Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Причини виникнення логістики та етапи її розвитку

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Обґрунтуйте причини виникнення логістики та етапи її розвитку
2. Задача 1
3. Задача 2
4. Задача 3
5. Задача 4
Список літератури
 
1.Обґрунтуйте причини виникнення логістики та етапи її розвитку
 
Термін "логістика" має давню історію. Ще в Древній Греції він означав "мистецтво роздумів і обчислень"; в Римській імперії-правила розподілу продовольства. Проте, най відомішим є значення, яке отримала логістика за часів правління візантійського імператора Лева VI (889-912 рр.), згідно із яким вона означала військову науку, яка займалася в основному здійсненням чіткої, злагодженої роботи тилу по забезпеченню військ всім необхідним задля отримання перемоги у військовій кампанії.
Таке трактування логістики зберігається до цього часу. Навіть під час недавньої війни в Іраку в ЗМІ часто звучала інформація про те, що функції логістики в міжнаціональних військах забезпечувала Іспанія. Тобто, на Іспанію було покладено обов'язок по забезпеченню американських та союзних із ними військ боєприпасами, зброєю, засобами пересування, їжею, одягом, житлом тощо, тобто усім необхідним для успішного ведення військових дій.
Проте, активне використання військового терміну у чисто економічних цілях почалося з середини 60-х років XX ст., і сталося це із ряду причин:
перетворення ринку продавця у ринок покупця, внаслідок чого загострюється конкурентна боротьба за споживача, що вимагає об'єднання зусиль всіх учасників товароруху (виробництва, оптової та роздрібної торгівлі) з метою створення інтегрованої системи, яка б найбільш повно задовольняла потреби споживачів за рахунок зниження собівартості продукції і підвищення якості поставок;
енергетична криза, яка змусила шукати нові шляхи економії ресурсів, і, відповідно, призвела до зниження собівартості продукції;
науково-технічний прогрес, зокрема комп'ютеризація управління, що дозволило максимально використовувати та опрацьовувати логістичну інформацію, з метою максимальної злагодженості та високої координованості зусиль всіх учасників логістичної системи.
Логістика доволі молода наука, тому трактування поняття логістики викликає істотні суперечності. Найбільш розповсюдженими є дві точки зору щодо етимології поняття «логістика». За однією із них термін «логістика» походить від грецького logistikos – обчислювати, міркувати [11, с. 87], за другою – від французького loger – постачати [7, с. 5]. Однак зустрічаються й інші версії, зокрема, від древньогерманського laubja – склад, зберігання [10, с. 7]. Історично склалися два принципово різних науково-практичних напрямки розвитку логістики – у військовій справі й у математиці [10, с. 7-8]. Друге трактування терміна "логістика" у значенні математичної логіки використовані в роботах знаменитого німецького математика Г. Лейбница (1646-1716). Це значення терміну було закріплено на філософському конгресі в Женеві в 1904 р. [8, с. 10]. Як й інші методи прикладної математики (дослідження операцій, математична оптимізація, сітьові моделі й ін.), логістика поступово стала переходити з військової області до сфери господарської практики. У такий спосіб логістика одержала інший напрям розвитку – економічний. Сьогодні у підприємницькій діяльності та економічній і науковій літературі зарубіжні фахівці виділяють два принципових напрями у визначенні логістики. Один з них пов’язаний з функціональним підходом до руху товарів, тобто управління всіма операціями товароруху, які необхідно виконувати при поставці товарів від постачальника до споживача [13, с. 282]. Інший напрям характеризується більш широким підходом: крім управління товарорухом, він включає аналіз ринку постачальників і споживачів, координацію попиту та пропозиції на ринку товарів і послуг, а також здійснює гармонізацію інтересів учасників процесу руху товарів [13, с. 282]. Сьогодні у зарубіжній і вітчизняній літературі немає єдиного визначення логістики. Багатоманітність визначень поняття логістики пов'язана насамперед з тим, що еволюціонувала сама концепція логістики, тому як саме визначення, так і об'єкти дослідження логістики змінювалися й уточнювалися з розвитком ринкових відносин [10, с. 7-8]. Пропонується розглянути тлумачення поняття «логістика» у табл. 1.
Таблиця 1
Різні тлумачення поняття «логістика»
Визначення поняття «логістика»автор
12
Логістика – наука про планування, організацію, управління, контроль і регулювання переміщення матеріальних та інформаційних потоків у просторі і в часі від їхнього первинного джерела до кінцевого споживачаДибська В.В. 
Логістика – наука про управління рухом ресурсівКозловський В. А., Кобзєв В. В., Савруков Н. Т.
Логістика – це сукупність видів діяльності по управлінню потоками продукції, координації виробництва і ринків збуту при певному рівні послуг з мінімальними витратами Heskett J. L. 
Логістика – це мистецтво управління потоком матеріалів і продуктів від зовнішнього джерела до споживачаMagee J.F., Copacino W.C., Rosenfield D.B. 
Логістика – наука управління матеріальними потоками від первинного джерела до кінцевого споживача із мінімальними витратами, пов’язаними з товарорухом та відповідним потоком інформації Авторський колектив під керівництвом Анікина Б. А. 
Логістика – це наукове учення про планування, управління і контроль потоків матеріалів, енергії та інформації в окремих видах підприємництваЮнеман Р. 
 
Продовження табл.1
12
Логістика – міждисциплінарний науковий напрямок, безпосередньо пов'язаний з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків.Сергеєв В.І. 
Логістика – вдосконалення управління рухом матеріальних потоків від первинного джерела сировини до кінцевого споживача готової продукції і пов'язаних з ними інформаційних і фінансових потоків на основі системного підходу і економічних компромісів з метою досягнення синергичного ефектуФедоров Л.С.
Логістика – новий напрям науково-практичної діяльності, цільовою функцією якого є наскрізна організаційно-аналітична оптимізація
Фото Капча