Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління використанням ресурсів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
155
Мова: 
Українська
Оцінка: 

стану використання ресурсів підприємства здійснюється за допомогою таких узагальнюючих показників, які відображають прибутковість використовуваного капіталу:

річна норма прибутку на вкладений капітал (визначається як різниця річного доходу і річних витрат фірми для створення і реалізації продукту, поділеного на величину вкладеного капіталу;
рентабельність (норма прибутку) власного капіталу фірми (визначається шляхом ділення чистого прибутку фірми за певний календарний період до величини власного капіталу за статутом фірми);
рентабельність власного капіталу фірми за балансом у певному календарному періоді (визначається діленням чистого прибутку фірми до суми власного капіталу, резервного фонду фірми та перенесеного на баланс прибутку за мінусом перенесеного на баланс збитку);
рентабельність сумарного капіталу фірми в певний календарний період (визначається шляхом ділення чистого прибутку фірми в  певний календарний період за мінусом сплачених процентів на позичковий капітал до суми власного і позичкового капіталу, резервного фонду фірми та перенесеного на баланс прибутку за мінусом перенесеного на баланс збитку).
Оцінювання стану використання ресурсів підприємства є інформаційною базою для вдосконалення управління використанням ресурсів, контролю і стимулювання цієї діяльності. Оцінювання використання ресурсів підприємством дає підстави для розробки відповідної стратегії щодо використання ресурсів та конкретних заходів, спрямованих на підвищення віддачі від усіх видів ресурсів підприємства. Ефективне використання ресурсів позитивно впливає на зростання продуктивності та прибутковості підприємства, зростання обсягу виробництва (послуг) при незмінному обсязі використовуваних ресурсів, зумовлює зменшення витрат для  виробництва продукції (надання послуг).
Необхідною умовою зростання ефективності віддачі ресурсів є створення відповідних організаційних передумов та системи стимулювання ефективного використання ресурсів.
Резерви та шляхи зростання ефективності підприємства
Підвищення ефективності ресурсоспоживання вимагає послідовного здійснення процесу вдосконалення управління використанням ресурсів. Удосконалення управління ресурсами підприємства передбачає: визначення необхідного обсягу ресурсів (на основі аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та формування його виробничого потенціалу); визначення ефективності використання ресурсів і його відображення у показниках прибутковості та фінансового стану підприємства; розробку шляхів підвищення ефективності використання ресурсів (рис. 10.1). Впровадження ефективного ресурсоспоживання передбачає системне управління використанням ресурсів (рис. 10.2). Удосконалення управління використанням ресурсів підприємства передбачає планування ефективного використання ресурсів, аналіз фактичного рівня ресурсоспоживання, розробку і впровадження комплексу заходів з підвищення ефективності використання ресурсів, регулювання операційної діяльності у випадку відхилень від фактичного рівня споживання ресурсів. Підвищення ефективності ресурсоспоживання на підприємстві слід здійснювати за допомогою розробки і впровадження відповідної системи стимулювання ефективного використання ресурсів та постійного контролю рівня ефективності ресурсоспоживання.
Управління використанням ресурсів підприємства пов’язане з реалізацією конкретних шляхів і заходів у певних напрямках підвищення ефективності їх використання на основі виявлених резервів. Резерви підвищення ефективності використання ресурсів виявляються на основі вимірювання всіх складових ефективності підприємства, зокрема продуктивності підприємства. Описані методи вимірювання продуктивності підприємства дозволяють залучити персонал підприємства до усвідомлення необхідності та покращення використання всіх ресурсів підприємства. Застосування сучасних методів та інструментів ефективного використання ресурсів дозволяє персоналу разом із керівництвом на партисипативних засадах домогтися зростання ефективності використання ресурсів підприємства. Впровадження у практику управління сучасних методів УВР та контролінгу сприятиме виявленню конкретних підрозділів та видів ресурсів, які вимагають підвищеної уваги з точки зору ефективності їх використання.
Практика управління ресурсами вітчизняних та зарубіжних підприємств дозволяє узагальнити такі шляхи підвищення ефективності управління  використанням ресурсів:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 10.1. Вдосконалення управління використанням
ресурсів на підприємстві
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.2.Система управління використанням ресурсів
на підприємстві.
 
1.Формування та використання виробничих фондів (основних засобів та обігових коштів):
оптимальне формування майна та виробничих фондів підприємства, використання вигідних для підприємства джерел придбання та використання майна (реалізація зайвого майна), оренда споруд та приміщень, оперативна та фінансова оренда (лізинг) основних засобів, застосування сучасних методів і порядку здійснення індексації та амортизації основних фондів і нематеріальних активів;
застосування державного контракту і державного замовлення, функціонування товарних бірж, укладання товарних та ф’ючерсних контрактів;
застосування сучасних методів обліку матеріальних витрат при формуванні та обліку обігових коштів, використання оптимальних методів визначення потреби у виробничих фондах і ресурсах, визначення найекономічнішого обсягу замовлень ресурсів, моделювання оптимального рівня запасів;
використання вигідних для підприємства мереж постачання та їх інфраструктури;
усвідомлення значного зростання вартості енергетичних ресурсів та необхідності ефективного управління ними: зниження постійних витрат підприємства та питомих витрат енергоресурсів при виготовленні продукції та наданні послуг,
Фото Капча