Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Правова танатологія: загальнотеоретичне дослідження

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
19
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»
 
ЗАПОРОЖЧЕНКО Анастасія Олексіївна
 
УДК 340.125:616-036.88
 
Правова танатологія: загальнотеоретичне дослідження
 
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
Одеса – 2015
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному університеті «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор юридичних наук,  професор ВАСИЛЕНКО Микола Дмитрович, Національний університет «Одеська юридична академія», професор кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства
 
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України СТЕЦЕНКО Семен Григорович, Інститут кримінально-виконавчої служби, перший заступник з навчально-методичної роботи, кандидат юридичних наук, доцент, ГАЛИЦЬКИЙ Ігор Володимирович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, доцент кафедри медичного та фармацевтичного права
Захист відбудеться ___________ 2015 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 Національного університету «Одеська юридична академія» за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 23.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Національного університету «Одеська юридична академія» за адресою: м. Одеса, вул..Піонерська, 2.
Автореферат розісланий  «____»  ____________ 2015 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Л. Р. Біла-Тіунова
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. У сучасних умовах наукознавчі та концептуальні проблеми біоюриспруденції та її наукових напрямків об’єктивно набувають усе більшого значення. Їх актуальність зумовлюється не тільки «тісним зв’язком» з найважливішими, надзвичайно дискусійними в юридичній науці проблемами, що є новими для української юридичної науки, але й істотно загострюються у зв’язку з  необхідністю здійснення відповідної трансформації правової системи країни, в силу чого вони потребують глибокого теоретичного аналізу. Від наукового розуміння предмета біоюриспруденції та її наукових напрямків залежить правильна оцінка її пізнавального та практико-прикладного значення як науки.
Актуальність теми дослідження пов’язана з відсутністю у вітчизняному правознавстві монографічних праць із наукознавчих питань біоюриспруденції, що стає істотною перешкодою на шляху активізації прикладних біомедико-правових досліджень. На теперішній час є необхідність чергових кроків у напрямку розроблення теорії біоюриспруденції та правової танатології, зокрема створення, узагальнюючи попередні здобутки науковців, праці, в якій було би прослідковано цілісність фундаментальної структури сфери знань щодо єкпликації біологічних основ права у його біоцентричному вираженні, генезисі, у контексті його соціальних зв’язків. Таким чином, є нагальною потреба в науковому дослідженні загальнотеоретичних проблем правової танатології, насамперед її предмета, та  визначенні місця в системі юридичних наук. Недостатня розробка деяких танатолого-правових проблем, або навіть іх відсутність, наявність суперечливих концептуальних підходів до їх розв’язання, необхідність їх переосмислення під кутом зору нових світових та вітчизняних реалій значною мірою зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
Відомо, що загальновизнаним положенням філософії науки є те, що рефлексія самої науки стосовно власних пізнавальних проблем, яка сприяє приросту та розвиткові знань, є одним з найважливіших критеріїв науковості останніх. Безумовно, біомедичне пізнання права, яке дає уявлення про еволюцію біологічної сутності людини, впливає на антропологічний вимір людини та несе на собі відбиток визначення початку, закінчення та меж такого права, як право на життя. Однак, виконання цієї пізнавальної функції значною мірою зумовлено тим, наскільки ефективно розв’язується наукою завдання розробки власних епістемологічних проблем. Тому уявляється логічним розглянути теоретичні можливості виникнення нового напрямку сучасної правової науки, яка займалася б вивченням життя людини як ключової біосоціальної цінності, в якій першоосновою має стати життя людини як базова аксіологічна величина, з якої випливають, як наслідок,  її права, свободи та законні інтереси. Наочним прикладом цього наукового напряму є біоюриспруденція, складовими елементами якої є правова перинатанатологія, правова соматологія та правова танатологія.
Концепція дослідження квінтесується на визначенні загальнотеоретичного та наукознавчого аспектів правової танатології як нового наукового напряму, на вирішенні більш суттєвих танатолого-правових проблем, які не можуть бути вирішеними у межах медичного, кримінального, цивільного права, біоетики та філософії права, і  обґрунтуванні нової концепції  структури біомедичних прав людини та визначенні місця танатологічних прав у цій структурі. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності до плану наукової діяльності кафедри права Європейського Союзу та порівняльного правознавства Національного університету «Одеська юридична академія» «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку української державності та права» (державний реєстраційний номер 011U006Н) на 2011–2015 роки.  
Мета і задачі дослідження. Метою наукового дослідження є визначення наукознавчих та концептуальних основ правової танатології та здійснення комплексного теоретико-правового аналізу основних правових проблем танатології.
Для досягнення цієї мети було поставлено такі задачі:
  • визначити поняття та наукознавчий нарис біоюриспруденції: об’єкт та предмет; місце біоюриспруденції у контексті міждисциплінарних зв’язків та в системі юриспруденції; обґрунтувати нову концепцію щодо її структури; надати  класифікацію біомедичним правам людини;
  • визначити поняття та наукознавчий нарис правової танатології: об’єкт та предмет; її зміст  у контексті реалізації танатологічних прав людини; основні цілі, задачи та функції; її місце в системі біоюриспруденції та в контексті міждисциплінарних зв’язків; місце танатологічних прав у системі біомедичних прав; запропонувати періодизацію становлення та формування правової танатології;
  • довести концептуальну необхідність  розвитку біоюриспруденції та правової танатології в системі загальнотеоретичної юриспруденції;
  • охарактеризувати стан сучасної епістемологічної ситуації в загальнотеоретичній юридичній науці для
Фото Капча