Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Періодична преса в суспільному розвитку Південного степового регіону Російської імперії (1820-1865)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І. І. МЕЧНИКОВА
 
Грєбцова Ірена Світозарівна
 
УДК 94 (470+571) “18”: 050 (043. 3)
 
Періодична преса в суспільному розвитку Південного степового регіону Російської імперії (1820-1865)
 
07. 00. 02 – Всесвітня історія
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук
 
Одеса – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі нової та новітньої історії Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант: доктор історичних наук, професор Першина Заїра Валентинівна, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, професор кафедри історії України.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Казьмирчук Григорій Дмитрович, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, завідувач кафедри історії для гуманітарних факультетів; доктор історичних наук, професор Черних Ганна Григорівна, Миколаївський науково-навчальний Центр (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова), професор кафедри історичних дисциплін; доктор історичних наук, професор Шелест Дмитро Сергійович, Одеська національна юридична академія, професор кафедри соціальних теорій.
Провідна установа: Інститут історії України НАН України, відділ історії України XIX – початку XX ст., м. Київ.
Захист відбудеться “20” грудня 2002 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41. 051. 08 в Одеському національному університеті (65104, м. Одеса, вул. Дворянська, 2).
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова (65104, м. Одеса, вул. Преображенська, 24).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
На початку XXI ст. значення періодичної преси в соціально-політичному і культурному житті країни представляється безперечним. Не випадково пресу як невід'ємну складову частину засобів масової комунікації називають іноді “четвертою владою”. У той же час преса пройшла нелегкий шлях становлення і розвитку, перш ніж з окремих інформаційних листків і бюлетенів виникла система періодичної преси, яка перетворилася в серйозну суспільну силу.
Риси і ознаки соціального інституту періодика придбала поступово. Преса вже на ранньому етапі розвитку відбивала соціальні інтереси і політичні пристрасті груп населення, що домінували в суспільстві, і використовувалася ними як трибуна для викладу своїх позицій, вимог і доктрин. Це рівною мірою простежується як в серйозних редакційних статтях і фейлетонах, зарубіжних новинах, місцевих вістях, так і кореспонденціях з місць, листах в редакцію. У Російській імперії ці характерні ознаки преси, незважаючи на істотні обмеження з боку уряду, стали помітні вже у другій половині XVIII ст., надалі тенденція їх наростання ставала все більш очевидною. Особливу визначеність виступи на сторінках преси мали в періоди послаблення цензури, що були породжені в авторитарній державі політичними кризами в переломну епоху. На рубежі 50-60-х рр. XIX ст. російська періодика вперше яскраво продемонструвала уряду і суспільству свої можливості. Тому безперечний науковий інтерес становить вивчення процесу формування і функціонування центральної і регіональної преси в першій половині сторіччя, що створив базу для якісно нового етапу розвитку російської періодики.
Актуальність теми. Проблема розвитку преси, її місця в соціальному житті суспільства завжди була в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних вчених. Задавдання вивчення становлення і розвитку періодики включене до програми актуальних напрямів наукових досліджень вченими Росії, а єдиний в Україні Науково-дослідницький центр преси, що почав свою діяльність як структурний підрозділ Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України навесні 1993 р., взявся за розв'язання багатогранної проблеми з вивчення української періодики. Складовою частиною вирішення цього завдання, на думку керівника і організатора центру М. М. Романюка, має стати дослідження крім газет і часописів, що виходили українською мовою, вивчення іншомовної періодики, яка видавалася на території України. І це цілком справедливо, оскільки саме вона стала основою для розвитку української національної преси. Попередницею української періодики у першій половині XIX ст. в південних губерніях України була преса, що друкувалася французькою, російською, вірменською, німецькою, грецькою мовами, на ідиші та івриті і входила в регіональну систему періодичної преси Південного степового регіону Російської імперії, яка була підсистемою російської преси.
Незважаючи на те, що початковий період розвитку преси різних регіонів привертає сьогодні все більшу увагу дослідників, періодика Південного степового регіону Російської імперії першої половини XIX ст. до цього часу не зазнавала комплексного вивчення.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям дисертаційного дослідження є складовою частиною міжвузівських наукових програм у галузі регіоналістики. Дисертаційне дослідження виконане в рамках наукової комплексної теми № 241 “Проблеми нової і новітньої історії: глобальний і регіональні аспекти” (№ державної реєстрації 0101U008294), яка розробляється кафедрою нової і новітньої історії історичного факультету Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.
Мета і задачі дослідження. Об'єктом дослідження є місце і роль системи періодичної преси, що формувалася в Російській імперії в першій половині XIX ст., в суспільному розвитку регіонів країни.
Предметом дисертаційного дослідження обране вивчення закономірностей і особливостей становлення періодики Південного степового регіону, виявлення її місця в системі загальноросійської преси, значення регіональної періодики в соціально-економічному, політичному і культурному житті південних губерній і областей.
Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу регіональних газет, часописів і почасових видань як єдиної
Фото Капча