Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Причини виникнення логістики та етапи її розвитку

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

фізичним розподілом (physical distribu-tion management department), – новий інтегрований підрозділ, – мислювалося об'єднати операції, пов'язані з рухом і зберіганням товарно-матеріальних цінностей, які виконуються в "економічному просторі" між зберіганням готової продукції на території підприємства і сферою споживання.

В останні роки серед західних фахівців у сфері логістики домінує точка зору про те, що в сучасних умовах виробництва удосконалення управління матеріального потоку з орієнтацією тільки на мінімізацію витрат вже не відповідає нагальним потребам. На думку фахівців, управління матеріальним потоком стає оптимальним лише тоді, коли воно базується на логістичній концепції, що тісно пов'язана з активною ринковою стратегією. Таким чином, логістика має бути направлена перш за все на споживача, намагаючись максимально задовольнити його попит [4, с. 6 ].
Логістика є досить молодою наукою, однак вона вже пройшла певний історичний шлях розвитку. Існує декілька підходів до виділення історичних етапів розвитку теорії логістики. У спеціальній літературі можна зустріти різноманітні думки відносно етапів розвитку теорії логістики. Одні виділяють три періоди, другі – чотири, треті – п'ять. При цьому кожний етап характеризується відповідними концептуальними підходами формування систем товароруху. Розглянемо один з підходів [1, 3], який складається з чотирьох періодів становлення логістики (табл.2).
Таблиця 2
Етапи становлення логістики
 
Четвертий етап можна розділити на два під етапи.
Перший під етап четвертого етапу еволюції теорії, періодом значних техніко-технологічних змін логістики, є п'ятиріччя 1980— 1985 рр. Серед них — три найбільш значущих:
—   автомобілізація і модернізація транспорту;
—   поява персональних комп’ютерів;
—   удосконалення засобів зв'язку.
Автомобілізація і модернізація транспорту. У результаті сформувався економічний інтерес до розкриття потенціалу, закладеного в цих прогресивних перетвореннях. Увага була прикута до позитивного вирішення проблем, пов'язаних з переміщенням товарно-матеріальних цінностей. Навіть незначне зниження транспортних витрат, що за даними статистики становить — 5— 10 % обсягу реалізації підприємства, дає швидке зростання прибутку. Вдосконалення транспортної системи стало своєрідним «локомотивом» логістики.
Поява персональних комп'ютерів. Починаючи з 1970 р., цей факт відіграв більш значиму роль, ніж усі інші передумови, разом узяті. Нині комп’ютерною технікою обладнані практично всі під­приємства. Вона забезпечує користувачеві контроль, відстеження і вирішення великої кількості операцій під час координації функцій матеріального потоку.
Удосконалення засобів зв'язку. Взаємовідносини типу «комп'ютер—комп'ютер» зумовили вдосконалення засобів зв'язку. Супутникові космічні системи, забезпечуючи можливість передачі зображення, звуку, письмових повідомлень, дозволяли миттєво зв'язуватися з будь-якою точкою земної кулі. У результаті виникнення нових комунікаційних засобів інформаційний потік став дешевшим, в той час як інші статті логістичних витрат рівномірно збільшувалися. Модернізація засобів зв'язку, сприяючи координації логістичних дій, стимулювала зростання ефективності і популярності логістики.
У 1985 р. Національна рада з управління фізичним розподілом була офіційно перейменована на Раду з управління логістикою. Тим самим формально було визнано розширення простору для логістики.
Другий підетап четвертого етапу еволюції теорії, який почався в 1986 р. і триває до цього часу, є період подальшої інтеграції логістики. Щонайменше через п'ять причин подальша інтергація пов'язана з використанням логістичних систем, у межах яких тільки й мож­ливий високий ступінь координації логістичних функцій. Логістична система підприємства:
—    сприяє автоматизації навантажувально-розвантажувальних і транспортно-складських робіт;
—    володіє потужним потенціалом оптимізації матеріального потоку;
—     забезпечує надійний контроль над кожною логістичною операцією з метою їх просторово-часової синхронізації;
—   узгоджує інтереси постачальника і споживача;
—   дає змогу впроваджувати будь-які новаторські, нетрадиційні рішення.
Оскільки, в економічній літературі можна зустріти кілька підходів до виділення етапів розвитку логістики [9, 12], тому, розглядаючи їх, неважко помітити, що основна відмінність полягає в різному ступені деталізації періодів розвитку логістики, при цьому всі зазначені підходи дають змогу простежити зміну концептуальних підходів до логістики.
Сьогодні значення логістики стає актуальним на підприємстві. Водночас більшість країн, серед яких і Україна, все ще перебувають у фазі фрагментарної логістики.
У найзагальнішому вигляді під ринковою розуміється система виробничих відносин, у рамках якої економічно самостійні підприємці мають можливість здійснювати господарську діяльність на основі конкуренції, вільного вибору продавців та покупців при відповідній динаміці цін. Серед інших є така класифікація видів ринку: ринок продавця і ринок покупця. У першому випадку йдеться про ринок, на якому економічна влада належить продавцеві, і для того щоб укладалися угоди, порівняно більшу активність слід проявляти покупцеві, в другому — економічна влада належить покупцеві і для того щоб укладалися угоди, порівняно більшу активність слід проявляти продавцеві. Ринок продавця характеризується перевищенням попиту над пропозицією, монополією серед продавців, конкуренцією серед покупців, а ринок покупця — перевищенням пропозиції над попитом, конкуренцією серед продавців.
Отже, командна економіка — це по суті ринок продавця, і ринкову трансформацію виробничих відносин в Україні слід розуміти як перехід від ринку продавця до ринку покупця. На ринку покупця успіх приходить тільки до тих продавців, що задовольняють попит. При цьому покупці мають можливість вибирати вироби, що задовольняють їх платоспроможну потребу. Але можливості ринку не безмежні. Він неспроможний гарантувати вирішення всіх соціально-економічних проблем сучасного суспільства. Йдеться не про недоліки, а про обмеженість реальних потенцій ринкового механізму.
Обґрунтовуючи актуальність використання принципів і методів логістики, слід врахувати
Фото Капча