Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління використанням ресурсів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
155
Мова: 
Українська
Оцінка: 

мети управління коштами. При цьому необхідно розуміти, що управляти — це впливати на об'єкт управління, використовуючи всі доступні для управлінських служб прийоми і методи. Істотне значення має формування певного порядку здійснення руху коштів. Це досягається за рахунок чітко сформованих етапів прийняття управлінських рішень щодо організації грошових потоків.

Етапи організації управління грошовими потоками.
Організація управління грошовими потоками передбачає послідовне здійснення таких етапів: 
І. Облік грошових потоків підприємства і підготовка необхідної фінансової звітності
II. Аналіз вхідного і вихідного грошових потоків у попередньому періоді
Ш. Оптимізація грошових потоків підприємства
IV. Планування грошових потоків підприємства за видами господарської діяльності
V. Організація ефективного контролю за здійсненням грошових потоків підприємства
Розглянемо коротко зміст кожного етапу.
1. Облік грошових потоків підприємства і підготовка необхідної фінансової звітності. Цей етап організації управління грошовими потоками підприємства реалізується, як правило, обліковою службою.
Основною метою цього етапу є підготовка необхідної інформації для діяльності фінансових менеджерів. У процесі реалізації цього етапу формується відповідна фінансова звітність. При цьому на основі міжнародних стандартів обліку і сформованої практики для підготовки фінансової звітності про рух коштів використовуються два основних методи - непрямий і прямий. Ці методи відрізняються повнотою надання даних про величину і види грошових потоків виробничо-торгового підприємства, вихідною інформацією для розробки фінансової звітності й іншими параметрами.
Розглянемо сутність кожного з названих методів.
Непрямий метод дозволяє одержувати дані, які характеризують так званий чистий грошовий потік підприємства у звітному періоді. Основними джерелами інформації для розробки фінансової звітності про рух коштів цим методом є звітний бухгалтерський баланс і звіт про фінансові результати і їх використання. Як правило, визначення чистого грошового потоку непрямим методом здійснюється по видах господарської діяльності і по підприємству в цілому.
Для розрахунку чистого грошового потоку по операційній діяльності непрямим методом необхідно знати чистий прибуток підприємства в звітному періоді. Скоригувавши чистий прибуток, одержуємо чистий грошовий потік. Для розрахунку може бути використана така формула:
 
ЧГПОП.Д = ЧП + АО.К + АН.А. + ∆ДЗ+ ∆ЗТ.М.Ц. + ∆КЗ + ∆РФ ,
 
де ЧГПОП.Д — чистий грошовий потік підприємства по операційній діяльності у звітному періоді;
ЧП - чистий прибуток підприємства у звітному періоді;
АО.К - амортизація основних коштів у звітному періоді; 
АН.А - амортизація нематеріальних активів у звітному періоді;
∆ДЗ  - приріст (зниження) величини дебіторської заборгованості за звітній;
∆ЗТ.М.Ц  - приріст (зниження) запасів товарно – матеріальних цінностей у звітному періоді;
∆КЗ - приріст (зниження) кредиторської заборгованості у звітному періоді;
∆РФ - приріст (зниження) резервного й інших страхових фондів підприємства у звітному періоді.
Для розрахунку чистого грошового потоку по інвестиційній діяльності непрямим методом нам необхідно знайти різницю між доходами від реалізації окремих видів необоротних активів і витратами на їх придбання у звітному періоді. Для розрахунку може бути використана така формула:
 
ЧГПІН.Д = ДО.К + ДН.А. + ДД.Ф.І. + ДВ.А. + ДіПІН.П. - ВО.К. - ∆НКБ - ВН.А. - ВП.Д.Ф. -ВВВ.А.,
 
де ЧГПІН.Д - чистий грошовий потік підприємства по інвестиційній діяльності у звітному періоді; 
ДО.К - дохід від реалізації вибулих основних коштів підприємства у звітному періоді; 
ДН.А - дохід від реалізації вибулих нематеріальних активів підприємства у звітному періоді;
ДД.Ф.І - дохід  від  реалізації довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля підприємства у звітному періоді; 
ДВ.А - дохід від реалізації раніше викуплених власних акцій у звітному періоді;
ДіПІН.П - дивіденди і проценти, отримані підприємством по довгострокових фінансових інструментах інвестиційного портфеля у звітному періоді;
ВО.К - витрати на придбання основних коштів у звітному періоді; 
∆НКБ - приріст (зниження)  незавершеного  капітального будівництва у звітному періоді; 
ВН.А - витрати на придбання нематеріальних активів у звітному періоді;
ВП.Д.Ф - витрати на придбання довгострокових фінансових інструментів інвестиційного портфеля у звітному періоді;
ВВВ.А. - витрати на викуп власних акцій у звітному періоді. 
Для розрахунку чистого грошового потоку по фінансовій діяльності непрямим методом нам необхідно знайти різницю між коштами, залученими із зовнішніх джерел і сумою основного боргу, а також величиною дивідендів і процентів, виплачених власникам і кредиторам у звітному періоді. Для розрахунку може бути використана формула:
 
ЧГПФІ.Д. =КА.К. + КД.П.І.К. +КК.П.І.К. +ЦФ – ВБД.П.І.К. – ВБК.П.І.К. – ДіПВ.І.К.,
 
де ЧГПФІ.Д - чистий грошовий потік підприємства по фінансовій
діяльності у звітному періоді; 
КА.К  - кошти, формовані із зовнішніх джерел утворення акціонерного капіталу у звітному періоді; 
КД.П.І.К  - кошти, формовані за рахунок довгострокових позик і кредитів у звітному періоді;
КК.П.І.К - кошти, формовані за рахунок короткострокових позик і кредитів у звітному періоді;
ЦФ - цільове фінансування підприємства у звітному періоді;
ВБД.П.І.К - виплати основного боргу по довгострокових позиках і кредитах у звітному періоді;
ВБК.П.І.К - виплати основного боргу по короткострокових позиках і кредитах у звітному періоді;
ДіПВ.І.К - дивіденди і проценти, сплачені власникам і кредиторам підприємства у звітному періоді.
Непрямий метод розрахунку руху коштів підприємства дозволяє
Фото Капча