Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління персоналом в органах державної влади

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
119
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Украины, 1988. 114с.

97.Серьогін С. Кадрові проблеми адміністративної реформи. Системний підхід до керівництва організацією: функція мотивації.// Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 1998. - №  1. 160с.

98.Серьогін С. Організація кар’єри державного службовцяяк засіб попередження і запобігання корупції.// Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 1999. - №  4. 130с. 

99.Система підготовки державних службовців у зарубіжних країнах./ Пер. з англ. Ю.Д.Полянського. – К.: Видавництво Української Академії державного управління при Президентові України, 2000. 140с.

100.Служебная карьера./ А.С.Гусева, В.А.Иглин и др.; под общ. Ред. Е.В.Охоцкого. – М.: ОАО Издательство «Экономика», 1998. 100с.

101.Социология государственной службы.// Терминологический словарь- справочник. – Ростов-на-Дону, 1994. 130с.

102.Стеченко Д.М. Управління реґіональним розвитком. – К.: Вища школа, 2000. 113с.

103.Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмента. – М.: Дело, 1997. 155с.

104.Турчинов А.И. Професионализация и кадровая политика: проблемы развития теории и практики. – М.: психолого-социальный институт, Флинт, 1998. 188с.

105.Тюрина И.О. Кадровый менеджмент: процесс отбора персонала.// СОЦИС. – 2000. - №4. – С. 22-31.

106.Управління людськими ресурсами. Навчальний модуль. К.: Видавництво Української Академії державного управління при Президентові України, 1996.4ст. 103с.

107.Управление персоналом организации: Учебник. / Под ред. д.э.н., проф. А.Я.Кибанова. – М.: Издательство ИНФРА-М, 2002. – 3ст. 636с.

108.Уткін Є. У пошуках ефективних підходів оновлення управлінської еліти.// Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Видавництво Української Академії державного управління при Президентові України. – 2000. – Вип.2 –ч.3. 202с.

109.Україна: Поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000 – 2004 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України// Урядовий кур’єр. – 2000. – 23 лютого - № 34. 106с.

110.Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій” від 19 травня 1995 р. № 381.// Урядовий кур’єр. - № 75.- 1995.- 23 травня. 220с.

111.Указ Президента України “Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців” від 30 травня 1995 року №398.//Вісник державної служби України.- 1995.- № 2. -98с.

112.Указ Президента України “Про затвердження Положення  про Українську Академію державного управління та її загальної структури” від 02.08.95 р. № 682/95. 160с.

113.Указ Президента України. “Про створення Львівського, Одеського і Харківського філіалів Української Академії державного управління” від 11 вересня 1995 р. № 824 //Вісник державної служби України .- 1995.- № 3 - 4.

114.Указ Президента України. “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 22 липня 1998 р. № 810/98 //Вісник державної служби України .- 1998.- № 3. 185с.

115.Указ Президента України “Про стратегію реформування системи державної служби в Україні ” від 14 квітня 2000 року № 599/2000. 142с.

116.Указ Президента України “Про підвищення ефективності системи державної служби” від 11 лютого 2000р. № 208// Вісник державної служби України. 2000 №1. 120с. 

117.Указ Президента України “Про стратегію реформування системи державної служби України” від 14 квітня 2000р. №599/2000. 150с.

118.Указ Президента України “Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби України на 2003 рік” від 24 грудня 2002 р. №1211/2002// Вісник державної служби України. 2003 №1. 166с.

119.Указ Президента України “Про Комплексну програму підготовки державних службовців” від 09.11.2000 р. № 1212/2000. 141с. 

120.Филиппов А.В. Работа с кадрами (психологический аспект). – М.: Дело, 1990. 185с.

121.Філіповський В. Проблеми ефективності державної служби.// Вісник державної служби України. - 1995. - № 2. 132с.

122.Черемис А.О., Ліпенцев А.В. Проблеми кадрового забезпечення державної служби.// Актуальні проблеми державного управління. - 2000. -№ 1. – С.74-82.

123.Черкасов В.В., Платонов С.В., Третяк В.И. Управленческая деятельность менеджера. Основы менеджмента. – К.: Ваклер, Атлант, 1998. 110с.

