Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління використанням ресурсів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
155
Мова: 
Українська
Оцінка: 

рахунок випуску нових акцій, додаткових установчих внесків, одержання бюджетного цільового фінансування, капіталізації більшої суми чистого прибутку підприємства;

залучення додаткових фінансових кредитів і позик у формі випуску корпоративних облігацій чи довгострокового банківського кредиту;
продажу частини або всього пакета цінних паперів для збільшення обсягу коштів в обороті;
ліквідація і продаж частини майна, насамперед основних фондів, або здачі їх в оренду у випадку їх недостатньо ефективного використання;
збільшення обсягу продажів за рахунок зростання виробництва продукції, удосконалювання технології, випуск нових видів продукції чи надання нових видів послуг;
диверсифікованість діяльності шляхом проникнення на нові ринки збуту і ринки ресурсів;
підвищення продуктивності праці, розвиток рекламної діяльності, впровадження нових нетрадиційних підходів взаємодії з  покупцями;
активного використання оренди, у т.ч. фінансового лізингу;
одержання безоплатної фінансової підтримки від вищестоящих господарських структур.
Зниження обсягів вихідного грошового потоку в довгостроковому періоді може бути досягнуте за рахунок таких заходів:
зменшення обсягів придбання основних коштів, які не забезпечують істотного збільшення в довгостроковому періоді вхідного грошового потоку;
зменшення вкладення коштів у фінансові інструменти інвестування;
зниження витрат на придбання матеріальних оборотних активів за рахунок вибору дешевшої і якісної сировини та матеріалів;
вибір більш придатних за витратами постачальників сировини, матеріалів, комплектуючих виробів;
зменшення транспортних і складських витрат за рахунок оптимізації розмірів постачань матеріальних оборотних активів, скорочення періоду збереження товарно-матеріальних цінностей;
істотне підвищення продуктивності праці, яке дозволяє знизити витрати на оплату праці і позабюджетні платежі;
- мінімізація загальної суми витрат на виробництво і реалізацію продукції і послуг.
Методи оптимізації дисбалансу, який виник при перевищенні вхідного грошового потоку підприємства
Зокрема, можуть бути рекомендовані такі заходи:
збільшення масштабів і темпів здійснення реальних інвестицій, у т.ч. придбання нового обладнання, будівництво нових будівель або розширення діючих об'єктів; модернізація діючих виробничих потужностей; придбання нових технологій тощо;
активне формування портфеля фінансових інвестицій;
здійснення галузевої, регіональної і продуктової диверсифікованості діяльності;
дострокове погашення довгострокових і короткострокових фінансових зобов'язань;
відмова від додаткового залучення позик і кредитів;
підвищення заробітної плати персоналу і виплати дивідендів власникам.
У процесі оптимізації грошових потоків підприємства дуже важливо забезпечити їх збалансованість у часі. Для цього використовують два основних методи — вирівнювання і синхронізацію.
Вирівнювання грошових потоків спрямовано на зрівняння їхніх обсягів у розрізі окремих періодів, що дозволяє усунути сезонні і циклічні розбіжності у формуванні вхідного та вихідного грошових потоків. Звичайно, абсолютного зрівняння вхідного і вихідного грошових потоків досягти ніколи не вдасться, але істотно зменшити періоди між максимальною вихідного і вхідного грошового потоку усе-таки можна, і це становить найважливішу частину процесу вирівнювання грошових потоків. Зближення періоду надходження і вибуття коштів накладення періоду здійснення виплат і надходжень ніби вирівнює сукупний грошовий потік підприємства.
Синхронізація грошових потоків підприємства спрямована на забезпечення чіткої залежності між вхідним і вихідним грошовими потоками. При цьому основним методом оцінки такої синхронізації є підвищення коефіцієнта кореляції, який повинен прямувати до «+1».
У результаті оптимізації грошових потоків підприємства повинні формуватися кращі умови для максимізації чистого грошового потоку. При цьому підвищення величини чистого грошовою потоку може бути забезпечене за рахунок здійснення таких заходів:
формування ефективної фінансової політики підприємств, у т.ч. пов'язаної з оподатковуванням, спрямованої на зменшення податкових платежів, зменшенням зайвих кредитів і позик;
здійснення ефективної цінової політики, спрямованої па підвищення обсягу чистого операційного прибутку підприємства;
зниженням сум постійних і змінних витрат з операційної діяльності;
застосування ефективніших методів амортизації основних активів;
скорочення термінів зберігання матеріальних оборотних активів;
підвищення продуктивності праці, поліпшення якості всієї  роботи підприємства.
На основі проведеної оптимізації грошових потоків підприємства формується система оптимальних планів формування використання коштів підприємства.
Оптимальне планування грошових потоків підприємства
Планування коштів підприємства становить одну з найважливіших ланок у поточному й оперативному плануванні. Як правило, на великих і середніх підприємствах такі плани складаються на календарний рік з розбивкою по місяцях, а в оперативному плануванні може враховуватися надходження і вибуття коштів у розрізі декад чи по тижнях.
Оптимальне планування передбачає розробку декількох варіантів плану, а саме: «оптимістичного», «песимістичного» і «реалістичного».
Кінцевою метою оптимального планування є забезпечення формування умов для реалізації поточних завдань господарської діяльності підприємства. При цьому план надходження і витрати коштів складається в такій послідовності:
1. Прогнозується надходження і витрата коштів по основній операційній діяльності підприємства.
2. Розробляються прогнозні показники вхідного і вихідного грошових потоків по інвестиційній діяльності.
3. Визначаються прогнозні показники грошових потоків по фінансовій діяльності. Тут найбільша увага приділяється джерелам зовнішнього фінансування підприємства. Встановлюються обсяги і види зовнішнього фінансування і розраховуються показники витрат по залученню зовнішніх джерел коштів.
4. Складається єдиний прогноз валового і чистого грошових потоків підприємства.
Прогнозування надходження і витрати коштів по основній операційній діяльності здійснюється в такій послідовності:
1. Визначення планового обсягу реалізації продукції базується на розробленій виробничій програмі, яка враховує можливості збуту продукції, укладені договори і т.д. При плануванні обсягу реалізації продукції обов'язково необхідно диференціювати ту частину, яка буде реалізовуватися за готівку і по комерційному кредиту.
2.
Фото Капча