Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління організацією на основі Стратегічних Зон Господарювання

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
29
Мова: 
Українська
Оцінка: 
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
  
КУСИК НАТАЛІЯ ЛЬВІВНА
 
УДК 658. 012. 12
 
Управління організацією на основі Стратегічних Зон Господарювання
 
Спеціальність 08. 06. 02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Луганськ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Дисертацію виконано в Одеському державному економічному університеті Міністерства освіти і науки України (м. Одеса).
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Миколайчук Наталія Сергіївна, завідуюча кафедрою менеджменту Херсонського державного технічного університету Міністерства освіти і науки України (м. Херсон); кандидат економічних наук Маляренко Тетяна Анатоліївна, Донецька державна академія управління Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри загального та адміністративного менеджменту (м. Донецьк).
Провідна установа – Інститут проблем ринку та економіко – екологічних досліджень НАН України, відділ розвитку підприємництва (м. Одеса).
Захист відбудеться 19 червня 2002 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29. 051. 01 у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. Луганськ – 34, кв. Молодіжний, 20 а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. Луганськ – 34, кв. Молодіжний, 20 а.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. У сучасних соціально-економічних умовах функціонування вітчизняних організацій нерозривно пов’язане з появою нових вимог до їх управління. Успішна діяльність українських організацій вимагає підвищення наукового рівня управління, зміни структур, методів і принципів управління з урахуванням стратегічної орієнтації подальшого розвитку. Нині практично всі організації працюють одночасно в різних сферах попиту, не замикаючись на якому-небудь одному товарі, галузі чи території. Тому сьогодні керівникам необхідно аналізувати ситуацію та досліджувати ринкове оточення організації з погляду зовнішніх тенденцій, можливостей і змін, що відбуваються в різних галузях і сферах діяльності організації.
Виходячи з цього, особливого значення починає набувати основане на виділенні стратегічних зон господарювання управління, яке дозволяє комплексно відбивати поточний стан організації в різноманітних сферах попиту, оцінювати його щодо основних конкурентів і визначати та забезпечувати рівновагу між стратегіями розвитку кожної стратегічної зони господарювання. Існуючі вітчизняні та зарубіжні дослідження з питань портфельного управління й аналізу носять, в основному, описовий характер, розглядають загальні теоретичні питання формування портфельних стратегій розвитку організації. Вони практично не торкаються спеціальних питань:
змісту і процедур виділення стратегічної зони господарювання та формування ділового портфеля організації;
застосування матричних засобів і графічних інструментів аналізу ділового портфеля організації;
можливості використання концепції стратегічних зон господарювання не тільки в діяльності диверсифікованих промислових підприємств, але й в управлінні однопродуктовими організаціями, що працюють у сфері надання послуг.
Необхідність подальшого вивчення і поглиблення теоретичних, методичних і прикладних аспектів управління організацією на основі аналізу портфеля стратегічних зон господарювання зумовили вибір теми дисертаційної роботи, її мету та задачі, визначили актуальність та практичну значущість дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до тематики комплексних міжвузівських тем Одеського державного економічного університету: тема 1997/99 “Економічні проблеми розбудови державності України: важелі та стимули розвитку господарчих систем” (номер державної реєстрації 0194U045510) ; тема 2000/02 “Реструктуризація господарських систем у сфері підприємництва” (номер державної реєстрації 0100U005394). Внесок автора полягає в розробці рекомендацій з використання концепції стратегічних зон господарювання в управлінні організацією. Результати досліджень увійшли у звіти по темах з перспективних планів науково-дослідної роботи кафедри менеджменту Одеського державного економічного університету: на 1997-1999 рр. – “Методологічні організаційні аспекти формування ринкових механізмів управління на рівні фірми” (розділ 1 – “Актуальні проблеми стратегічного та інвестиційного менеджменту”) ; на 2000-2003 рр. – “Методологічні організаційні аспекти формування ринкових механізмів управління на рівні фірми” (розділ 1. 2. – “Управління інформаційними ресурсами підприємства”). Автором у рамках аналізу портфеля стратегічних зон господарювання запропоновано інтегральний спосіб оцінки привабливості стратегічної зони господарювання та конкурентного статусу організації.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є адаптація до управління вітчизняними організаціями концепції стратегічних зон господарювання на підставі розробки та впровадження конкретних форм їх застосування з використанням матрично-графічних інструментів і способів.
Відповідно до мети дослідження в дисертаційній роботі поставлено й вирішено такі теоретичні та практичні задачі:
дослідити теоретичні аспекти використання концепції стратегічних зон господарювання у стратегічному управлінні організацією;
показати особливості застосування портфельного управління; з’ясувати сутність понять “діловий портфель організації”, “стратегічна зона господарювання”, “портфель стратегічних зон господарювання”;
розглянути процес виділення стратегічних зон господарювання в організації та формування відповідного портфеля;
проаналізувати основні принципи використання методичних прийомів аналізу портфеля стратегічних зон господарювання організації; визначити напрямки вдосконалення матрично-графічних інструментів та методів портфельного аналізу;
дослідити процедуру розробки стратегії для організації з урахуванням впливу культурного клімату;
розглянути графічне відображення “проекція в майбутнє”, яке дозволяє розкрити найважливіші характеристики “сценарію в майбутнє” організації;
розробити послідовність вибору стратегічної позиції організації на основі управління портфелем її стратегічних зон господарювання, яка основується на результатах матрично-графічного аналізу портфеля організації;
визначити принципові підходи до виявлення основних взаємозв'язків між стратегічними зонами господарювання й організаційною структурою;
проаналізувати ефективність практичного використання запропонованих
Фото Капча