Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль домогосподарств в економічній системі суспільства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Курсова робота

роль домогосподарств в економічній системі суспільства

 

 Зміст

 

Вступ

1. Суть і функції домогосподарств

2. Еволюційний розвиток домогосподарств та їх характеристика за різних історичних епох

3. Перспективи розвитку домогосподарств в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 Вступ

 

Сучасна ринкова економіка передбачає існування в рамках однієї країни різних секторів господарювання. Одним з таких секторів є домашні господарства. Згідно рекомендацій ООН домогосподарство визначається як «особа, або група осіб, поєднаних з метою забезпечення всім необхідним для життя», тобто об'єднаних спільним веденням господарства.

Сьогодні інтерес до них посилюється як з боку науковців, так і з боку практиків. Візьмемо хоча б для прикладу той факт, що нині спостерігаються надзвичайно високі темпи зростання питомої ваги продукції особистих підсобних господарств у сукупному сільськогосподарському продукті. З утвердженням товарних відносин роль домашніх господарств у економічному розвитку все більше зростає.

Метою даної курсової роботи є на підставі різних літературних джерел розкрити роль домогосподарств в економічній системі суспільства.

Отже, можна визначити наступні завдання даної курсової роботи:

проаналізувати суть і функції домогосподарств;

охарактеризувати еволюційний розвиток домогосподарств та їх характеристика за різних історичних епох;

визначити перспективи розвитку домогосподарств в Україні.

Актуальність теми. В економічній теорії важливе місце як один з найголовніших суб'єктів ринкової економіки посідає домашнє господарство. Воно є власником більшої частини ресурсів і відіграє велику роль в організації всього суспільного виробництва. Для вітчизняної економічної науки цей феномен є новим з точки зору його дослідження, бо в попередній нашій історії економісти, по суті, не вивчали домогосподарство з позиції економічної теорії. Тому важливо розглянути еволюційний розвиток домогосподарств, сучасний стан і перспективи подальшого розвитку.

Об’єктом дослідження є домогосподарства в економічній системі суспільства.

Предметом дослідження є особливості розвитку домогосподарств, сучасний стан і перспективи подальшого розвитку в Україні.

Структура курсової роботи є такою: зміст, вступ, три основні розділи, висновок, списки використаної літератури. У першому розділі розкриваються суть і функції домогосподарств. Другий розділ – це є аналіз еволюційного розвитку домогосподарств та їх характеристика за різних історичних епох. У третьому розділі розкрито перспективи розвитку домогосподарств в Україні.

Інформаційною базою написання курсової роботи є підручники з дисципліни «Політична економіка» таких авторів як: Діденко О. М., Кривченко К. Т., Мочерний С. В., Савчук В. С., Федоренко В. Г. та ін. Також використовувався Закон України «Про Всеукраїнський перепис населення» № 2058-III від 19 жовтня 2000 року.

 

1. Суть і функції домогосподарств

 

У сучасних цивілізованих країнах світу найпрогресивнішою суспільною системою вважається змішана економіка. Вона передбачає співіснування в межах однієї держави різних економічних секторів. Одним з таких секторів є домашні господарства.

Сьогодні інтерес до них посилюється як з боку науковців, так і з боку практиків. Візьмемо хоча б для прикладу той факт, що нині спостерігаються надзвичайно високі темпи зростання питомої ваги продукції особистих підсобних господарств у сукупному сільськогосподарському продукті. З утвердженням товарних відносин і плюралізму форм власності роль домашніх господарств у економічному розвитку все більше зростає. Цим і визначається актуальність даної проблеми. На сучасному етапі, коли в Україні відбувається перехід до ринкової системи господарювання, домашні господарства мають посісти чільне місце в економічній політиці держави [2, с. 194].

Для вивчення теми важливе значення має з'ясування суті поняття «домогосподарство». У вітчизняній навчальній літературі немає визначення цього терміна. Така ситуація склалась невипадково. Адже в різних культурах практично не існує єдиного поняття, яке б визначало термін «домогосподарство». Виникають труднощі з поняттям сумісного проживання, власності, загального доходу, відтворювальних відносин. Для остаточного з'ясування суті категорії «домогосподарство» найкраще звернутись до трактування цієї категорії в матеріалах ООН. Згідно з рекомендаціями домогосподарство визначається як «особа або група осіб, поєднаних з метою забезпечення всім необхідним для життя», тобто об'єднаних спільним веденням господарства [2, с. 194].

Відповідно до системи національних рахунків ООН до домашніх господарств відносять домашню прислугу та населення, яке перебуває в різних колективах: вихованці будинків дитини та інтернатів, військовослужбовці строкової служби, інваліди в будинках інвалідів, ув'язнені та ін. [2, с. 195].

Домогосподарство – сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життя, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати у родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких з цих стосунків, або бути і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи [1].

Термін «домогосподарство» більш чітко прив'язаний до територіальних меж окремої господарської одиниці, включає членів домогосподарства, що не є родичами, і передбачає існування економічних відносин власності всередині домогосподарства та виробничих відносин (якщо вони існують). Важливо уявити домогосподарство як основну одиницю соціального і біологічного відтворення, пов'язану із соціально-економічною макроструктурою.

В умовах ринкових відносин роль домашніх господарств у економічному розвитку суспільства значно зростає. Це визначається такими чинниками [4, с. 158]:

домогосподарства беруть активну участь в кругообігу ринкової економіки як самостійні незалежні суб'єкти господарювання, які мають власні потреби та інтереси;

Фото Капча