Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні концепції перекладознавства та військового перекладу

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 

«Новий елемент буде відкрито раніше чи пізніше» спостерігається порушення норм функціонування порівняльних форм прислівників: в українській мові у подібних випадках вживається форма позитивного, а не порівняльного ступеня («рано чи пізно»). А наступний буквальний переклад викривляє смисл оригіналу i порушує деякі граматичні норми української мови, згідно з якими, зокрема, дієприкметниковий зворот не може вводитися сполучником, а анафоричний присвшт$і займенник повинен мати форму «свій», а не «його»: While taking part in the discussion he advanced his famous theory. Коли беручи участь у дискусії, він висунув його відому теорію. (Треба: «Саме під час тієї дискусії він висунув свою знану тепер теорію») [9, c. -24].

Дослівний переклад відбувається послідовно з першого слова речень до останнього. Він не виключає вилучення артиклів та певних лексичних трансформацій, якщо внаслідок їх застосування структура и порядок членів речення, що перекладається, не змінюються:
1) This is the phenomenon of diffraction. Це – явище дифракції.
2) It is one of the basic questions of any science. Це є одним з головних питань будь-якої науки.
Саме для того, щоб уникнути неадекватного буквального перекладу («граматичного буквалізму») i потрібно застосовувати перекладацькі граматичні трансформації, внаслідок яких буквальний переклад адаптується до норм мови перекладу та стає адекватним [3, c. -159].
Граматичні трансформації спричиняються різними чинниками. Зокрема, причинами таких трансформацій є:
1. Різниця у способах передачі інформації англійським i українським реченням: те, що в одній мові передається лексичними засобами, в іншій мові може виражатися граматичними засобами. Так, наприклад, попередність однієї дії іншій у минулому в англійській мові позначається формою Past Perfect дієслова-присудка, а в українській мові-словами або словосполученнями («раніше», «перед цим», «до того» тощо).
2. Відсутність в одній з мов певних граматичних явищ/форм або конструкції. Наприклад, в українській мові артиклі, герундіальна форма дієслова, формальний додаток (''it»), а в англійській мові – родові форми іменників та прикметників, форми відмінків числівників.
3. Необов'язковість вираження граматичної інформації в одній з мов (наприклад, в українській мові граматично не виражена інформація про те, що дія в теперішньому часі відбувається у момент говоріння (англійська дієслівна форма Present Continuous).
4. Різниця у представленні змісту речення поверхневою структурою (наприклад, в англійській мові складна інформація у додатку може виражатися у вигляді складного додатку Objective Infinitive).
5. Особливості сполучуваності и функціонування слів у словосполученнях i реченнях (наприклад, через особливості сполучуваності прикметника administrative словосполучення administrative efficiency не може перекладатися як «адміністративна ефективність» i повинне перекладатися як «ефективне управління»).
Під граматичною перекладацькою трансформацією розуміється зміна граматичних характеристик слова, словосполучення або речення у перекладі [6, c. -20]. Розрізняють п'ять основних видів граматичних трансформацій [32, c. -421]: пермутація (перестановка), субституція (замша), додавання, вилучення та комплексна трансформації.
Перестановка – це граматична трансформація, внаслідок якої змінюється порядок слів у словосполученні або реченні. Наприклад, в українському реченні сполучне слово «однак» звичайно стоїть на початку речення, тоді як в англійській мові його відповідник however може вживатися и у середині та наприкінці речення; іменник-означення в англійській мові може перебувати в препозиції, перед означуваним іменником (theory construction), тоді як в українській мові іменник-означення звичайно стоїть після означуваного іменника („побудова теорії”).
Перестановки нерідко супроводжуються іншою граматичною трансформацією – заміною, внаслідок якої змінюються граматичні ознаки словоформ (наприклад, замість форми однини у перекладі вживається форма множини), частин мови (наприклад, інфінітив у перекладі трансформується в іменник), членів речення (наприклад, додаток перетворюється при перекладі в підмет) та речень (наприклад, просте речення перетворюється на складне або навпаки) :
1. Much work has been done on the problem. 3 цієї проблеми написано багато праць.
2. Brakes must be applied to stop a car. Щоб зупинити автомобіль, необхідно застосувати гальма.
3. This year has seen many great discoveries. У цьому році відбулось багато великих відкриттів.
Крім цього, при перекладі можуть застосовуватися також заміни слова словосполученням, словосполучення – реченням, низки речень – одним складним реченням i навпаки:
1. I shall discuss those points in greater detail. Я розгляну ці положення докладніше.
2. This is true also for the language used in the scientific area of culture. Це вірно також i для мови, яка використовується в науковому дослідженні культури.
3. This is what makes them meaningful Саме це и робить їх значущими.
4. Einstein, too, confessed the same admiration for ancient geometry. Ейнштейн також зізнавався, що и він теж був захоплений геометрією.
5. The conference was a veritable summit meeting. Only Bohr was conspicuously absent. Ця конференція була справжньою зустріччю у верхах, i лише Бора там явно бракувало.
6. Kepler set out to unify the classical picture of the world, one which was split into celestial and terrestrial regions, though the concept of a universal physical force, but when this problem did not yield to physical analysis, he readily returned to the devices of a unifying image, namely, the central sun ruling the world, and of a unifying principle, that of аll-pervading mathematical harmonies. Кеплер намагався зробити єдиною класичну картину світу, який до цього
Фото Капча