Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні концепції перекладознавства та військового перекладу

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 

завдання, керуючись якими кожен з командирів ухвалює відповідне рішення. У забезпечувальну частину (SERVICE AND SUPPORT/розпорядження з питань тилового (матеріально-технічного) забезпечення; COMMAND AND SIGNAL/розпорядження по управлінню і зв'язку) входять вказівки командира по управлінню, зв'язку, взаємодії, забезпеченню і тилу. В інформативній частині бойового наказу (SITUATION, MISSION) вказуються оперативна обстановка та задум бойової операції (Concept of Operations/CONOPS). Для інформаційної частини бойових документів характерні розповідні речення, для виконавчої – спонукальні, а для забезпечувальної – як розповідні, так і спонукальні. При перекладі обов'язково слід враховувати цю комунікативно-функціональну спрямованість різних частин бойового документа. Для прикладу розглянемо способи передачі прагматичного потенціал у граматичної конструкції «will + іnfinitive», яка буде по-різному перекладатися, в залежності від того, в якій частині бойового документа вона використовується. Так в інформативній частині бойового наказу вона перекладається теперішнім часом. Наприклад: A delegation of six (6) MUP personnel will link-up with TF 1-26 and be escorted to two (2) UH-60s for movement by air from PZLZ 22 (Vic CP 63) to LZ 6 (Vic NOVOBRDO). – Особовий склад делегації МВС Сербської Республіки чисельністю шість чоловік (6) приєднується до тимчасової оперативної групи 1-26 та супроводжується до двох (2) вертольотів UH-60 для транспортування вказаних осіб повітряним способом з району приземлення і висадки 22 (поблизу КПП 63) до району висадки 6 (поблизу населеного пункту Ново Брдо/NOVOBRDO). Цю ж конструкцію (will + іnfinitive) у виконавчій частині бойового наказу слід перекладати імперативом. Наприклад: TF 1-77 will secure NOVOBRDO and the LZ. – Тимчасовій оперативній групі забезпечити безпеку в населеному пункті Ново Брдо/NOVOBRDO та району висадки. В забезпечувальній частині бойового документа, форми теперішнього неозначеного часу також передаються спонуканням до виконання конкретної дії. Наприклад: Non-lethal firepower provides systems and procedures for locating, identifying, and tracking target sand allocating lethal assets. – Не смертоносним бойовим засобам забезпечити системи і процедури для виявлення, розпізнавання та супроводження цілей, а також для розміщення смертоносних засобів ураження.

Перекладацька адаптація певної моделі повідомлення є важливою запорукою збереження прагматичного потенціалу повідомлення. Переклад неповних речень, які широко використовуються у військових документах, слугує підтвердженням потреби застосування прийомів перекладацької адаптації. У неповних реченнях, деякі їх члени упускаються задля більш стислої форми документа, а суть повідомлення встановлюється лише з огляду на попереднє речення чи з контексту. В такому випадку слушно застосовувати уточнювальний переклад, наприклад: Weapons: Are they present? What types? – Зброя: Чи є зброя? Які види? Всі суттєві упущення, що мають місце в оригінальних документах необхідно відтворювати за допомогою прийому компенсації. Доведенням необхідності використання цієї тактики перекладу може слугувати переклад керівної директиви із частини бойового наказу, де перелічені вказівки щодо взаємодії залучених до операції підрозділів:
Approach all possible caches with extreme ecaution. – Дотримуйтесь всіх можливих мір перестороги при наближенні до таємних складів зброї. В оригінальному реченні слово «зброя» не згадується, але з попередніх пунктів документу зрозуміло, про які саме схованки йде мова. Наведені приклади доводять необхідність використання уточнень та компенсації з метою збереження повідомлення у всій повноті, адже виконавці наказу не матимуть змоги звірятися з оригіналом документа в його англомовному варіанті. А з огляду на те, що весь текст наказу не буде доводитись до відома підрозділів, визначених для виконання цього завдання, а лише у тій частині, що безпосередньо їх стосується, вважаємо за потрібне вдаватись до необхідної компенсації.
Проблеми особливого характеру пов’язані із прагматичним аспектом текстів, що призначені для іншомовних реципієнтів [36, c. -102]. Маються на увазі різноманітні офіційні періодичні видання, які містять переважно інформаційно-пропагандистські матеріали, адресовані у тому числі й іншомовній аудиторії. Вважається, що автори такого роду текстів повинні складати їх з урахуванням відповідних фонових знань іноземних читачів. Такий авторський підхід значно б спростив роботу перекладача, але практика свідчить про інше. В переважній більшості випадків, перекладачеві доводиться вносити додаткові корективи у текст, враховуючи його прагматичний аспект, і це відіграє вирішальну роль у процесі міжмовної комунікації. Найвищий рівень еквівалентності – прагматичний, тому питання щодо дотримання військовим перекладачем вимоги комунікативно-прагматичної еквівалентності є найголовнішим, адже із усіх вимог, які ставляться до перекладу, саме вона передбачає передачу комунікативного ефекту вихідного тексту. 
 
