Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Структурний рельєф Південного Розточчя

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Львівський національний університет імені Івана Франка
 
Гнатюк Роман Михайлович
 
УДК 551. 4: 551. 24 (477. 8)
 
СТРУКТУРНИЙ РЕЛЬЄФ ПІВДЕННОГО РОЗТОЧЧЯ
 
11. 00. 04 – геоморфологія і палеогеографія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук
 
Львів – 2002
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат географічних наук, професор Кравчук Ярослав Софронович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії.
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, доктор геолого-мінералогічних наук, професор Рудько Георгій Ілліч.
Національна акціонерна компанія “Надра України”, начальник управління гідрогеологічних робіт та інженерно-геологічних досліджень; Інститут геологічних наук НАН України, головний науковий співробітник кандидат географічних наук, доцент Муха Богдан Павлович, Львівський національний університет імені Івана Франка, доцент кафедри фізичної географії.
Провідна установа Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, географічний факультет, кафедра геоморфології і палеогеографії, м. Київ.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. За останні десятиліття досягнуто значних успіхів у вивченні тектонічної будови осадочного чохла та кристалічного фундаменту Волино-Подільського регіону. Відчутний прогрес у пізнанні геологічної структури Волино-Поділля суттєво розширив можливості регіональних морфоструктурних досліджень, що дозволяє по-новому – на ширшій інформаційній основі – підійти до розв’язання багатьох проблемних питань, безпосередньо пов’язаних зі з’ясуванням структурно-тектонічної зумовленості його рельєфу. Відомо, що актуальність даного кола проблем обумовлена необхідністю поглибленого пізнання тектонічної структури земної кори та її новітньої динаміки, вкрай потрібного, зокрема, для підвищення ефективності пошуку та розвідки корисних копалин.
Особливістю дисертаційного дослідження є намагання з’ясувати характер структурної (субстратної) зумовленості рельєфу земної поверхні шляхом детального вивчення структурного рельєфу (СР). Для реалізації даного наукового завдання вибрано південну (південно-східну) частину Розточчя – невеликого, але дуже цікавого регіону, що завдяки своїм геолого-геоморфологічним особливостям, геоструктурному та неотектонічному розташуванню може розглядатись як модельний район для докладного вивчення СР денудаційних пластових рівнин з помірно дислокованим субстратом.
Ґрунтовне вивчення геоморфологічної будови Південного Розточчя необхідне для встановлення науково-пізнавальної цінності рельєфу існуючих (природний заповідник “Розточчя”, національний природний парк “Яворівський”) та проектованих (Жовківський і Потелицький регіональні ландшафтні парки) природно-заповідних територій, оцінки їх геоморфологічної репрезентативності, виділення нових охоронних геоморфологічних об’єктів – пам’яток природи та інших природоохоронних цілей.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація підготовлена автором під час роботи в лабораторії інженерно-геоморфологічних досліджень кафедри геоморфології і палеогеографії (з 2000 року – лабораторія інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень) над державними та госпдоговірними замовленнями, тематика яких стосувалась прикладних геоморфологічних і природоохоронних проблем західного регіону України (науковий керівник тем професор Я. С. Кравчук). Найтісніше дисертаційна робота пов’язана з геолого-геоморфологічними дослідженнями, які були проведені автором при підготовці “Проекту організації території, охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об’єктів Яворівського національного природного парку” (номер державної реєстрації 0199U002273). Протягом 1994-96 рр. дослідження проводились у рамках українсько-польської програми “Розточчя”.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи – враховуючи будову СР, оцінити рельєфотвірне значення різних структурних (субстратних) чинників, задіяних у формуванні рельєфу Південного Розточчя.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі основні завдання:
1) встановити особливості морфологічного прояву різнорангових і різновікових елементів приповерхневої складчастої та розломно-блокової структури, з'ясувати їхню роль у формуванні рельєфу;
2) проаналізувати зв'язки лінійних елементів рельєфу з елементами тріщинної структури;
3) провести тектонічний аналіз рельєфу, спрямований на відтворення мережі макротріщин, виділення рельєфотвірних складчастих форм і розломів;
4) виявити різного рангу елементи СР, з’ясувати особливості їхнього походження, розробити їх детальну генетичну класифікацію;
5) оцінити рельєфотвірне значення активної та пасивної тектоніки, приповерхневих складчастих і розломно-блокових дислокацій, розломів і тріщинних структур; з’ясувати роль пластової структури у формуванні східчастої ярусності рельєфу.
Об’єктом дослідження виступив рельєф Південного Розточчя і прилеглої території (основний об'єкт дослідження), розглянутий на тлі геологічного субстрату – його геологічної структури (додатковий об'єкт дослідження). Предметом дослідження були: а) зв’язки між елементами і властивостями геологічного субстрату та рельєфом досліджуваного терену; б) будова і генезис СР Південного Розточчя; в) чинники структурно-орографічної відособленості Південного Розточчя, морфоструктурні та структурно-геоморфологічні особливості даного регіону.
Фактичний матеріал і методи досліджень. В основу роботи покладені результати польових геолого-геоморфологічних досліджень, проведених у 1992-2000 рр. головним чином в українській частині Південного Розточчя. При вивченні геологічної будови та неотектоніки регіону використовувались матеріали геологічного знімання, сейсмометричних і розвідувальних робіт та структурно-пошукового буріння, зібрані в ДГП «Західукргеологія», ЗУГРЕ, УкрДГРІ (Львівське відділення), а також дані, вміщені в публікаціях українських і польських авторів. Важливе значення мали результати камеральних робіт, спрямованих на вивчення морфологічної структури рельєфу.
При виконанні роботи використано наступні комплекси методів і методи досліджень: морфографічний аналіз рельєфу; аналіз розподілу літофацій і потужностей новітніх (міоценових) відкладів, аналіз (тектонічна інтерпретація) рельєфу підміоценової поверхні крейди, аналіз гіпсометричного положення маркуючих рівнів та горизонтів міоценового покриву – для вивчення неотектоніки регіону; морфоструктурний аналіз; методи тектонічного аналізу рельєфу: спеціалізоване структурно-тектонічне дешифрування топографічних і гіпсометричних карт, картографування й аналіз лінеаментів, порівняльний аналіз орієнтації лінеаментів і мезотріщин, аналіз поздовжніх профілів заплавних терас та ін.
Фото Капча