Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні концепції перекладознавства та військового перекладу

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 

був розділений на небесну i земну сфери. Для цього він використав поняття загальної фізичної сили. 

Для перекладача військових текстів особливо важливе знання предмета перекладу – він повинен орієнтуватися у тій предметній галузі, до якої належить призначений для перекладу текст. Під час перекладу потрібно правильно зрозуміти зміст речень, смислові відношення між реченнями та значення мета текстових елементів, що беруть участь в організації тексту. Природно, що найбільший комплекс граматичних проблем перекладу пов'язаний із розумінням синтаксичної структури та морфологічного складу речень як мовних елементів, що є безпосередніми носіями предметної інформації [18, c. -14].
Додавання використовується при перекладі іменників (intricacies «складні проблеми та заплутані питання»), прикметників (recurrent «що періодично повторюється»), дієслів (to solve «знаходити вирішення»), прислівників (theoretically «у теоретичному плані»), субстантивованих прикметників (the intracellular «внутрішньоклітинне середовище»), слів інших частин мови та словосполучень (data rates «швидкість передачі даних»).
The motor was found to stop within 2 seconds. Виявилося, що електромотор зупиняється протягом двох секунд.
Оскільки граматика тісно пов'язана з лексикою, значна кількість перекладацьких трансформацій має змішаний характер, тобто при перекладі відбуваються одночасно лексичні та граматичні зміни. Такі лексико-граматичні трансформації називаються змішаними і складаються з розглянутих вище граматичних трансформацій та різного роду лексичних трансформацій (генералізація, специфікація, контекстуальна заміна тощо). Наприклад, у наступному перекладі застосовано граматичні трансформації заміни герундія на іменник та форми однини іменника research на форму множини «дослідження» і лексичні трансформації контекстуальної заміни прислівника heavily на «широко», прийменника in на прийменник «при» та займенника І на займенник»ми»:
In identifying these features / relied heavily on previous research. При визначенні цих ознак ми широко використовували попередні дослідження.
Вміння та навички перекладацьких трансформацій становлять істотний компонент компетенції перекладача, і тому їх виробленню та правильному застосуванню слід надавати належної уваги. Застосування трансформацій у перекладі має спрямовуватися на адекватну передачу смислу оригіналу та враховувати норми мови перекладу. Обов'язково використовуються трансформації при перекладі відсутніх в українській мові граматичних явищ англійської мови.
Подані основні проблеми перекладу, які пов'язані з відмінностями структур англійської й української мов та особливостями передачі пасивних конструкцій.
 
3. Прагматичний аспект перекладу документів миротворчої діяльності ООН
 
Прагматичні проблеми, що виникають при перекладі військової документації миротворчих місій не обмежуються створенням прагматичного потенціалу тексту перекладу [2, c. -204]. Як і будь-який реципієнт, перекладач вступає у певні прагматичні стосунки з текстом оригіналу і з текстом перекладу, які можуть викликати у нього різноманітні емоції, перекладач може погоджуватись або не погоджуватись із змістом документів та багато іншого. Особистісне ставлення перекладача не може не впливати на його перекладацькі рішення, хоча, він намагається звести такий вплив до мінімуму [17, c. -42]. Це питання набуває особливої актуальності у тому випадку, коли миротворчий контингент користується послугами перекладачів, найнятих із місцевого населення, а особливо представників ворогуючих таборів. Цілком природно, що за умов протистояння і конфронтації різних суспільних груп, набуває особливої важливості і параметр «політичної коректності». Ідеологічна позиція автора тексту та його перекладача може докорінно відрізнятися, і ця розбіжність обов’язково знайде своє відображення у тексті перекладу: The American occupation is encouraging sectarian strife in Iraq seeking to create constructive anarchy in order to control it soil and fragment the country into warring cantons. – Американська окупація сприяє міжконфесійній ворожнечі в Іраку задля поширення зумисне створеної анархії, шляхом перетворення країни на численні осередки розбрату, що покликано полегшити контроль над покладами іракської нафти. Дехто може не погодитися з правомірністю уживання виразу «американська окупація», аргументуючи це тим, що на сьогодні в Іраку перебувають військові контингенти з багатьох країн (у тому числі офіцери українського миротворчого персоналу зі складу Тренувальної місії НАТО в Республіці Ірак), хоч і їхня кількість постійно зменшується. А поціновувачі «методів поширення американських демократичних цінностей» радше погодяться з наступним «політкоректним» варіантом перекладу: «антитерористична операція військ американської коаліції».
Комунікативна мета документів управління в миротворчих місіях полягає у доведенні комунікативної інтенції командира до своїх підлеглих [26, c. -173]. Ієрархічна структура підпорядкування передбачає односторонній рух чітко виражених завдань від начальника до підлеглого. Такий рольовий стереотип є невід’ємним атрибутом субмови військових наказів. Текст бойового наказу є прагматичним повідомленням у формі імперативу, яке створене заради досягнення певної комунікативної мети [34, c. -36]. До цієї категорії відносяться наступні документи: попереднє розпорядження (warning order/WO), бойовий наказ (operational order/OPORD), частковий бойовий наказ (fragmentary order/FRAGO) та додатки до наказів (Annexes).
Письмове вираження наказу – це найбільш зобов'язуючий вид спонукання, що потребує негайного і беззаперечного виконання зазначеної дії. Значні труднощі, які є характерними для вищенаведеної категорії військових документів, зустрічаються під час перекладу пасивних, інфінітивних, герундіальних та дієприкметникових конструкцій, а також неповних речень та кліше. Ці труднощі викликані тим, що переклад вищезазначених конструкцій повинен здійснюватись з урахуванням поділу бойового наказу на три частини: інформативну, виконавчу за забезпечувальну. Кожна з перелічених частин має певне комунікативно-функціональне навантаження. Дані комунікативно-функціональні частини бойового документа не збігаються з його структурним поділом. Так, в інформативній частині бойових документів ми зустрічаємо реквізити, що містять відомості, необхідні підлеглим для виконання поставленого завдання. Виконавча частина (EXECUTION) є основною частиною всього оперативного бойового документа. Вона містить часткові бойові
Фото Капча