Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Суд і судочинство на Буковині (остання чверть XVIII – початок XX ст.)

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
 
Городницька Людмила Василівна
 
УДК: 94 (477. 85) “17”/“19”: 34
 
Суд і судочинство на Буковині (остання чверть XVIII – початок XX ст.)
 
Спеціальність: 07. 00. 01 -Історія України
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
 
Чернівці – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Науковий керівник: доктор історичних наук, професор Ботушанський Василь Мефодійович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри історії України.
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор Юрій Михайло Федорович, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, завідувач кафедри соціально-економічних наук; кандидат історичних наук, доцент Райківський Ігор Ярославович, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, доцент кафедри історії України.
Провідна установа: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України (м. Львів)
Захист відбудеться “27” вересня 2002 року о “14” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76. 051. 03 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (58012 м. Чернівці, вул.. Кафедральна, 2, корп. 14, ауд. 18).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (58012, м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23)
 
І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Правосуддя – це особливий вид державної діяльності, спрямованої на боротьбу з порушеннями норм права, запобігання і викорінення їх. Процеси державотворення в Україні вимагають нині вдосконалення системи судочинства, потребують детального вивчення як вітчизняного, так і світового досвіду побудови судової системи.
В процесі розвитку правової держави в Україні використовується нині історичний досвід правотворчості і правореалізації. Причому, в цьому процесі серйозну роль відіграє досвід не тільки позитивного, але й негативного, а саме: того, що було, але не повинно бути. Йдеться про досвід помилок і прорахунків.
Необхідність звернення до минулого державно-правових інститутів поставала в різних країнах і в різні часи. Актуальність цієї проблеми зростає в міру руху України до правової держави. Судово-правова реформа, яка нині здійснюється в нашій державі, покликана привести судову систему та організацію і діяльність правоохоронних органів, а також усі галузі права у відповідність до соціально-економічних та політичних змін, що відбуваються в суспільстві, враховуючи якоюсь мірою і досвід минулого.
Метою дисертаційної роботи є дослідження історії розвитку судової системи на Буковині в останній чверті XVIII-на початку XX ст., зокрема питання організації судових установ, забезпеченість їх кадрами, фінансування, діяльності Крайового суду Буковини, окружних, повітових судів та їх компетенції при розгляді цивільних і кримінальних справ та ін.
У процесі дослідження передбачається розв’язати такі завдання:
- з’ясувати становлення і розвиток судової системи в краї, її суть, характер діяльності;
- вивчити й узагальнити основні аспекти цивільно-процесуального і кримінально-процесуального законодавства та практичного судочинства на Буковині, встановити його обсяги, ефективність;
- визначити роль та значення діяльності судових установ для забезпечення правопорядку в буковинському краї, розвиток судочинства Буковини як складової частини судової системи Австрії (Австро-Угорщини) ;
- встановити, чи були у тодішній системі практичного правосуддя хоча б окремі елементи, гідні творчого запозичення.
Об’єктом дослідження є судова система та судочинство на Буковині у кінці XVIII – на початку XXст.
Предмет дослідження – це специфіка розвитку системи судових установ Буковини в означений період, організація їх діяльності, особливості процесуальних правовідносин у цивільному та кримінальному судочинстві. Одним з визначальних є питання розгляду судами Буковини цивільних, кримінальних справ і відповідно дослідження системи покарання згідно чинного на той час австрійського законодавства.
Хронологічні рамки дослідження охоплюють період останньої чверті XVIII – початок XX ст. – з моменту входження території Буковини до складу Австрійської імперії до Першої світової війни і краху австрійського панування в краї.
Територіальні рамки дослідження охоплюють Буковину, колишню єдину історичну область, провінцію Австрії (Австро-Угорщини) в тісному зв’язку з Галичиною, до складу якої Буковина адміністративно входила у 1774-1849рр.
Методологію дисертації визначає принцип історизму, який тісно змикається з принципами об’єктивності, системності і розвитку. Авторка використовує методи формально-логічного, статистичного, порівняльно-історичного аналізу, узагальнення однотипних фактичних даних тощо.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше в історіографії комплексно і цілісно вивчається складний і актуальний аспект судочинства на основі історичного досвіду однієї з історичних областей України, що тривалий час (140 років) перебувала під владою центральноєвропейської держави – Австрії (Австро-Угорщини), аналізується діяльність судових установ, структури судів, їх фінансування, судові процеси з цивільних та кримінальних справ, взаємозв’язок судочинства з соціально-економічним та політичним становищем краю.
Науково-практична цінність дисертації полягає перш за все в тому, що на рівні вимог сучасної історичної науки розв’язується важлива наукова проблема. Разом з тим, основні положення, висновки наукової роботи, фактичний матеріал можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць з історії Буковини, історії України, історії держави і права, навчальних і методичних посібників, під час розробки вузівських спецкурсів. Матеріали дисертації можуть стати допоміжною ланкою при розробці нормативних актів з питань судочинства, цивільного та кримінального процесу, адже вивчення минулого досвіду юриспруденції сприяє вдосконаленню державотворчих
Фото Капча