124.Чернецька Г. Службова кар’єра державного службовця.//  Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Видавництво Української Академії державного управління при Президентові України. – 2000. – Вип.2 – ч.3. 166с.

125.Штефан О. Стажування на посаді – складова реформування державної служби в Україні.// Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - №  3. 123с.

126.Шубенко А. Концептуальні підходи до розвитку навчання і управлінської підготовки кадрів.// Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - № 3. 152с.

127.Щекин Г.В. Планирование и организация работы с персоналом: Учебное пособие. – К.: МАУП, 1993. 165с.

128.Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. Как делать карьеру, как строить организацию. – К.: Вища школа, 1994. 184с.

129.Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента: Научно- практическое пособие. – К.: Вища школа, 1994. 163с.

130.Яковенко О. Сучасна кадрова політика: реґіональний аспект.// Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - №  3. 145с.

131.Яцуба В.Г. Кадрове забезпечення державної служби – важливий фактор державотворення. // Актуальні проблеми підвищення кваліфікації державних службовців України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції 19-20 вересня 1996 року. - К.: УАДУ,1996. 196с.

132.Яцюк В. До питання про створення в Україні правових засад діяльності інституту підвищення кваліфікації державних службовців. // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва. – К.: Видавництво Української Академії державного управління при Президентові України. – 1999. – Вип.1.- С.117 – 241.

133.Яцюк В. Принцип підвищення кваліфікації державних службовців в Україні.// Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2000. - №  4. – С. 29-37.

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Схема логіки побудови магістерської роботи

Додаток Б

Довідка про впровадження результатів науково-практичного дослідження

Додаток Б

ДОВІДКА

Видана слухачеві 2 курсу навчання освітнього ступеня «Магістр» напряму підготовки 1501 «Державне управління» спеціальності 8.15010002 «Державна служба» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця Булат Наталії Євгенівні в тому, що її магістерська дипломна робота на тему: «Управління персоналом в органах державної влади » дійсно виконана нею на базі реальної звітності бази переддипломної практики – адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради за 2013 – 2015 рр.

Проведений аналіз практики управління персоналом в адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради дозволив сформулювати та внести пропозиції щодо його вдосконалення, а саме:

у сфері законодавчого та нормативно-правового забезпечення процесу управління персоналом необхідно прийняти єдиний узагальнюючий акт, в якому варто об’єднати всі аспекти регламентації проходження державної служби;

у сфері реалізації механізмів управління персоналом необхідно підвищувати ефективність та дієздатність кадрової роботи. Для чого важливо поліпшити імідж державної служби.

Довідка видана для подання до Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця без фінансових зобов’язань перед автором дослідження.

 

Додаток В

Ксерокопії публікацій на тему дослідження:

«Управління персоналом в органах державної влади»

Додаток Д

Заява про дотримання професійної етики при написанні випускної 

кваліфікаційної роботи магістра

Додаток Д

Заява 

про дотримання професійної етики 

при написанні випускної кваліфікаційної роботи магістра

Я, Булат Наталія Євгенівна, слухач магістратури за спеціальністю 8.15010002 «Державна служба» Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, заявляю, що у моїй магістерській роботі на тему «Управління персоналом в органах державної влади», яка подається у Державну атестаційну комісію для публічного захисту, дотримані правила професійної етики, які не дозволяють наявності плагіату, фальсифікації даних та хибного цитування при написанні випускних кваліфікаційних робіт.

Я ознайомлена з діючим в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця Положенням про підготовку та захист випускної кваліфікаційної роботи магістра, згідно з яким наявність плагіату, фальсифікації даних та хибного цитування є підставою для зниження оцінки випускної кваліфікаційної роботи або незадовільного оцінювання.

__________

     (дата)

___Булат Н.Є.__                                    _______________

    (прізвище, ініціали)                                          (підпис)

ДОДАТОК Е

Інституційні основи формування і реалізації державної кадрової політики в системі державної служби

ДОДАТОК Ж

ДОДАТОК К

Структура типового плану роботи з персоналом в організації

ДОДАТОК Л

Схема проведення конкурсу на заняття вакантної посади

КОНКУРС

ДОДАТОК М

Організація стажування

ДОДАТОК Н

Етапи процедури проведення щорічної оцінки

ДОДАТОК П

Етапи кар’єри

Фото Капча