Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Страхування відповідальності: необхідність, сутність та специфічні особливості

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 

заподіяну будь-якими суб’єктами підприємницької діяльності. За таких умов не треба доводити, що забруднювач діяв протизаконно або недбало.

Перспективи страхування відповідальності також пов'язані з тим, наскільки швидко в нашій країні буде впроваджуватися міжнародний досвід страхування професійної відповідальності за якість продукції та послуг.
Незважаючи на позитивні зрушення, що відбулися в галузі страхування з початку її створення, існує кілька значних проблем, що заважають її нормальному функціонуванню та розвитку: відсутність впорядкованого страхового законодавства; наявність великої кількості вимог та бар’єрів, що обмежують конкуренцію на ринку; низький рівень капіталізації підприємств; низька довіра суспільства до страхових компаній; крім того, проблеми, які існують в українській економіці в цілому і впливають, зокрема, і на страхову галузь.
Найважливішими шляхами подолання труднощів вбачаються наступні: впорядкування страхове законодавство (необхідність створення кодексу про страхову діяльність); досягнення оптимальної структури між різними формами страхування; залучення коштів страхових фондів на потреби інвестиційних вкладень; створення об'єднань страховиків із метою зміцнення їх фінансового становища; запровадження дієвих заходів, для запобігання корупції та виключення бюрократичних перепон.
В умовах стабілізації економіки України, зміни форм власності більшості підприємств, потреба громадян та суб’єктів господарювання у захисті своїх майнових інтересів та інтересів працівників від різноманітних ризиків постійно зростає. Держава також зацікавлена у страховому захисті свого майна та підвищенні соціально-економічної захищеності громадян України. Незважаючи на значний потенціал, роль та місце вітчизняного страхування залишаються поки що дуже незначними та не відповідають завданням, які стоять перед Україною в сучасних умовах формування ринкової економіки.
 
