Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Світогляд – система найзагальніших знань, цінностей, переконань, практичних настанов, які регулюють ставлення людини до світу

Предмет: 
Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
162
Мова: 
Українська
Оцінка: 
1. Світогляд – система найзагальніших знань, цінностей, переконань, практичних настанов, які регулюють ставлення людини до світу
 
Центральна проблема світогляду – відношення людини до світу.
Суб’єктами світошляду можуть бути одна людина, соц. Чи професійна група, класи, суспільство в цілому.
Світогляд має досить складну структуру, до неї відносять:
Знання – продукт суспільної матеріальної і духовної діяльності людини.
Ідеал – уявлення про найвищу досконалість, яка як взірець, норма і найвища мета, що визначає певний спосіб і характер дії людини чи суспільного класу.
Сумнів – момент негативності в інтелектуально-емоційному відношенні суб’єкта до будь-якого знання.
Переконання – вірування без жодного відтінку сумніву, але часто з емоційним забарвленням.
Воля – це психічна д-ть людини, яка виявляється у її здатності діяти щодо свідомо поставленої мети, долаючи при цьому внутрішні і зовнішні труднощі.
Цінності – це те, що особливо важливо для людини.
Почуття – специфічно людські, узагальнені переживання ставлення до потреб, задоволення або незадоволення яких викликає позитивні або негативні емоції.
Емоції – це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності.
Віра – це стан суб’єкта, який тісно пов’язаний з духовним світом особистості, який виникає на основі певної інформації про об’єкт, що виражена в ідеях чи образах і супроводжується емоцією впевненості і який служить мотивом, стимулом, настановою і орієнтиром людської д-ті.
Історичні типи світогляду
Релігія – це специфічний світогляд і світовідчуття. а також відповідні їм поведінки і дії, тобто культ, який ґрунтується на вірі існування одного або декількох богів, тобто такого духовного начала, яке знаходиться за межею природного і не доступне розумінню людини.
Міфологія – це цілісне світорозуміння, в якому різні уявлення пов’язані в єдину образну картину світу, яка поєднує в собі реальність і фантазію, знання і віру, думку та емоцію…
Наука – це форма людських знань, складова частина духовної культури сус-ва, система понять про явища і закони дійсності.
Філософія – це система самих загальних теоретичних поглядів на світ, на місце в ньому людини, а також з’ясування різних форм відношення людини до світу, яке виявляється у поннятнійно-категоріальній формі, спирається на досягнення наук про природу, суспільство, людину та володіє певною мірою логічного доказу
 
2. Філософія – це система самих загальних теоретичних поглядів на світ, на місце в ньому людини, а також з’ясування різних форм відношення людини до світу, яке виявляється у поннятнійно-категоріальній формі, спирається на досягнення наук про природу, суспільство, людину та володіє певною мірою логічного доказу.
Можна виділити 2-і основні причини виникнення філософії – гносеологічну і соціокультурну. З гносеологічної точки зору філософія виникла як своєрідне «подоланняя» міфу за допомогою зміни способів пояснення навколишньої дійсності. Із соц. -культурної точки зору філософія виникла в процесі розкладання первісно-общинного ладу і становлення рабовласницького суспільства.
Першою формою філософського знання була натурфілософія, що містить міфологічні і релігійні уявлення про світ.
Властивості філософії: універсальність, критичність, рефлективність, орієнтація на корінні питання буття, на граничні його підвалини.
Предмет філософії – гранично-загальні основи співвідношення людини і світу. А також всезагальні основи руху і розвитку природи, суспільства та людської свідомості.
Структура філософії і досі не є визначеною. Можна виділити наступні рівні у структурі філософії:
Гносеологія – наука про пізнання об’єктивного матеріального світу людини.
Аксіологія – наука про теорію людських цінностей
Онтологія – наука, що пов’язана з буттям світу
Філософська історія, логіка, етика, естетика, філософська антропологія…
Фін. ф. світоглядна – пов’язується з абстрактно-теоретичним, поннятійним поясненням світу, на відміну від решти типів і рівнів світогляду.
Фін. ф. критична – ґрунтується на діалектичному запереченні. А не на абстрактному нігілізмі.
Фін. ф. методологічна – полягає в тому, що філософія виступає як загальне вчення про метод і як сукупність найбільш загальних методів пізнання і освоєння дійсності людини.
Фін. ф. прогностична – в ній формуються гіпотези про загальні тенденції розвитку буття і свідомості людини й сус-ва.
Філ.. ф. гносеологічна – розроблення. Оцінювання припущень пізнавального процесу.
 
3. Основне питання філософії, його дві сторони та їх рішення.
Основне питання філософії – це питання про співвідношення, буття і мислення матерії свідомості природи і духу, матерії і свідомості, матеріального і ідеального.
Основне питання філософії має 2-ві сторони:
1. про природу і сутність світу, що лежить в основі світу. Матерія чи дух, ідея, свідомість
2. про пізнавальний світ
Два протилежні висновки щодо розкриття природи світу знайшли своє вираження у вирішенні питання про те, що ж є первинним – матерія чи свідомість. Це перша сторона основного питання філософії. Різні відповіді у вирішенні цього питання обумовили виникнення двох основних напрямів філософії – матеріалізму та ідеалізму.
Матеріалізм виходить з того, що світ за своєю природою матеріальний, вічний, несотворимии, безкінечний у часі і просторі. Матерія – первинна. Свідомість є продуктом, властивістю високоорганізованої матерії – мозку, вона – вторинна. Матеріальний світ згідно з матеріалізмом існує сам по собі, незалежно ні від людини, ні від будь-яких надприродних сил. Людина – частка
Фото Капча