Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Структурні модифікації епітетів у сучасній англійській мові

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Курсова робота

з теоретичного курсу іноземної мови

на тему:

«Структурні модифікації епітетів у сучасній англійській мові»

 

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади дослідження епітетів в сучасній англійській мові

1.1. Епітет, як тропеїчний мовний засіб

1.2. Структурно – семантична класифікація епітетів

1.3. Прагматичні особливості вживання епітетів у текстах різних функціональних стилів

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1

РОЗДІЛ 2. Структурні модифікації епітетів як образний засіб авторного мовомислення

2.1 Типові моделі узуально – асоціативних складних епітетів

2.1.1 Постійні епітети

2.1.2. Описово – оцінні епітети

2.2. Типові моделі оказіонально – асоціативних епітетів

2.2.1. Моделі метафоричних епітетів

2.2.2. Компаративні епітети

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ВСТУП

Сучасний етап розвитку лінгвістичної думки характеризується підвищеним інтересом вчених до проблематики, пов'язаної з вивченням тексту, як самостійного об'єкта дослідження.

Створення лінгвістичної теорії тексту викликало до життя ряд підходів до вивчення текстових явищ, одним з яких є філологічний, що поєднує лінгвістичний аналіз з літературознавчим.

Ця курсова робота присвячена всебічному вивченню стилістичного прийому епітета, що пропонує розгляд його структурного, семантичного та стилістичного аспектів у сучасній англійській мові. Ця курсова робота знаходиться в руслі досліджень з лінгвістики тексту, лінгвостилістики та інтерпретації тексту.

Актуальність роботи визначається вивчення проблеми, а також необхідністю подальшого вивчення структурної модифікації епітета в сучасній англійській мові і, відповідно, лексичного стилістичного прийому епітета.

Незважаючи на те, що проблемі епітета присвячено досить багато досліджень у цій проблематиці багато мало – досліджених аспектів. Зокрема недостатньо вивчено емоційно – оцінне значення прикметників, що утворюють епітет. Співвідношення емоції, експресії уявлення та поняття дійсно залишається неясним на сьогоднішній день. Питання про те, як емотивний компонент входить у лексичне значення слова, в лінгвістиці не вирішене. Емоційне життя людини заломлюється в мові і його семантиці, у мові практично будь-яке слово може стати емотивний, нейтральні слова, поєднуючись, один з одним, можуть утворювати емотивні словосполучення і надфразовою єдності.

Важливою невирішеною проблемою залишається метафоризації прикметників і співвідношення метафоричного та оціночного сенсу.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що досліджуваний об'єкт розглядається як в якості необхідного компонента функціонального цілого тексту.

Новим є запропонований нами підхід до розгляду складного епітета, з позиції интенсиональное і імплікаціонного компонента значень.

Основна мета курсової роботи формулюється як дослідження структурних модифікацій епітета.

Поставлена мета визначила конкретні завдання дослідження:

  • Обгрунтувати основні модифікації епітета.
  • Визначити структуру і вживання епітета.
  • Розглянути узуально-асоціативні складні епітети, постійні, описово оцінні епітети.
  • Описати класифікацію типів лексико-стилістичного прийому епітета.

 Основоположним для цього дослідження стала теза професора І. Р. Гальперіна про інформативною цінності епітета, як стилістичного прийому, заснованого на виділенні якості, ознаки описуваного явища, яке оформляється у вигляді атрибутивних слів або словосполучень.

Поставлені в курсовій роботі проблеми та отримані результати визначають її теоретичне і практичне значення.

У теоретичному відношенні цінних представляється всебічне вивчення епітета, що дозволяє виявити його мовностилістичні і функціональні особливості. Дослідження структурних характеристик епітета та розкриття його ролі в процесі текстотворення вносить певний внесок у подальшу розробку лінгвістики тексту.

Практичне значення роботи полягає в тому, що спостереження і висновки досліджень даної роботи можуть знайти застосування в практиці викладання англійської мови на семінарських і практичних заняттях з аналізу та інтерпретації тексту та перекладу. Матеріали дослідження можуть бути рекомендовані при розробці навчально-методичних посібників по аналітичному і домашнього читання.

Матеріалом дослідження послужили структурні модифікації епітетів.

У роботі використовувалися методи лінгвістичного аналізу:

Аналіз словникових дефініцій, контекстуально-ситуативної та текстової для виявлення інформативної значущості епітета.

Дана курсова робота складається з вступу, двох розділів і висновку.

У вступі обгрунтовується мета і намічаються завдання дослідження, визначається матеріал і методи дослідження.

У першому розділі даються теоретичні засади дослідження епітета в сучасній англійській мові і його структурно – семантична класифікація, обґрунтовуються прагматичні особливості вживання епітетів у текстах різних стилів.

У другому розділі розглядаються структурні модифікації епітетів як образний засіб авторного мовомислення.

У висновку узагальнюються результати дослідження.

 

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади дослідження епітетів в сучасній англійській мові

 

1.1.Епітет, як тропеїчний мовний засіб

Характерною, невід'ємною рисою авторського дискурсу є значне (в порівнянні із звичайною мовою і текстом) інформативне і змістовне навантаження, що досягається використанням художніх прийомів та образно-виразних мовних засобів. Підсилення виразності мови досягається в першу чергу використанням тропів. Тропи являють собою бінарні утворення, в яких один елемент вжитий в прямому значенні, а інший в переносному:

the stars look down

sunny smile

A chick of a girl

sorrowful bushes

the roses of her cheeks [16, с. 7].

Один з важливих засобів репрезентації, що широко використовується в авторському дискурсі є епітет. Епітет – це лексико-синтаксичний троп, оскільки він виконує функцію визначення (a silvery laugh) або обставини (to smile cuttingly) або звертання (my sweet!), виражається не обов’язково переносним характером слова і обов’язковою наявністю в ньому емоційних або експресивних і інших конотацій, завдяки яким виражається відношення автора

Фото Капча