Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Розвиток системи маркетингу туристичних послуг

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО
 
Жукова Наталія Леонідівна
 
УДК 339. 138+338. 48 (477. 62)
 
Розвиток системи маркетингу туристичних послуг
 
Спеціальність 08. 06. 01 – Економіка, організація і управління підприємствами
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Донецьк – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Азарян Олена Михайлівна, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, завідувач кафедри маркетингу і комерційної справи.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Карсекін Валерій Іванович, Київський університет туризму, економіки та права, професор кафедри економіки та менеджменту кандидат економічних наук, доцент Дубницький Володимир Іванович, Донецький економіко-гуманітарний інститут, проректор з наукової роботи, доцент кафедри маркетингу.
Провідна установа – Інститут економічного прогнозування Національної академії наук України, відділ інституціональних змін і розвитку форм господарювання, м. Київ.
Захист дисертації відбудеться “24” грудня 2002 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11. 055. 01 у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченка, 30.
Автореферат розісланий “23” листопада 2002 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Одним із важливих напрямків розвитку суспільства є туристичний бізнес. Формування цієї перспективної галузі в Україні по суті тільки починається. Туризм є однією з найбільших і динамічних галузей економіки. Високі темпи його розвитку, великі обсяги валютних надходжень активно впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню власної туристської індустрії. Туризм за доходами, зайнятістю населення й іншими показниками займає перше місце у світовій економіці. Таким чином, у наші дні не можна не помітити величезного впливу індустрії туризму на світову економіку.
Чинний Закон України «Про туризм» визначає туризм як один із пріоритетних напрямків розвитку економіки. Просування України на міжнародний ринок сприяє збільшенню закордонних туристичних потоків, зростанню валютних надходжень, що викликає велику потребу у проведенні й удосконаленні маркетингових досліджень індустрії туризму як у цілому в країні, так і в окремих її регіонах, а також у розробці стратегічних напрямків популяризації України як туристичного об'єкта, створенні теоретичної бази, вивченні кон'юнктури національного і закордонного туризму тощо.
Різні аспекти теоретичних і практичних основ туризму були і є предметом наукових досліджень закордонних авторів, а саме: Р. Бартона, Дж. Боуена, А. Булла, Дж. Вокера, Ф. Котлера, Р. Ланкара, П. Х. Ліндерта, Дж. Мейкенза, М. Монтехано, Р. Олльє, Д. Пірса, Дж. Холловей і ін. Крім того, дослідженню проблем туристичної галузі також присвячені роботи вчених: В. І. Азара, І. Т. Балабанова, В. С. Барчукової, В. Г. Гуляєва, І. В. Зоріна, Д. К. Ісмаєва, В. О. Квартальнова, О. С. Копанева, Г. А. Папіряна, Є. П. Пузакової, В. Б. Сапрунової, В. С. Сеніна, В. А. Честнікової.
В Україні вітчизняні вчені також досліджують загальні та приватні питання впливу туризму на національну економіку. Це відбито в роботах А. О. Аветисової, А. М. Виноградської, В. Г. Герасименко, В. І. Карсекіна, М. П. Крачило, В. І. Мацола, Г. І. Михайличенко. У цих роботах розглядаються основи розвитку індустрії туризму в Україні, досліджуються найбільш розвинуті територіальні сегменти туризму, а також аналізуються фактори, що впливають на розвиток туризму, на створення рекреаційно-туристичних комплексів, міст-курортів і на окремі туристичні райони України.
Незважаючи на те, що ряд вищезгаданих авторів зайнятий у сфері дослідження індустрії туризму, деяким маркетинговим аспектам її аналізу практично не приділено належної уваги. Важливість маркетингових досліджень у туристичній галузі безсумнівна, але їхня організація і проведення, обробка й аналіз результатів мають свою специфіку. Проблеми дослідження туристичного ринку і факторів, що на нього впливають, викликали необхідність адаптації та трансформації основних концепцій маркетингу до туристичної галузі, вивчення особливостей формування попиту на туристичному ринку, визначення основних проблем формування туристичних послуг, питання класифікації та структуризації туристичного продукту, оптимізації вибору маркетингової стратегії для туристичних підприємств, а також удосконалення понятійного апарату в галузі туризму, і обумовили вибір теми дисертаційної роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Робота проводилась відповідно до госпдоговірної теми «Дослідження ринку туристичних послуг» (номер державної реєстрації 0102U003185), в якій автором визначені критерії та розроблені методика проведення сегментації ринку туристичних послуг і класифікація споживачів туристичного продукту, туристичних підприємств і туристичних пакетів, а також держбюджетної теми «Основні напрямки розвитку оптової торгівлі в умовах ринкової економіки» (номер державної реєстрації 0100U004109), де автором розглянуті туроператорські фірми як сервісна структура оптового ринку і розроблені рекомендації з організації системи взаємозалежних туристичних підприємств, що обслуговують потік послуг.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є формування комплексної системи і методології
Фото Капча