Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Роль домогосподарств в економічній системі суспільства

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 

обороту капіталу та його міжгалузевого переливу окремими підфункціями сім'ї є заняття сімейним бізнесом, який зосереджується, насамперед, у сфері роздрібної торгівлі, надання послуг у межах домашнього господарства, міграція робочої сили всередині країни та ін.

Остання основна економічна функція сім'ї передбачає виконання таких підфункцій, як розподіл доходів на споживання та заощадження, ведення сімейного господарського розрахунку, рекреаційна, пошук альтернативних варіантів заощаджень та ін. Рекреаційна підфункція означає відновлення під час відпочинку сил людини-працівника, витраченим нею у процесі праці [3, с. 260].

Загалом система економічних функцій сім'ї з урахуванням її складових (підфункцій) зображена на рисунку 1. 2.

Водночас при виконанні цих функцій відбувається певне узгодження інтересів сукупного капіталу з інтересами індивіда, трудового колективу і суспільства [3, с. 260].

Рис. 1. 2. Система економічних функцій сім'ї з погляду інтересів розвитку сукупного капіталу [3, с. 261]

У процесі постачання особистісного фактора виробництва для відтворення сукупного капіталу певне узгодження з інтересами сімей найманих працівників має місце під час продовження формування якісно нових рис людини-працівника, зокрема набування або підвищення нею кваліфікаційного рівня, організаційних навичок, економічного мислення, виробничої культури тощо. Ці риси людини-працівника за умов сучасного стану розвитку НТР є найважливішими елементами національного багатства, а тому відповідають інтересам суспільства. Водночас наявність таких працівників на підприємстві, у компанії посилює їхню конкурентоспроможність, а тому значною мірою відповідає інтересам трудового колективу. Певне збігання інтересів окремої людини, трудового колективу та суспільства наявне у випадку успішного пошуку змістовної праці, укладення колективного договору з капіталістами. Наприклад, у таких договорах у багатьох розвинених країнах світу гарантується певний рівень заробітної плати навіть за умов погіршення економічної кон'юнктури. Кумулятивна дія цих чинників сприяє зростанню трудової приватної власності сім'ї [3, с. 261].

Негативними рисами цього процесу є наявність значної кількості безробітних, що ускладнює пошук оптимального робочого місця, відсутність колективних договорів на малих і частині середніх підприємств тощо.

Реалізація функції нагромадження капіталу супроводжується процесом праці, в якому збагачуються трудові навички найманого працівника, його організаційні здібності, покращується трудова дисципліна, що за умов оптимальної інтенсивності змістовної трудової діяльності, тривалості робочого дня певною мірою відповідає інтересам окремої людини, трудового колективу і суспільства. Негативні аспекти під чай реалізації цієї функції виникають тоді, коли процес зростання вартості надмірно перевищує тривалість процесу праці, коли надто інтенсивна праця виснажує фізичні, розумові та психологічні якості людини тощо. За цих умов відбувається виснаження робочої сили, що призводить у кінцевому підсумку до зменшення приватної трудової власності сім'ї [3, с. 261-262].

У процесі сприяння обороту та переливу капіталу певне збігання інтересів капіталу та найманих працівників має місце під час заняття сімейним бізнесом, формування в окремих членів сім'ї рис підприємця, процесу міграції робочої сили, що супроводжується запозиченням досвіду трудової діяльності в інших трудових колективів, виконання певного обсягу робіт (наприклад, ремонт житла) самими членами сім'ї, що дозволяє економити частину сімейного бюджету тощо. Негативними сторонами цього процесу є значне додаткове навантаження при виконанні домашньої роботи, вимушена зайнятість сімейним бізнесом внаслідок неможливості забезпечити якісне відтворення трудового потенціалу членів сім'ї тією частиною працездатного населення, яке не змогло знайти місце роботи за основною спеціальністю, що є типовим для України впродовж 90-х рр. XX ст. – початку XXI ст. [3, с. 262].

Збіг інтересів сукупного капіталу і членів трудових сімей має місце за умов перетворення частини сімейного бюджету на заощадження (оскільки при цьому формується частина інвестиційних ресурсів для розширення капіталовкладень), ведення сімейного господарського розрахунку, який є первинною клітиною господарського розрахунку в межах країни, всебічна реалізація рекреаційної функції. Негативні моменти під час здійснення функції споживання та часткового нагромадження виникають у випадку знецінення заощаджень населення, втрати частини активів у формі акцій під час економічних криз тощо. У суперечливому поєднанні позитивних і негативних сторін при реалізації основних економічних функцій сім'ї розкривається подвійна природа домогосподарств. Суперечлива єдність цих сторін має місце під час отримання доходів домогосподарствами та здійснення ними втрат.

 

2. Еволюційний розвиток домогосподарств та їх характеристика за різних історичних епох

 

Домогосподарство, як економічна категорія, близьке за змістом до поняття «сім'я». Різниця між ними полягає у тому, що домогосподарство є більш ємною категорією, оскільки ведеться не лише у межах сім'ї, але й одинокими чоловіками і жінками. Проте найповніше функції домогосподарств можуть бути реалізовані у сім'ї. Тому попередньою умовою комплексного обґрунтування сутності домогосподарств є з'ясування основних етапів генези та розвитку сім'ї. Значний внесок у розробку цих проблем зробив Ф. Енгельс [3, с. 253].

У ході історичної еволюції домогосподарство зазнало суттєвих змін. Протягом тисячоліть воно було приречено на ведення натурального сімейного виробництва. Все необхідне для задоволення матеріальних потреб здобувалось, вироблялось членами родини. Неодмінними супутниками натурального сімейного виробництва були нерозвинутість, обмеженість потреб. Отже, домогосподарство як економічний суб’єкт було замкненим. Воно не брало або майже не брало участі в обміні, оскільки практично все, що вироблялось, споживалось на місці. За таких умов домогосподарство практично не мало залишків продукції для продажу, а відповідно – коштів для «широкого» придбання потрібних промислових товарів. Воно фактично не користувалося або майже не користувалося товарами, послугами інших виробників [13].

У процесі подальшого розвитку продуктивних сил суспільства та

Фото Капча