Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Страхування відповідальності: необхідність, сутність та специфічні особливості

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 

менш поширені та все одно мають значні перспективи та набувають розвитку.

Проблема відшкодування збитків, завданих природному середовищу, є особливо актуальною в наш час. Одним із засобів вирішення цієї проблеми є страхування екологічних ризиків. Воно об’єднує різні види страхування, серед яких – страхування відповідальності за забруднення довкілля.
Держава має інтерес держави у запровадженні та розвитку екологічного страхування (цивільної відповідальності суб'єктів господарювання на об'єктах підвищеної небезпеки), оскільки резерви держави перестають бути єдиним джерелом покриття збитків, пов'язаних з техногенними аваріями та катастрофами за шкоду, завдану життю та здоров'ю громадян, майну юридичних і фізичних осіб, стану довкілля, а отже зменшується тиск на державний і місцевий бюджети. В той же час посилюється відповідальність господарюючих суб'єктів на цих об'єктах за можливі негативні наслідки їх діяльності.
Для підприємств які є об'єктами підвищеної небезпеки, страхування екологічних ризиків представляє інтерес, оскільки у разі настання техногенних аварій, полегшує фінансове вирішення проблем відшкодування збитків постраждалим та власного відновлення.
Макроекономічний аналіз розвитку страхування відповідальності довів, що ця галузь є невід’ємними і важливим сегментом страхового ринку України. Але, незважаючи на значний потенціал, галузь знаходиться на початковому етапі свого становлення.
Дослідження специфіки страхування відповідальності в Україні дозволило виявити основні позитивні тенденції його розвитку:
- швидкий екстенсивний розвиток галузі;
- створення в країні законодавчих передумов щодо використання страхування відповідальності для вирішення соціально-економічних проблем;
- наявність об’єднань страховиків для проведення окремих видів страхування відповідальності – Моторне (транспортне) страхове бюро, Авіаційне та Морське страхові бюро.
Негативними тенденціями є:
1. недостатні стимули для розвитку добровільного страхування відповідальності;
2. відсутність науково обґрунтованого переліку обов’язкових видів страхування відповідальності, безсистемність у їх запровадженні; неефективна конкуренція та прояви монополізму при здійсненні окремих видів страхування відповідальності.
3. необхідність удосконалення умов проведення окремих видів обов’язкового страхування шляхом внесення змін у законодавчі та нормативні акти.
Перспективи страхування відповідальності також пов'язані з тим, наскільки швидко в нашій країні буде впроваджуватися міжнародний досвід страхування професійної відповідальності, як підприємств за якість продукції, так і лікарів, юристів та інших фахівців за якість послуг. Важливим чинником, який може вплинути на динаміку ринку, є надання підприємствам можливості віднесення витрат зі страхування відповідальності на собівартість продукції підприємств.
Найважливішим принципом розвитку страхового ринку, відповідно до чинного законодавства України є мотивація діяльності учасників ринку, створення державою умов, за яких споживачі зацікавлені у страхових послугах, а страховики – в наданні цих послуг.
Прискоренню розвитку страхування відповідальності сприятиме податкове стимулювання та створення фінансових умов, що забезпечують виконання страховиками своїх зобов'язань за договорами страхування відповідальності і в той же час впливають на забезпечення платоспроможності страховика.
Підвищення платоспроможності вітчизняних страховиків можливо здійснити за рахунок розширення переліку дозволених для формування страхових резервів. Ймовірність значного розриву у часі між завданням шкоди третій особі та датою її виявлення вимагає формування розгорнутої системи специфічних страхових резервів. Тільки за умов наявності такої системи страховики мають фінансові можливості гарантувати виконання своїх обов'язків своєчасно і в повному розмірі.
В той же час зважена цінова політика та широта асортименту послуг, які сучасні страхові компанії готові надати клієнтам – основні фактори, що визначають можливість стабільного розвитку, високий рівень економічної безпеки та конкурентоздатність страховика в конкурентній боротьбі кількох сотень вітчизняних страховиків, що має місце на страховому ринку України. У такій ситуації доцільним є розширення пакету саме послуг страхування відповідальності, як нового і перспективного напряму провадження страхової діяльності.
 
Висновки
 
Формування в Україні ринкової економіки, розбудова її інфраструктури, створення дієвих механізмів господарювання для усіх суб’єктів ринку передбачає необхідність теоретичного з’ясування суті страхової діяльності, пошук адекватних новим умовам методів захисту та відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним особам.
Страхування відповідальності для України є новим, але невід’ємними і важливим сегментом страхового ринку України..
Його суть полягає в тому, що страховик приймає на себе зобов'язання відшкодувати збиток, нанесений страхувальником третій особі або групі осіб. У сучасній системі страхового ринку України страхування відповідальності посідає важливе місце, що обумовлено вагомим соціальним значенням страхових виплат.
Страхування відповідальності щільно пов’язане з майновим страхуванням, оскільки більшість видів відповідальності передбачає використання або розпорядження майном. Проте страхування відповідальності відрізняється від майнового страхування тим, що при страхуванні майна страхуванню підлягає заздалегідь визначене майно на заздалегідь визначену суму, а при страхуванні відповідальності об’єктом захисту є не заздалегідь визначені майнові блага, а кошти страхувальника в цілому.
Страхування відповідальності відрізняється і від особистого страхування, яке провадиться на випадок настання певних подій, пов’язаних з життям, здоров’ям, працездатністю та додатковою пенсією страхувальника. Особисте страхування зазвичай – це страхування суми, а страхування відповідальності – страхування збитків.
В ході роботи було розглянуто економічну природу та сутність страхування відповідальності в сучасних ринкових умовах, зазначено систему правовідносин у сфері страхування відповідальності в Україні, проаналізовано стан ринку страхування відповідальності за 2013-2015 роки та розглянуто перспективні шляхи розвитку страхування відповідальності.
Для подальшого розвитку страхування відповідальності та страхового ринку загалом, слід переглянути законодавчу базу щодо екологічного страхування. Найактуальніше питання при здійсненні страхування екологічних ризиків – це запровадження принципу безумовної відповідальності за шкоду довкіллю,
Фото Капча