Список використаних джерел
 
 1. Закон України «Про страхування» від 07 березня 1996 р. № 86/96 (із змінами і доповненнями. Редакція від 01. 04. 2016) // [Електронний ресурс http: //zakon3. rada. gov. ua/laws/show/85/96-% D0% B2% D1% 80]
 2. Цивільний кодекс України вiд 16. 01. 2003 № 435-IV (із змінами і доповненнями. Редакція від 02. 11. 2016) // [Електронний ресурс http: //zakon3. rada. gov. ua/laws/show/435-15]
 3. Повітряний кодекс України вiд 19. 0. 2011 № 3393-VІ (із змінами і доповненнями. Редакція від 28. 12. 2015) // [Електронний ресурс http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/3393-17]
 4. Кодекс торговельного мореплавства України вiд 23. 05. 1995 № 176/95-ВР (із змінами і доповненнями. Редакція від 11. 08. 2013) // [Електронний ресурс ht http: //zakon5. rada. gov. ua/laws/show/176/95-% D0% B2% D1% 80]
 5. Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01. 07. 2004 р. №1961-IV (із змінами і доповненнями. Редакція від 09. 12. 2015) //[Електронний ресурс: http: //zakon3. rada. gov. ua/laws/show/191-15]
 6. Закон України «Про транспорт» від 10. 11. 1994 р. №232/94-ВР (із змінами і доповненнями. Редакція від 28. 12. 2015) //[Електронний ресурс: http: //zakon5. rada. gov. ua/laws/show/232/94-% D0% B2% D1% 80]
 7. Закон України «Про охорону навколишнього середовища» від 25. 26. 1991 р. №1264-ХІІ (із змінами і доповненнями. Редакція від 01. 01. 2011) //[Електронний ресурс: http: //zakon5. rada. gov. ua/laws/show/232/94-% D0% B2% D1% 80]
 8. Закон України «Про приєднання України до Віденської Конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду» від 12. 07. 1996 р. №33/964-ВР //[Електронний ресурс: http: //zakon3. rada. gov. ua/laws/show/334/96-% D0% B2% D1% 80]
 9. Постанова Кабінету Міністрів України « Про порядок провадження діяльності страховими посередниками» від 18. 12. 1996 р. № 1523 (із змінами і доповненнями. Редакція від 06. 05. 1999) //[Електронний ресурс: http: //zakon3. rada. gov. ua/laws/show/1523-96-% D0% BF]
 10. Постанова Кабінету Міністрів України « Про порядок провадження діяльності страховими посередниками» від 18. 12. 1996 р. № 1523 (із змінами і доповненнями. Редакція від 06. 05. 1999) //[Електронний ресурс: http: //zakon3. rada. gov. ua/laws/show/1523-96-% D0% BF]
 11. Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Порядку і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання використання цієї зброї» від 29. 03. 2002 р. № 402 (із змінами і доповненнями. Редакція від 21. 07. 2015) //[Електронний ресурс http: //zakon3. rada. gov. ua/laws/show/402-2002-% D0% BF]
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження максимальних розмірів страхових платежів за договорами міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 6. 01. 2005 р. № 5 (із змінами і доповненнями. Редакція від 07. 11. 2012) //[Електронний ресурс: http: //zakon5. rada. gov. ua/laws/show/5-2005-% D0% BF]
 13. Базилевич В. Д. Базилевич К. С. Страхова справа. – 6-те видання, стер -К. : Товариство «Знання», 2006. – 352 с.
 14. Вовчак О. Д. Страхова справа: Підручник. – К. : Товариство Знання, 2009. – 425с.
 15. Заїкін Ю. В. Страхування відповідальності в Україні: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08. 04. 01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». – К., 2003. -19 с. Електронна версія.
 16. Залєтов О. М. Страховий ринок потребує структурних реформ / О. М. Залєтов // Страхова справа. – 2010. – №1. – С. 10-13.
 17. Лесик Л. М. Досвід застосування в Україні обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / Л. М. Лесик // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 6 (108). – С. 231-234.
 18. Любашенко І. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності автовласників в Україні та Росії. Міфи та реальність // Страхова справа. – 2004. -№13
 19. Машина Н. І. Міжнародне страхування: Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 504 с.
 20. Мних М. В «Страхування в Україні в умовах глобальної економічної кризи». – Інвестиції: практика та досвід. -2009. -№4. -с. 33-35 [Електронний ресурс http: //www. investplan. com. ua/pdf/4_2009/10. pdf]
 21. Нагорний О. Страхування автоцивільної відповідальності: удосконалення базових засад // Финансовые услуги. – 2010. – № 3-4. – С. 24-25. [Електронний ресурс http: //www. ukrbizn. com/arhiv/fu/]
 22. Никонович А. Страховий ринок України: проблеми і шляхи вирішення // Економіст. – 2009. – №1. -С. 41-43.
 23. Олійник О. С. Нагаєва Г. О. Страхування: навч. посібник, : Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва. – Х. : 2008. – 283 с.
 24. Страхування: Підручник /Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. -Вид. 3-тє, без змін. – К. : КНЕУ, 2006. – 600 с.
 25. Осадець С. С. Удосконалення страхової справи // Фінанси, облік і аудит: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Вип. 20. – 2012. – с. 121-132
 26. Осадець С. С. Про уніфікацію умов страхування автотранспортних засобів (авто-каско) //. Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. матеріалів V Міжнар. наук. -практ. конф. (25-26 листопада 2010 р.) МІБО КНЕУ, 2010. – с. 187-189
 27. Шелехов К. В, Бигдаш В. Д. Страхование: учебное пособие. – К. : МАУП, 1998. – 424 с.
 28. Мухіна О. В Страховий ринок України: стан та проблеми розвитку. // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №3. – с. 50-52.
 29. Позднякова Л. О. Проблеми розвитку страхового ринку України і шляхи їх розв'язання в сучасних умовах//Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6 (108). – с. 250-254 Електронна версія.
Фото Капча