Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління використанням ресурсів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
155
Мова: 
Українська
Оцінка: 

збалансованість вхідних і вихідних грошових потоків як за обсягом, так і за періодом; по-третє, підвищити величину чистого грошового потоку підприємства.

IV. Планування грошових потоків підприємства за видами господарської діяльності. Здійснення такого планування не може бути досить точним у зв'язку з невизначеністю багатьох вихідних параметрів. Тому на практиці рекомендується здійснювати не стільки планування, скільки прогнозування вхідних і вихідних грошових потоків по кожному напрямку чи виду господарської діяльності. При цьому прогнозування грошових потоків за видами діяльності найкраще здійснювати на багатоваріантній основі. У цьому випадку буде можливість вибрати кращий варіант при зміні тих чи інших вихідних параметрів.
V. Організація ефективного контролю за здійсненням грошових потоків підприємства. Такий контроль дуже важливий у процесі управління грошовими потоками. Він дозволяє вчасно виявити відхилення від заданих параметрів, установити причини відхилень і розробити відповідні схеми поведінки в тих чи інших умовах діяльності підприємства.
Для ефективного управління грошовими потоками необхідна відповідна інформація, яка може бути отримана з різних джерел, але насамперед за рахунок даних фінансової звітності підприємства.
Основними джерелами інформації для управління грошовими потоками є:
1)форма №2 «Звіт про фінансові результати»;
2)форма №3 «Звіт про рух коштів»;
3)матеріали управлінського обліку, у т.ч. дані про рух коштів по рахунках підприємства; дані касової книги і т.д.
Система оптимізації грошових потоків у процесі
господарської діяльності
У процесі управління грошовими потоками підприємства їхня оптимізація займає провідне місце.
Основною метою оптимізації грошових потоків підприємства є забезпечення збалансованості вхідного і вихідного грошових потоків у часі і за обсягом, а також постійне зростання чистого грошового потоку.
Як основні об'єкти оптимізації виступають вхідний і вихідний грошові потоки підприємства в цілому, грошові потоки по видах господарської діяльності, а також чистий грошовий потік підприємства.
На вхідний і вихідний грошовий потік впливають зовнішні і внутрішні фактори.
До зовнішніх факторів, які впливають на вхідний грошовий потік, належать:
стан і перспективи розвитку товарного ринку;
рівень конкуренції на товарному ринку;
стан і перспективи розвитку фінансового ринку;
можливості використання коштів фінансового ринку;
ефективність діяльності банківської системи;
сформована система оподатковування; 
можливості державного і місцевого бюджетів з цільового фінансування найважливіших проектів та програм;
загальний стан  економіки в країні, фінансово-економічна політика держави.
До внутрішніх факторів, які впливають на вхідний грошовий потік, належать:
цінова політика підприємства;
амортизаційна політика підприємства; 
тривалість операційного і фінансового циклу підприємства;
сезонність операційної діяльності;
масштаби інвестиційної діяльності;
професіоналізм менеджерів підприємства і цільових настанов власників суб'єкта господарювання.
До зовнішніх факторів, які виливають на вихідний грошовий потік підприємства, належать:
поведінка постачальників сировини і матеріалів, основних кредиторів, а також споживачів продукції і послуг;
періодичність і обсяги платежів по зобов'язаннях;
рівень платежів по фінансових та інших зобов'язаннях;
надійність партнерів з господарської діяльності;
напрямки платежів і їх поєднання з надходженням коштів;
вимоги законодавства і рівень фінансових санкцій.
До внутрішніх факторів, які впливають на вихідний грошовий потік, належать:
облікова політика підприємства;
рівень витрат на операційну і комерційну діяльність;
рівень продуктивності праці;
чисельність і кваліфікація персоналу;
товарна, галузева і територіальна диверсифікованість діяльності;
система обов'язкових платежів підприємства, їхня послідовність і обсяги;
обсяги власного капіталу і рівень фінансової стійкості.
У процесі оптимізації грошових потоків підприємство повинне домагатися збалансованості вхідного і вихідного грошових потоків. Перевищення вхідного чи вихідного грошових потоків є недоліком у діяльності фінансових менеджерів і тому такий дисбаланс стає об'єктом оптимізації.
Методи оптимізації дисбалансу, що виник при перевищенні
вихідного грошового потоку
Вибір методів залежить від тривалості цього дисбалансу, тобто короткострокового чи довгострокового. Якщо дисбаланс виник у короткостроковому періоді, то найчастіше застосовується метод, який одержав назву «Системи прискорення-уповільнення платіжного обороту» (або «Системи лідс енд легс»). Суть цієї системи полягає в розробці відповідних заходів щодо додаткового одержання коштів, тобто збільшення вхідного грошового потоку й уповільнення виплат підприємства чи скорочення вихідного грошового потоку.
Збільшення вхідного грошового потоку в короткостроковому періоді може бути досягнуте за рахунок таких заходів:
використання передоплати за всю або більшу частину продукції, яка користується підвищеним попитом;
скорочення термінів надання товарного (комерційного) кредиту покупцям продукції;
збільшення розмірів цінових знижок при реалізації продукції, яка не користується високим попитом;
прискорення інкасації дебіторської заборгованості;
використання сучасних форм рефінансування простроченої дебіторської заборгованості — облік векселів, факторингу, форфейтингу;
індивідуальна робота з кожним дебітором з метою прискорення надходження коштів;
використання короткострокових фінансових кредитів і позик. 
З метою уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді можна рекомендувати такі заходи:
збільшення термінів за погодженням з постачальниками товарного (комерційного кредиту);
уповільнення інкасації власних платіжних документів;
реструктуризація короткострокових фінансових боргів шляхом переведення їх у довгострокові борги;
одержання відстрочки по платежах у бюджет і позабюджетні фонди;
зменшення розміру платежів за рахунок удосконалювання внутрішньої і зовнішньої фінансової політики підприємства, спрямованої на економію витрат.
У довгостроковому періоді збільшення вхідного грошового потоку може бути досягнуте за рахунок таких заходів:
збільшення розмірів власного капіталу за
Фото Капча