Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Удосконалення вибору рекламних засобів підприємством

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
44
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1 Сутність маркетингу та його роль в управлінні зовнішньою діяльністю підприємства
1.2 Реклама як основний метод стимулювання збуту
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИБОРУ ЗАСОБІВ ПОШИРЕННЯ РЕКЛАМИ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ
2.1 Створення суспільної репутації. Засоби Паблік Рілейшнз
2.2 Оцінка ефективності використання рекламних засобів фірмою на зовнішньому ринку
РОЗДІЛ 3. Удосконалення вибору рекламних засобів підприємством
3.1 Шляхи вдосконалення механізму організації рекламних кампаній на закордонних ринках
3.2 Напрями вдосконалення рекламних кампаній на закордонних ринках
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
В сучасних умовах, коли ринок є достатньо насиченим, хай навіть не завжди високоякісними товарами, для того щоб займатися підприємницькою діяльністю та реалізовувати свою продукцію, необхідна добре підготовлена реклама. Без реклами неможливе формування широких ринків товару, перетворення потенційно існуючих потреб на попит.
Реклама продукції і діяльності підприємства – це найважливіша складова частина комплексу маркетингових заходів, своєрідний інформаційний вихід на споживача.
При правильній організації реклама дуже ефективна і сприяє швидкій та безперебійній реалізації виробленої продукції. При цьому прискорюється повернення оборотних коштів підприємств, установлюються ділові контакти виробників з покупцями і споживачами продукції, попит зростає і перевищує пропозицію, що, у свою чергу, є об'єктивною основою розширення виробництва і підвищення ефективності господарської діяльності.
Ґрунтуючись на багатому досвіді закордонних країн в області реклами, можна стверджувати, що рекламна діяльність – це особлива наука, де є свої правила і закони. Ця наука використовує пізнання психології, соціології і дослідження ринку для вирішення економічних проблем підприємства.
Спираючись на все вищесказане можна констатувати, що обрана тема курсової роботи є досить актуальною і цікавою до дослідження.
Вагомий внесок у дослідження проблеми розвитку реклами у сфері зовнішньоекономічної діяльності здійснили такі вітчизняні та закордонні вчені: Дж. Боуен, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, В. А. Квартальнов, Романов А. Н., Азарян О. М., Герасименко В. Г., Гиріна Ю. М., Жукова Н. Л., Лекторський В. А., Садеков А. А., Столяр З., Чернега О. Б., Шубін О. О. Однак, незважаючи на глибину досліджень даної проблеми науковцями, існують деякі аспекти, які потребують додаткової уваги.
Метою роботи є розробка науково-методичних та практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності рекламної діяльності на зовнішньому ринку, а також теоретичне обґрунтування засад організації реклами на зовнішніх ринках і практичне її використання на прикладі зовнішньо-орієнтованого підприємства ВАТ «Концерн «Стірол»
Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі сформульовано та вирішено такі задачі:
дослідження сутності і змісту рекламної діяльності;
проведення аналізу рекламних заходів на підприємстві ВАТ «Концерн «Стірол»;
оцінка ефективності використання рекламних засобів фірмою на зовнішньому ринку;
надання пропозицій по поліпшенню організації реклами на підприємстві ВАТ «Концерн «Стірол».
удосконалення вибору рекламних засобів підприємством ВАТ «Концерн «Стірол».
Об’єктом дослідження є процеси управління рекламною діяльністю підприємства на зовнішньому ринку.
Предметом дослідження є механізм здійснення рекламної діяльності на зовнішньому ринку.
Наукові дослідження, основні результати та висновки, що містяться в роботі, ґрунтуються на теоретичному аналізі, дослідженні інформаційно-статистичного матеріалу з використанням елементів статистичного та математичного аналізу.
Інформаційною основою дослідження є законодавчо-нормативна база України; наукові праці вітчизняних та зарубіжних авторів з проблем застосування рекламі на міжнародних ринках; матеріали періодичних видань, відомості, розміщені в мережі Інтернет.
 
РОЗДІЛ І. ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ЗОВНІШНЬОКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
 
1.1 Сутність маркетингу та його роль в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства
 
Підприємства, що виходять на світовий ринок, зустрічають сьогодні жорстоку конкурентну боротьбу. Щоб вижити в цій боротьбі і досягти успіху, необхідно використовувати можливості маркетингу.
Термін «маркетинг» означає діяльність в сфері ринку збуту. На українську мову цей термін не перекладається. Під маркетингом розуміється система внутріфірменого управління, спрямована на вивчення і облік ринкового попиту, потреб і вимог конкретних споживачів до продукту для більш обґрунтованої орієнтації виробничої діяльності фірми і діяльності в сфері збуту.
Міжнародний маркетинг ґрунтується на принципах внутрішнього (національного) маркетингу. Тому використані в ньому стратегії, принципи і методики являються характерними і для міжнародного маркетингу. Разом з тим міжнародний маркетинг має свої специфічні особливості. При виході на зовнішній ринок виникає принципово нова ситуація, більш різноманітнішим стає зовнішнє середовище, збільшується число факторів, що впливають на прийняття рішень. Це призводить до того, що:
1) підвищується ступінь невизначеності в діяльності підприємства; 2) зростає ступінь ризику, з'являється додатковий ризик його діяльності; 3) збільшується потреба в інформаційному забезпеченні підприємства; 4) підвищуються вимоги до координації різних напрямків і сфер їх діяльності. [8, c. 38]
Все це і визначає специфіку міжнародного маркетингу, робить необхідним його використання в управлінні ЗЕД.
Міжнародний маркетинг входить до складу функцій, які здійснює підприємство в рамках ЗЕД. Разом з тим він являє собою самостійну галузь діяльності підприємства при виході на зовнішні ринки. Міжнародний маркетинг можна визначити як систему планування, реалізації, контролю й аналізу подій, спрямованих на багатонаціональне ринкове середовище і пристосування до його умов підприємства, яке здійснює свою діяльність більш як в одній країні.
В розвитку міжнародного маркетингу виділяють
Фото Капча