Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив батьківської сім’ї на формування моделі шлюбу сучасної молоді

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. СІМ'Я ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
1.1 Сім'я як основний соціальний інститут
1.2 Соціально-психологічна сутність сім'ї (типи, тенденції розвитку)
1.3 Проблема «образу сім'ї» у сучасній психології
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН БАТЬКІВ НА ФОРМУВАННЯ СІМ'Ї ДІТЕЙ
2.1 Особливості оціалізації дитини в сім'ї
2.2 Загальні закономірності впливу батьківської сім'ї на молоде подружжя
Висновки
Список використаних джерел
Додаток А. Тестові методики визначення рівня готовності молодих людей до шлюбу
 
Вступ
 
Актуальність курсової роботи: Проблеми сімейного виховання завжди привертали увагу педагогічної науки, адже сім'я – один із найважливіших виховних інститутів, значення якого для особистості важко переоцінити. Сьогодні сім'я переживає серйозні труднощі, що значною мірою зумовлено кризовими явищами, притаманними українському суспільству в цілому, що негативно позначаються на внутрішньосімейній атмосфері, знижують дієвість виховної функції сім'ї, вносять далеко не завжди педагогічно виправдані зміни в її зміст, призводять до того, що сімейне виховання стає об'єктом критики з боку держави, яка вимагає підвищення відповідальності батьків за виховання дітей.
Останнім часом значно зросла увага до проблем шлюбу i сiм'ї. Високий рiвень розлучень, особливо серед молодих сiмей, пiдвищив iнтерес до дослiдження орієнтації молодi вiдносно шлюбу i сім'ї, а в зв'язку з цим i до проблем пiдготовки до шлюбно-сiмейних вiдносин. Вирiшення таких проблем залежить вiд багатьох факторiв, серед яких особливе мiсце займають психологiчнi. Психологiчна готовнiсть до шлюбу i сiмейного життя – багатоаспектна проблема, яка включає в себе питання формування психологiчної статi особистостi, її розвиток, оволодiння стереотипами чоловiчої i жiночої поведiнки. Благополуччя сiм'ї залежить вiд специфiки засвоєних ролей чоловiка i дружини, батька i матерi. Знання i уявлення про себе як людину певної статi iз специфічними для чоловiка i жiнки потребами, цiннiсними орієнтаціями, мотивами, iнтересами i формами поведiнки, а також уявленнями про сiмейне життя служать психологiчним фоном шлюбу i впливають на мiжособистiснi вiдносини подружжя. На позицiю молодi по відношенню до шлюбу і сiмейного життя впливають:
особливостi структури сiмейного життя в батькiвському домi, розподiл
сiмейних ролей і їх виконання;
якостi особистостi подружжя (характер, цiннiснi орiєнтацiї, смаки, звички, та iн.) ;
уявлення про iдеал дружини чи чоловiка (очiкування, пов'язанi iз шлюбом, вимоги до сiмейного життя) ;
Важливим є ще два моменти: власний приклад батькiв i якiсть їх виховного впливу на дiтей. Найбiльш значима роль в процесі формування майбутнього сiм'янина належить батькiвськiй сiм'ї. За результатами дослiджень Е. К. Васильєвої, В. А. Сисенко, В. Сатiр, А. Г. Харчева, Л. В. Чуйко, якi проводилися з респондентами рiзних соцiальних категорiй батькiвська сiм'я займає перше мiсце серед елементiв соцiального мiкросередовища (дошкiльнi заклади, школа, засоби масової iнформацiї i iн.). ЇЇ структури i соцiально-психологiчнi характеристики впливають на формування уявлень молодi про подружнє життя. Дослiдження показали, що позитивна орiєнтацiя молодi на шлюб i сiм'ю забезпечує повна сiм'я з сприятливим психологiчним клiматом. В неповних сiм'ях формування орiєнтацiй на шлюб i сiм'ю ускладнюється внаслiдок деформацiї рольової соцiалiзацiї – вiдсутнiсть одного iз батькiв як об'єкта iдентифiкацiї. Для повноцінного розвитку i формування особистостi чоловiка i жiнки необхiдний материнський i батькiвський вплив з перших мiсяцiв життя дитини. Дiти сприймають вiд батькiв форму поведiнки, пiдсвiдомi реакцiї, рiзноманiтнi позитивнi чи негативнi звички, значимi якостi моделi подружнiх вiдносин. На основi концепцiї дублювання батькiвських якостей індивідуум навчається чоловiчої i жiночої ролi, має тенденцiю несвiдомо використовувати в сiм'ї модель відносин батьків незалежно вiд того подобаються вони йому чи нi.
Об'єктом дослідження є сім'я як соціально – психологічний феномен.
Предметом дослідження є особливості впливу батьківської сім'ї на формування моделі шлюбних стосунків в молодій сім'ї.
Мета курсової роботи – дослідити специфіку впливу батьківської сім'ї на формування моделі шлюбу сучасної молоді.
Завдання дослідження:
проаналізувати літературу даної теми;
визначити соціально – психологічну сутність сім'ї;
дослідити особливості впливу батьківської сім'ї на формування моделі шлюбних стосунків сучасної молоді.
Методи, що використовувалися при написанні даної роботи:
аналіз науково-методичної літератури, синтез, узагальнення, порівняння.
Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
 
РОЗДІЛ 1. СІМ' Я ЯК СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
 
1.1 Сім'я як основний соціальний інститут
 
Сім'я – одна з найдавніших форм спільності людей. Вона виникла раніше, ніж нації, держави, ще за часів первісного суспільства. Саме сім'я була, є і, мабуть, завжди буде найважливішим середовищем формування та розвитку особистості, яке відповідає не тільки за соціальне відтворення населення, а й за відтворення певного способу його життя.
Для жінки сім'я – це можливість нормального існування, спокій і впевненість у собі, матеріальна і моральна підтримка, відчуття радості й щастя, повноцінне виховання дітей. Чоловікові сім'я надає стимул до життя, допомагає у подоланні утруднень і негараздів. Для дитини сім'я відіграє важливе значення насамперед тому, що дає перші й найважливіші знання про життя, про взаємини з людьми. Сім'я створює матеріальні та моральні умови для її зростання, формує моральні життєві основи та статево-рольові установки [22].
Виховна функція сім'ї полягає у задоволенні індивідуальних потреб дорослих членів
Фото Капча