Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні і практичні аспекти кадрової політики на ТЕС ВАТ “Донбасенерго”

Предмет: 
Тип роботи: 
Бакалаврська робота
К-сть сторінок: 
65
Мова: 
Українська
Оцінка: 

менеджери, керівник обирається трудовим колективом та розвивається самоуправління. Демократія на підприємстві базується на принципах самоврядування, виборності керівників, зміною органів влади, підпорядкованості меншості – більшості.

Другим елементом кадрової політики Слов’янської ТЕС являється стиль керівництва на підприємстві, тому що кадрова політика значною мірою залежить від нього. На нашому підприємстві демократичний стиль. Він відображає поєднання принципу одноосібного керівництва і самоврядування. Цей стиль передбачає те, що керівник вибирається членами колективу відкрито на зборах і повинен відстоювати і виражати його інтереси. Він успішно виявляє, приймає й реалізує стратегічні цілі розвитку підприємства, поєднуючи групові інтереси. В роботі опирається на пропозиції однодумців,є добрим “дипломатом”, стратегом і політиком.
Філософія підприємства Слов’янської ТЕС включає:
•Цілі і завдання підприємства. Вони являють собою пост приватизацію ,накопичення банківського капіталу, абсолютизація ролі прибутків, жорстка конкуренція, особисті та групові інтереси робітників підприємства, державний соціальний захист та її гарантії.
•Умови праці, робоче місце, оплата і оцінка праці.
•Соціальні цінності, соціальні гарантії.
Відповіді на ці питання знаходяться в кадрових документах, таких як, колективний договір та правилах внутрішнього трудового розпорядку. [13,с.42-43].
Правила внутрішнього трудового розпорядку для робочих, службовців та інженерно-технічних робітників Слов’янської ТЕС ВАТ “Донбасенерго” затвердженні на профспілковій конференції трудового колективу Слов’янської ТЕС за представленням адміністрації та профспілкового комітету.
Це важливий нормативний документ, який регламентує прийом і звільнення працівників, робочий час, порядок вирішення трудових спорів на підприємстві. Це внутрішній нормативний документ, який відповідає Кодексу законів про працю та Типовим правилам, а також враховує специфіку підприєммства. Він включає такі основні розділи:
1.Загальні положення. Ці положення говорять про те що працівники Слов’янської ТЕС повинні додержуватися трудової дисципліни, а саме першого правила поведінки кожного члена колективу Слов’янської ТЕС. Тут говориться про те, що робітники добросовісно повинні виконувати свої трудові зобов’язання, бережливо відноситись до майна підприємства. Говориться про те, що правила внутрішнього трудового розпорядку закріплюють трудову дисципліну, організацію праці на науковій основі, раціональне використання робочого часу, високої якості робіт, збільшенню продуктивності праці та ефективності суспільного виробництва.
2.Порядок найму і звільнення робочих, службовців та ІТП на Слов’янській ТЕС.
Робітники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про працю на підприємстві.
Цей порядок встановлює те, що адміністрація Слов’янської ТЕС повинна при наймі на роботу від вступаючого потребувати усі потрібні для цьго документи, описується порядок оформлення розпорядження прийому на роботу, порядок переводу робітника на іншу роботу, порядок ведення трудових книжок, порядок припинення трудового договору та порядок звільнення працівників.
3.Основні зобов’язання робітників та службовців, які закріплені правилами внутрішнього трудового розпорядку на Слов’янській ТЕС:
•Працювати чесно та добросовісно, дотримуватися дисципліни праці.
•Збільшувати продуктивність праці, своєчасно і щільно виконувати роботи по нарядам та завданням, норми виробітку та нормовані виробничі завдання, добиватися перевиконання цих норм.
•Покращювати якість роботи, не допускати упущень та браку в роботі.
•Додержуватися правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.
•Приймати заходи до швидкого уникнення причин та умов, які затрудняють нормальне виробництво ( простої, аварїї)
•Тримати у порядку та чистоті своє робоче місце, а також зберігати чистоту в цеху, на території підприємства і в службових приміщеннях.
•Берегти та укріпляти майно підприємства, ефективно використовувати станки, машини, інструменти та бережно відноситись до матеріалів та спецодягу.
•Систематично підвищувати свою ділову (виробничу) кваліфікацію.
4.Основні зобов’язання адміністрації Слов’янської ТЕС:
•Правильно організовувати працю робітників та службовців.
•Створювати умови для росту продуктивності праці шляхом введення нових технологій та досягнень науки.
•Розвивати бригадні форми організації та стимулювання праці
•Своєчасно розглядати та вводити раціоналізаторські ідеї, підтримувати та стимулювати новаторів виробництва.
•Укріпляти трудову і виробничу дисципліну
•Постійно контролювати додержання робітниками усіх правил та інструкцій.
•Покращувати організацію оплати праці у цілях посилення матеріальної зацікавленості працівників
•Забезпечувати систематичне підвищення ділової (виробничої) кваліфікації робітників.
•Створювати умови, які забезпечують участь робочих та службовців в управлінні виробництвом.
•Забезпечувати потреби робітників
5.Робочий час та його використання на Слов’янській ТЕС.
Тут визначається час початку, закінчення роботи та перерви на відпочинок. Організація обліку явки на роботу та закінчення роботи. Порядок проведення додаткових робіт, порядок проведення безперервних робіт, також заборони у робочий час.
6.Стимулювання за успіхи в роботі працівників Слов’янської ТЕС. Цей пункт регламентує порядок морального, матеріального стимулювання робітників, а також надання пільг робітникам, які добре виконують свої трудові зобов’язання, підвищення продуктивності праці, якості продукції, новаторство в праці та інші досягнення в роботі.
7.Відповідальність за порушення трудової дисципліни – визначення порушень трудової дисципліни та дисциплінарні зиски. [1, с.1-6].
П’ятим елементом кадрової політики підприємства є “ Проект колективного договору між Слов’янською ТЕС та профспілковим комітетом первинної профспілковоїої організації Слов’янської ТЕС”.
Цей документ являє собою правовий акт, що регулює соціально-трудові відносинами між найманими працівниками і роботодавцем. Зміст колективного колективу договору визначений сторонами в межах її компетенції. В Колективному договорі Слов’янської ТЕС встановленні взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:
•Забезпеченості рівноправності сторін, дотримання норм законодавства. Ці зобов’язання відображенні у першому розділі Колективного договору, який має назву “Загальні положення”.
Фото Капча