Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Прагмасемантичні особливості категорії оцінки в рекламному тексті (на матеріалі реклами журналу “Time”)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Київський державний лінгвістичний університет
 
Киричук Лариса Миколаївна
 
УДК 41: 659. 001. 41
 
ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ В РЕКЛАМНОМУ ТЕКСТІ (на матеріалі реклами журналу “time”)
 
Спеціальність 10. 02. 04 – германські мови
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
 
Київ – 1999
 
Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана на кафедрі англійської філології Волинського державного університету ім. Лесі Українки, Міністерство освіти України. 
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Олікова Марія Олександрівна, завідувач кафедри англійської філології Волинського державного університету ім. Лесі Українки.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Швачко Світлана Олексіївна, завідувач кафедри перекладу Сумського державного університету кандидат філологічних наук, доцент Янко Неллі Андріївна, декан перекладацького факультету Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.
Провідна установа: Львівський державний університет імені Івана Франка, кафедра перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура.
Захист відбудеться “8” жовтня 1999 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 054. 02 при Київському державному лінгвістичному університеті (вул. Велика Васильківська, 73) 
рекламна інформація комунікативна мета адресат
 
За останні роки вивченню ролі мови в людському спілкуванні та інтелектуальному освоєнні людиною світу властиве поєднання семантичного та прагматичного елементів дослідження, це дає змогу визначити повний об’єм інформації, що передається висловлюванням/текстом. Оскільки кожний текст відображає як предметну, так і комунікативну ситуацію, передбачаючи певний влив на аудиторію, першочерговим завданням лінгвістики є різноаспектне дослідження компонентів цього впливу. Одним із таких компонентів, без сумніву, виступає категорія оцінки – за словами Н.Д. Арутюнової “найяскравіший представник прагматичного значення”. Вона здатна надавати тексту відповідні когнітивні і комунікативно-мовленнєві характеристики. 
Категорія оцінки може виявлятися як онтологічна, оказіональна чи віртуальна ознака тексту, іншими словами, ця категорія займає ядерну чи периферійну позицію в концептуальній і мовній структурі тексту. Місце та роль оцінки вивчаються мовознавцями на матеріалі різних текстів і в різноманітних аспектах. Одним з об’єктів дослідження є текст реклами, в якому оцінка виступає компонентом переконувально-спонукального впливу і засобом забезпечення його комунікативно-змістової цілісності. 
Реклама як багатопланове явище – соціальне, психологічне, лінгвістичне, естетичне, власне економічне тощо – привертає увагу дослідників різноманітних галузей людської діяльності. Актуальним на сьогодні є вивчення механізмів вербувального впливу реклами, її здатності переконувати і спонукати аудиторію до дій, її спроможності запам’ятовуватися реципієнтом і забезпечувати автоматизм поведінки останнього. 
Мовні особливості рекламного тексту (РТ) є предметом постійного аналізу як у зарубіжній, так і у вітчизняній лінгвістиці. Дослідження ведуться на матеріалі різних мов у таких напрямках: загальний опис (G. Leech, Н.А. Гурська, Д.Є. Розенталь, М.М. Кохтев, А.О. Стриженко); концептуальна структура (О.В. Анопіна); прагматичні, функціонально-семантичні, структурно-семантичні, стилістичні, лексичні, синтаксичні параметри (Г.О. Абрамова, І.П. Гриліхес, С.П. Козлова, Г.М. Кузнецова, С.П. Кудис, Л.В. Лебедєва, Л.Д. Маєвська, І.П. Мойсеєнко, М.О. Олікова, Ю.В. Сильвестров, Р.В. Скільський, І.Т. Шестакова) ; соціо- і психолінгвістичні особливості (О.І. Краснова, О.О. Леонтьєв, О.І. Негневицька, О.М. Шахнарович, Ю.С. Сорокін, Є.Ф. Тарасов, C.L. Bovee, W.F. Arens, J.L. Klose, M. Walker, J. Wright) ; окремі композиційні елементи: слоган (С.П. Козлова, Г.М. Кузнецова, О.Д. Солошенко, G. Cook) ; товарний знак (З.П. Комолова, Т.О. Соболева, О.В. Суперанська). 
Однак, незважаючи на те, що мовні проблеми реклами досліджуються досить широко, поза увагою залишається детальне висвітлення оцінного аспекту РТ, вивчення якого може пояснити як особливості комунікативно-прагматичної організації тексту, так і деякі моменти текстоформування та текстосприйняття. 
Об’єктом аналізу в дисертації є мовні засоби вираження оцінки в рекламному тексті. Предметом дослідження є функціонування категорії оцінки та її вплив на особливості реалізації прагмасемантики тексту. Матеріалом дослідження послужили 1250 текстів реклами журналу “Times” за період 1990-1997 рр. 
Детальний опис форм вираження та функціонування категорії оцінки в РТ викликаний необхідністю визначення способів реалізації переконувальної комунікативно-функціональної мети в рекламному жанрі, зокрема місця оцінки у здійсненні рекламного переконання, а також визначення функціонально-мовленнєвої залежності оцінки від екстралінгвістичних факторів рекламного контексту. Також чекає на своє вирішення питання щодо варіативності оцінної семантики у фрагментах текстової інформації та умов функціонування таких фрагментів як комунікативних етапів спонукання в мовленнєвому акті. Відомо, що оцінка здатна параметризувати текст; у зв’язку з цим викликає певний інтерес виявлення її місця в структурі семантичної інформації з погляду прагматичної стратегії дискурсу. 
Висвітленню цих питань присвячено наше дослідження. 
Актуальність обраної теми, таким чином, визначається загальним спрямуванням лінгвістичних досліджень на вирішення проблем функціонування мови, зокрема як інструмента переконання та спонукання. Виявлення механізмів вербального впливу переконувально-спонукального тексту, а саме, рекламного, неможливе без адекватного аналізу його прагматичних компонентів, одним з яких є оцінний. 
Новизна дисертації полягає в тому, що в ній різнобічно описується оцінний компонент РТ із точки зору його жанрових, мовленнєво-актових і дискурсних характеристик; вивчена оцінна інформація РТ на основі її блокової репрезентації. У роботі вдосконалено аналіз механізмів спонукання в мовленнєвому акті, дістала подальший розвиток теорія структури інформації тексту. 
Метою нашого дослідження є встановлення закономірностей мовного вираження і функціонування категорії оцінки в РТ шляхом виявлення особливостей реалізації його прагматичної настанови та особливостей розвитку його теми. 
Досягнення поставленої мети передбачає
Фото Капча