Висновок
 
Для досягнення поставленої мети, яка полягала у встановленні граматичних особливостей англо-українського військового перекладу, у межах цієї курсової роботи було окреслено специфіку військового перекладу, визначено граматичні особливості перекладу документів миротворчої діяльності ООН, встановлено прагматичні особливості перекладу документів миротворчої діяльності ООН.
Отже, військовий переклад – є одним із видів спеціального перекладу з ярко вираженою комунікативною функцією.
Його особливістю являється велика термінологічність та чітке вираження матеріалів за відсутності образно-емоціональних засобів вираження.
Особливістю граматичного рівня є широке використання військової лексики, наповненої військовими та науково-технічними термінами, наявністю певної кількості переміно стійких та стійких словосполучень, характерних лише для військової сфери діяльності, використанням військової номенклатури, скорочень та умовних позначень, які притаманні лише військовим матеріалам.
 
Список використаних джерел
 
Борисова Л. И. Основные проблемы научно-технического перевода. – М. : Высшая школа, 1983. – 208 с.
Зражевская Т. А., Беляева Л. М. Трудности перевода с английского на русский. – М. : Высшая школа, 1972. – 140 с.
Комиссаров В. Н. Пособие по переводу с английского языка на русский. -М. : Высшая школа, 1965. – 403 с.
Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода. – М. : Международные отношения, 2009. – 167 с.
Комиссаров В. Н. Слово о переводе – М. : Международные отношения, 1973. – 215 с.
Латишев Л. К. Технология перевода. – М. : Высшая школа, 1989. – 275 с.
Левицкая Т. Р., Фитерман A. M. Проблемы перевода: на материале современного английского языка. – М. : Международные отношения, 1976. – 136 с.
Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод. – М. : Воениздат, 2010. – 237 с.
Нелюбин Л. Л. Учебник военного перевода: Английский язык: Спец. Курс / и др. – М. : Воениздат, 1984. – 346 с.
Нелюбин Л. Л. Перевод боевой литературы. – Москва: Воениздат, 1989. – 510 с.
Орлова Г. Д. Пособие по переводу английской научно-технической литературы. – Тула: Воениздат, 1998. – 175 с.
Перевод как лингвистическая проблема: Сб. статей / отв. ред. Н. К. Гарбовский. – М. : Высшая школа, 1982. – 118 с.
Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. – М. : Международные отношения, 2009. – 84 с.
Рущаков В. А. Основания лингвистического перевода и проблемы сопоставления. – Санкт-Петербург: СПбГИЗА, 1996. – 127 с.
Сазонов М. Г. Международные культурные связи. Справочник. – М. : Высшая школа, 1994. – 173 с.
Стрелковкий Г. М., Латишев Л. К. Научно-технический перевод. – М. : Высшая школа, 2011. – 132 с.
Судзиловский Г. А. Сленг – что это такое? Англо-русский словарь военного сленга. М. : Воениздат Минобороны, 1973. – 182 с.
Федоров А. В. Основы общей теории перевода: лингвистические проблемы. – М. : Высшая школа, 1983. – 303 с.
Швейцер А. Д. Перевод и лингвистика. – Москва: Высшая Школа, 2009. – 75 с.
Asher N., Lascarides A. Logics of Conversation. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 526 p.
Brown G., Yule G. Discourse Analysis. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – 288 p.
Brown M. M. The Information Revolution and Development. – London: Development Outreach, 2000. – No. 2. – P. 4-5.
Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 231 p.
Ellis A., Beattie G. The Psychology of Language and Communication. – London: Weidenfeld and Nicolson, 2010. – 374 p.
Gardner, W. L. Impression management // Academy of Management Journal. – London, 1988. – №31. – P. 42-65.
Grice H. P. Studies in the Way of Words. – Cambridge (Mass) : London: Harvard University Press, 1989. – 394 p.
Gumperz I. Discourse Strategies. – Cambridge: Cambridge University Press, 1982. – 198 p.
Gundel J. K. On Different Kinds of Focus // Focus: Linguistic, Cognitive and Computational Perspectives. /Ed. by P. Bosch and R. van der Sandt. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – P. 293-304.
Günther C., Maienborn C., Schopp A. The Processing of Information Structure // Focus: Linguistic, Cognitive and Computational Perspectives. / Ed. by P. Bosch and R. van der Sandt. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – P. 18-42.
Karaban V. I. Translation from Ukrainian into English. – Vinnytsya: Nova Knyha, 2009. – 608 p.
Kellermann K. Communication: Inherently strategic and primarily automatic // Communication Monographs. – London, 1992. – v. 59. – P. 288-300.
Newcomb T. M. An Approach to the Study of Communicative Acts // Communication and Culture. – New York, 1966. – P. 24-48.
Nunan D. Discourse Analysis. – Harmondsworth: Penguin English Ltd., 2009. – 134 p.
Nunan D. Іntroducing Dіscourse Analysis. – London: Penguin Books Ltd, 1993. – 321 p.
Scott Michael D., Brydon Steven R. Dimensions of Communication. An Introduction. – California: Mayfield Publishing Company. Mountain View, California, 1997. – 546 p.
Smith C. S. Modes of Discourse: The Local Structure of Texts. – Cambridge: Cambridge UniversityPress, 2004. – 320 p.
White J., Mazur L. Strategic Communications Management. Making Public Relations Work. – L. : Wokingham etc., 2011. – 345 p.
Webster’s Third new International Dictionary of the English Language. – Unabridged. N. Y., 1967. – 1237 p.
Фото Капча