Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Причини виникнення логістики та етапи її розвитку

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 

таблиці 7: Експертна оцінка критерію береться з додатку 3. Зважена оцінка критерію знаходиться за формулою:

 ,    j=1,8(2)
Kj – експертна оцінка j-го критерію,
aj – “вага”  j-го критерію
Розрахунок інтегрального критерію здійснюється таким чином:
 (3)
де n – кількість можливих критеріїв.
Таблиця 7
Оцінка критеріїв для постачальників
 КритерійВажливість критерію %Оцінка критеріїв для постачальника
АВСD
експертназваженаекспертназваженаекспертназваженаекспертназважена
К4267,011,82268,22,1329,32,4185,011,3026
К5206,71,347,51,56,011,2026,31,26
К1145,010,701470,986,010,841450,7
К7128,10,9727,60,9127,010,84128,51,02
К6114,30,4735,70,6276,80,7484,010,4411
К394,20,37850,454,70,4236,40,576
К865,30,3186,010,36066,20,3724,010,2406
К226,30,1268,20,16490,188,50,17
Разом6,137,137,035,71
 
Найбільш оптимальним буде вибір того постачальника, де зведена інтегральна оцінка буде найбільшою. В даному випадку слід віддати перевагу постачальнику В, для якого Кінт=7,13.
 
Завдання 3. Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу 
 
Розрахувати точку беззбитковості діяльності складу на базі економічних показників роботи складу. Точкою беззбитковості (Тб) називається мінімальний обсяг діяльності, тобто обсяг, нижче якого робота підприємства стає збитковою.
Розрахунок точки беззбитковості діяльності складу (як одного з  найпоширеніших елементів логістичних систем) полягає у визначенні вантажообороту, при якому прибуток підприємства дорівнює 0. Розрахунок  мінімального вантажообороту дозволяє визначити мінімальні розміри складу, мінімально можливу  кількість техніки, обладнання і персоналу.
Порядок виконання завдання  покажемо на прикладі (див.табл.8.)
Таблиця 8
Вихідні дані
ПоказникОдиниці виміруЗначення показника
1. Середня ціна закупки товарів, Rгр. од/т5010
2. Коефіцієнт для розрахунку оплати процентів за кредит, k-0,087
3. Торговельна надбавка при оптовій продажі товарів, N%10,4
4. Умовно постійні витрати, Спост.гр. од/рік250100
5. Вартість вантажопереробки, Свгр. од/рік55220
6. Вантажооборот складу, Тт/рік4015
 
Дохід підприємства оптової торгівлі Д (гр. од./рік) залежить від торговельної надбавки N  і  розраховується за формулою:
 
                                         (4)
де Т – вхідний (вихідний) потік, т/рік
     R - ціна закупки, гр. од/т
Прибуток складу П (гр. од/рік) дорівнює різниці доходу Д і загальних витрат Сзаг:
                              (5)
Загальні витрати складаються із умовно-змінних і умовно-постійних витрат:
                    (6)
Постійні витрати не залежать від  вантажообороту складу. До них належать витрати на оренду складського приміщення (Сор), амортизація обладнання (Сам), оплата за електроенергію (Сел.), заробітна плата управлінського персоналу і спеціалістів (Сзп):
       (7)
Змінні витрати залежать від вантажообороту (Т), і включають в себе проценти за кредит (Скр) і вартість вантажопереробки (Св):
                                     (8)
Запаси, які зберігаються на складі, в загальному випадку пропорційні вантажообороту. Вони вимагають оплати за ціною закупки, для чого в банку береться кредит. Розмір процентів за кредит визначається за формулою:
                         (9)
де k- коефіцієнт пропорційності, який залежить від величини запасу і  банківського проценту.
Витрати в цілому складають:
              (10)
У розгорнутому вигляді формулу, для визначення прибутку складу можна  записати таким чином:
                        (11) або                           (12)
В точці беззбитковості:
                                                          (13)
де С в.гр.- вартість вантажопереробки 1 т вантажообороту складу, розрахована за формулою:
                                                                (14)
Підставивши в формулу (12) значення вартості вантажопереробки в точці беззбитковості і прирівнявши праву частину до нуля, отримуємо формулу для розрахунку точки беззбитковості:
                    (15). Звідси:
                              (16)
Підставивши дані з таблиці 8, отримаємо:
  Т/рік
Отже, для того, щоб підприємство оптової торгівлі працювало з прибутком, вантажооборот складу повинен  бути більшим за 3502  т/рік.
 
