Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Управління використанням ресурсів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
155
Мова: 
Українська
Оцінка: 

так звана операція нарощування за формулою:

 
де ГПМ.П. — грошовий потік майбутнього періоду;
ГППр — грошові потоки підприємства від усіх видів господарської діяльності;
(1 + n) — множник для нарощення вартості грошового потоку в майбутньому;
 n — ставка (відсоток) нарощення коштів, виражена в частках одиниці. 
Г. За безперервністю здійснення:
регулярний грошовий потік. Він характеризує потік надходжень або вибуття коштів підприємства, які у розглянутому періоді часу здійснюються постійно;
дискретний грошовий потік. Він характеризує потік надходжень або вибуття коштів підприємства, пов'язаний з окремими чи одиничними господарськими операціями, які не повторюються постійно.
Д. За рівномірністю здійснення:
грошовий потік з рівними інтервалами. Такий грошовий потік підприємства можна розглядати як ануїтет, тобто фінансову операцію, яка здійснюється постійно з рівними проміжками часу;
грошовий потік з нерівними інтервалами. Такий грошовий потік характерний для більшості видів надходжень чи вибуття коштів підприємства.
Е. За економічною значимістю:
грошовий потік, який збільшує прибуток підприємства. Він характеризує процес формування  фінансових  результатів підприємства. При цьому найбільше значення має той грошовий потік по видах господарських операцій, який сприяє формуванню більшого обсягу чистого прибутку підприємства;
грошовий потік, який зменшує прибуток підприємства. Це грошовий потік, що характеризує вибуття коштів у результаті здійснення системи обов'язкових платежів і витрати коштів. 
Основні принципи управління грошовими
потоками на підприємстві
Управління грошовими потоками підприємства є складовою частиною загальної системи фінансового управління. Тому можна з досить великою імовірністю стверджувати, що принципи, які характерні для всієї системи фінансового управління, також можна застосувати і для управління грошовими потоками. Разом з тим управління грошовими потоками має і свої специфічні принципи:
1. Принцип єдності прийнятих управлінських рішень. Суть цього принципу полягає в тому, що в системі фінансового управління підприємством управління грошовими потоками є складовою частиною. Тому прийняті рішення щодо вхідних і вихідних грошових потоків підприємства повинні бути чітко узгоджені із загальними підходами щодо керування формуванням і використанням як фінансових, так і матеріальних ресурсів підприємства. Єдині управлінські рішення означають, що вони стосуються всієї системи фінансової діяльності підприємства в широкому розумінні цього процесу.
2. Принцип вірогідності і своєчасності оцінки грошових потоків. Цей принцип означає, що в процесі одержання необхідної інформації про стан вхідного і вихідного грошових потоків повинно забезпечуватися одержання достовірної інформації. Це можна забезпечити тільки на основі уніфікації статистичної, фінансової й управлінської звітності підприємств, відповідальності керівництва підприємств за вірогідність формованих показників статистичної і фінансової звітності, скасування на державному рівні не обґрунтованих «таємниць» в галузі фінансової інформації. Своєчасність оцінки грошових потоків означає постійну необхідність проведення розрахунків з приведення грошових потоків до поточної чи майбутньої вартості з метою порівнянності і прийняття правильних управлінських рішень.
3. Принцип забезпечення взаємозв'язку з цілями і завданнями фінансового управління. Цей принцип передбачає, що, формуючи цілі і завдання  фінансового управління підприємством, необхідно забезпечити взаємозв'язок з можливими рішеннями в галузі управління грошовими потоками. Узгоджуючи фінансові рішення, можна уникнути зайвих витрат, стабілізувати або усталити фінансове становище підприємства, забезпечити формування додаткового чистого прибутку.
4. Принцип забезпечення ефективності руху коштів. Суть цього принципу полягає в тому, що грошові потоки підприємства характеризуються своєю нерівномірністю по окремих тимчасових інтервалах, що призводить до формування значних обсягів вільних коштів в одні періоди і недостатності коштів в інші періоди. Ефективно управляючи  грошовими  потоками,  можна забезпечити раціональне розміщення коштів у період їхньої надлишковості, використовуючи для цього різні фінансові інструменти, тобто цінні папери, депозитні рахунки і т.д. У той же час у період недостачі коштів можна використовувати позики і кредити так, щоб максимально скоротити витрати підприємства і забезпечити формування додаткового надходження коштів на підприємство.
Розглянуті принципи дозволяють організувати процес управління грошовими потоками на виробничо-торговому підприємстві. При цьому істотне значення мають цілі і завдання управління грошовими потоками, а також конкретні етапи здійснення руху коштів.
Цілі і завдання управління грошовими потоками
Будь-яке підприємство в процесі здійснення управління коштами ставить перед собою поточні і довгострокові цілі, які знаходять своє втілення в конкретних завданнях, розв'язуваних фінансово-обліковими службами.
Основною метою управління грошовими потоками підприємства є забезпечення синхронізації здійснення надходження і вибуття коштів, а також перевищення вхідного грошового потоку над вихідним, що дозволяє досягти необхідної фінансової стійкості і формувати відповідну суму чистого прибутку в процесі господарської діяльності.
Виходячи з основної мети управління грошовими потоками, фінансові служби виробничо-торгового підприємства вирішують такі завдання:
1) формувати вхідний і вихідний грошові потоки так, щоб величина коштів, які надходять, була більша величини коштів, які вибувають;
2) у процесі господарювання кошти повинні надходити і витрачатися так, щоб якомога менше використовувати позики і кредити;
3) основний обсяг грошового потоку повинен бути забезпечений за рахунок здійснення основної операційної діяльності;
4) витрата коштів повинна здійснюватися відповідно до розробленого фінансового плану і платіжного календаря;
5) у процесі господарювання повинна забезпечуватися максимально швидка оборотність коштів;
6) необхідно забезпечити цільове використання коштів;
7) керуючи грошовими потоками, фінансові служби повинні вирішувати питання, пов'язані з оптимізацією грошових потоків, виходячи із загальної мети  управління  господарською діяльністю.
Вирішуючи вказані завдання, підприємство досягає основної
Фото Капча