Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Страхування відповідальності: необхідність, сутність та специфічні особливості

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Контрольна робота з дисципліни «Страхування»:
 
«Страхування відповідальності: необхідність, сутність та специфічні особливості»
 
Зміст
 
Вступ 
Розділ І. Теоретичні основи страхування відповідальності
1.1. Нормативно-правове забезпечення страхування відповідальності
Розділ ІІ. Характеристика функціонування сфери страхування відповідальності в Україні в 2013-2015 рр. 
2.1. Аналіз діяльності ринку страхування відповідальності в Україні за 2013-2015 рр. 
2.2. Характеристика обсягів страхових премій та страхових виплат страхування відповідальності в Україні за 2013-2015 рр. 
Розділ ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку страхування відповідальності. 
Висновки 
Список використаних джерел 
 
Вступ
 
У сучасній економіці страхування є важливим та необхідним видом діяльності, який забезпечує загальну економічну стабільність, розвиток підприємництва, ефективний захист від численних природних, техногенних та інших ризиків, реалізацію державної соціальної політики тощо
Історичний розвиток цивільного законодавства про компенсацію шкоди, зокрема, поширення відповідальності без вини і паралельні процеси інтенсивного промислового розвитку, які об’єктивно призводять до збільшення кількості випадків заподіяння шкоди обумовили виникнення самостійної галузі страхування – страхування відповідальності. За допомоги цієї галузи страхування стало можливим і доцільним вирішення комплексу соціально-економічних проблем, які виникають при завданні майнової шкоди через діяльність людей і не є результатом дії стихійних сил природи. Страхування відповідальності забезпечує економічний захист постраждалої третьої особи шляхом своєчасної компенсації заподіяних їй матеріальних збитків у повному розмірі. Водночас страхування відповідальності унеможливлює майнове розорення самого страхувальника, який на умовах, визначених законодавством, зобов’язаний відшкодовувати завдану ним шкоду.
В Україні страхування відповідальності почало розвиватись лише на початку 90-х років ХХ ст. За часів економіки, яка була побудована не на ринкових засадах, договори страхування відповідальності всередині країни не укладались, оскільки сама доцільність введення страхування відповідальності в Україні заперечувалась. Згодом, зважаючи на збільшення кількості випадків заподіяння майнової шкоди, докорінну зміну ролі та функцій держави щодо проблем її відшкодування, виникла необхідність пошуку принципово інших фінансових джерел компенсації випадкових економічних збитків, аніж державні, а отже розвиток страхування відповідальності є став важливим для України. В останні роки його актуальність тільки підвищилась, оскільки без надійного захисту в сучасних складних економічних умовах нездоланно важким тягарем може стати як збиток постраждалого так і обов’язок компенсації винуватця.
Мета дослідження – розкриття сутності страхування відповідальності, а також аналіз сучасного стану та визначення перспектив його розвитку в Україні.
Завданнями, які допоможуть досягти мети дослідження:
- визначення економічного змісту страхування відповідальності громадян, необхідності такого виду страхової послуги;
- характеристика особливостей, структури та форм страхування відповідальності громадян;
- аналіз сучасного стану страхування відповідальності громадян в Україні;
- виокремлення перспектив страхування відповідальності в Україні,
Джерелами інформації для дослідження слугували Закони України; нормативно-правові акти, що регулюють страхування відповідальності громадян; звіти, оперативні матеріали, публікації в періодичних виданнях представлені он-лайн.
 
Розділ І. Теоретичні основи страхування відповідальності
 
1.1. Нормативно-правове забезпечення страхування відповідальності
 
Страхування відповідальності є формою захисту від ризиків, що загрожують третій особі (її здоров'ю чи майну). Зазначена галузь страхування поєднує в собі риси як майнового страхування, коли шкода завдається майну, так і особистого страхування, коли шкода завдана життю, здоров'ю громадян.
В основу страхових відносин при страхуванні відповідальності покладено норми вітчизняного та міжнародного права:
– норми Цивільного кодексу України передбачають відповідальність особи, яка завдала шкоди життю, здоров’ю і майну третьої особи;
- Закон України «Про страхування» визначає об’єкт страхування відповідальності, яким можуть бути майнові інтереси, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, заподіяної юридичній особі;
– норми, що визначають страхові відносини при страхуванні відповідальності, визначені законами України та постановами Верховної Ради України (наприклад, Закон України «Про транспорт»); постановами та розпорядженнями Уряду України (наприклад, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів»); міжнародними конвенціями (наприклад, Варшавська конвенція 1929 р.).
Рівень розвитку страхування відповідальності прямо залежить від досконалості національних правових інститутів. Для страхування становлять інтерес види відповідальності, що мають майновий характер і пов'язані з компенсацією завданої шкоди, а саме:
– цивільна, що виникає з прав передбачених законом або договором, які регулюють право стосунки громадян у середині соціуму;
– матеріальна, що витікає з прав порядок реалізації яких передбачений трудовими відносинами; – деякі види адміністративної відповідальності, що виникає з прав громадян і посадових осіб за здійснення ними адміністративного правопорушення;
– професійна пов’язана з обов’язком професіонала відшкодувати прямі матеріальні збитки, завдані третім особам у результаті наданих ним професійних послуг (як можливість заподіяння шкоди здоров’ю третім особам, так і ймовірність майнових збитків від неякісного виконання обов’язків).
 
1.2. Сутність та форми страхування відповідальності
 
Страхування відповідальності – галузь страхування, в якій об'єктом страхування виступає відповідальність перед третіми юридичними або фізичними особами, котрі можуть зазнати збитків внаслідок будь-якої дії чи внаслідок бездіяльності страхувальника.
Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать закону, пов’язані з відшкодуванням страхувальником у порядку, встановленому чинним законодавством України, заподіяної ним у процесі здійснення діяльності, шкоди життю, здоров’ю
Фото Капча