні рубки), основна мета яких полягає у підготовці та формуванні цінних дубових екземплярів майбутнього.
Всебічне вивчення лісостанів контрастних за режимом господарювання, рівнем продуктивності, складом та структурою, їх селекційної і генетичної цінності дозволить внести уже зараз певні корективи, спрямовані на підтримання складної ценотичної структури дібров, підвищення їх комплексної продуктивності, стабілізації еколого-захисних та санітарно-оздоровчих функцій, підтримання високої вітальності дуба, як головної породи у їх складі на тривалу перспективу. Ця проблема є особливо актуальною для дубових лісостанів лісостепової частини України, де ліси в широкому розумінні є потужним кліматичним та едафічним чинником на межі природних зон.
У 70-80 роки минулого сторіччя було створено на значних площах на базі плюсових дерев і насаджень насіннєві плантації для забезпечення лісового господарства насінням. На даний час всі вони вступили в плодоношення. Різні способи створення та умови догляду суттєво вплинули на їх стан та насіннєву продуктивність. Тому актуальним питанням є визначення перспектив подальшої експлуатації наявних лісонасінних плантацій на основі аналізу їх сучасного стану та доцільності створення нових лісонасінних плантацій в регіоні в майбутньому.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідних тем: “Вдосконалити систему рубок та нормативну базу ведення лісового господарства в рівнинних лісах України” (номер державної реєстрації 0100U001020) та “Стан, структура, продуктивність дібров Харківщини та шляхи їх покращення лісогосподарськими і селекційними методами” (номер державної реєстрації 0199U002602), де здобувач був виконавцем протягом 1999-2001 р. р.
Мета і задачі дослідження. Оцінити сучасний стан та продуктивний рівень дубових ценозів, їх структурно-функціональні та еколого-ценотичні особливості в умовах регульованого господарського використання, визначити шляхи їх ефективного та повноцінного відтворення, вивчити реальний стан та перспективи використання і збереження постійної лісонасінної бази дуба звичайного в регіоні дослідження для підвищення продуктивностi та стiйкостi дубових лісостанів.
Для реалізації цієї мети необхідно було вирішити такі завдання:
- здійснити сучасний та ретроспективний аналіз динаміки дубових лісів за основними лісівничими параметрами та визначити резерви підвищення продуктивності та комплексної стійкості;
- вивчити структурно-ценотичні особливості функціонування дубових екосистем на різних етапах їх онтогенезу в умовах обмеженого господарського використання;
- дослідити репродуктивні процеси в дубових ценозах та шляхи відтворення корінних деревостанів;
- вивчити стан та продуктивність генетичних резерватів, плюсових насаджень та плюсових дерев дуба звичайного;
- проаналізувати сучасний стан клонових насінних та родинних плантацій дуба звичайного;
- здійснити відбір найбільш перспективних плюсових дерев та популяцій на основі вивчення насіннєвих потомств у випробних культурах.
Об’єкт дослідження – просторово-функціональна організація лісових формацій дуба звичайного.
Предмет дослідження – структура, продуктивність і відтворення високопродуктивних та стійких змішаних насаджень дуба в Лівобережному Лісостепу.
Методи дослідження Дослідження виконано методами порівняльної екології із застосуванням як загальноприйнятих в лісівництві, таксації та лісовій селекції методик, так і маловживаних і модернізованих методичних підходів при
Фото Капча