Завдання 4. Визначення місця розташування і площі розподільчого складу
 
На території досліджуваного району знаходиться 8 магазинів, що торгують продовольчими товарами.
Методом визначення центру ваги вантажопотоку знайти орієнтовне місце майбутнього розташування складу, що постачатиме магазини, та його необхідну площу.
Кількість робочих днів у запланованому році 250; розмір запасу забезпечуватиме оборот магазинів на протязі 60 днів; навантаження 1 м2 площі складу товаром складатиме 20 кг/м2.
Порядок виконання завдання  покажемо на прикладі (див.табл.9.)
Таблиця 9
Вихідні дані
№ магазинуХ, кмY, кмвантажооборот, т/міс
111015
223411
348120
436275
530341
667120
712945
81064530
Всього312188137
Координати майбутнього складу розраховуємо:
 ;  
Ті – товарооборот і-го споживача
Хі; Yі – координати і-го споживача
n – число споживачів.
 
 
Необхідну площу майбутнього складу розраховуємо за формулою
 ,
З – розмір запасу в днях обороту [60 днів],
Д – кількість робочих днів за рік [250 днів],
n – навантаження на 1 м2 площі [0,02],
Т – денний вантажооборот (розраховуємо як суму вантажооборотів магазинів, що обслуговуються,поділену на кількість днів у місяці).
 
Отже,
  м2
Майбутній склад матиме координати (42,14 км; 22,3 км) і площу 54,8 м2.
 
Список літератури
 
1. Альбенов А.У., Федько В.П., Митько О.А. Логистика коммерции. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 512 с.
2.Аналитика и исследования коммерческой и жилой недвижимости Украины [Электронный ресурс]. Олена Тварковська. Ринок логістики в Україні. Режим доступу –  http://www.socmart.com.ua/ukr/articles/read/7692/Воронкова А.Э., Козаченко А.В., Рамазанов С.К., Хлапенов Л.Е. Современные технологии управления промышленным предприятием. – К.: Либра, 2007. – 256 с.
3.Кальченко А.Г. Логістика : підручник для студ. вузів екон. профілю. – К.: КНЕУ, 2004. – 284 с. 
4.Крикавський Є.В. Логістика для економістів : Підручник для студ. вищ. навч. закладів напряму "Економіка і підприємництво". – Л: "Львівська політехніка", – 2004. – 384 с.
5.Лактионова О.Е. Формирование логистических систем: методология и практика: [монография] / Лактионова О.Е. — Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, 2002. — 319 с.
6.Некрасов А.Г. Оценка эффективности логистических систем [Электронный ресурс] / Некрасов А. Г.  — Режим доступа: http://www.integprog.ru
7.Неруш Ю.М. Логистика. М.: ЮНИТИ, 2013. – 495 с.
8.Неруш Ю.М. Коммерческая логистика. М.: ЮНИТИ, 2011. – 290 с.
9.Основы логистики. Уч. пособие. / Под ред. Л.Б. Миротина, В.И. Сергеева – М.: Инфра-М, 2002. – 200 с.  
10.Окландер М.А. Логістична система підприємства: Монографія. – О.: «Астропринт», 2004. – 312 с.
11.Пономарьова, Ю.В. Логістика : Навч.посіб. для студ. екон. спец. вузів. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 191 с.
12.Рубен Р., Боровиков О.В. Використання ABC-аналізу в сфері маркетингу // Маркетинг и реклама. 1999. – № 1. – 395 – 399 с.
13.Смехов А.А. Введение в логистику. – М.: Транспорт, 1993. – 112 с.
14.Семенов Г.А., Гиря М.Г. Еволюція поняття «логістика». Характеристика логістичних систем // Держава та регіони. 2006. – 280 – 289 с.
Фото Капча