Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ ІМ. О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
 
КОРНІЙЧУК ГАННА МИКОЛАЇВНА
 
УДК 612. 35: 612. 014. 3: 615. 015. 44
 
Вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 та С4 на апоптоз і некроз гепатоцитів щурів у первинній культурі
 
03. 00. 13. – Фізіологія людини і тварин
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
 
КИЇВ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі імунології та цитотоксичних сироваток Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, Алексєєва Ірина Миколаївна Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України завідувач відділом імунології і цитотоксичних сироваток.
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор, Матишевська Ольга Павлівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка професор кафедри біохімії доктор медичних наук, Маньковська Ірина Микитівна Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця провідний науковий співробітник відділу по вивченню гіпоксичних станів.
Провідна установа: Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Механізми загибелі клітин знаходяться в центрі уваги сучасної біології, як і розробка нових терапевтичних засобів, що здатні коригувати ці процеси. Вивчення регуляторної та патогенетичної ролі похідних арахідонової кислоти (АК) за ліпоксигеназним шляхом її метаболізму у механізмах апоптозу та некрозу є однією з актуальних проблем фізіології та патофізіології. Останнім часом ліпоксигеназні похідні АК розглядаються як важливі регулятори виживання та апоптозу клітин. Порушення регуляції апоптозу в печінці призводить до виникнення різних захворювань, пов'язаних з посиленням чи, навпаки, пригніченням апоптозу. Так, індукція апоптозу була показана при аутоімунному гепатиті, вірусному гепатиті С та В, ішемії-реперфузії, ендотоксичному ураженні, холестазі та інших захворюваннях печінки [Cielecka-Kuszyk J. et al., 1999; Hayashi N. et al., 1999; Kohli V. et al., 1999; Wang XD. et al., Miyoshi H. et al., 1999]. На підставі вивчення механізмів запрограмованої загибелі розробляється та використовується ряд терапевтичних препаратів з метою регуляції цього процесу в окремих типах клітин. Оскільки апоптоз та некроз в різних співвідношеннях мають місце при різних патологічних станах печінки, вивчення механізмів їх розвитку в гепатоцитах дозволить певним шляхом коригувати ці процеси. Більшість досліджень щодо участі ліпоксигеназ та їх продуктів в процесах апоптозу і некрозу було проведено на клітинних лініях та на злоякісно трансформованих клітинах. Дані стосовно впливу блокаторів ліпоксигеназ на життєздатність клітин є суперечливими. Так, було показано, що загальні та селективні блокатори ліпоксигеназ індукували апоптичну загибель клітин [Tang D. G. et al., 1996]. З іншого боку, показана здатність блокаторів ліпоксигеназ інгібувати апоптоз в деяких клітинах [Powell C. B. et al., 1995; Wagenknecht B. et al., 1997; Матышевская О. П. и др., 1998; Zhou Y. P. et al., 1998]. Все це призводить до необхідності детального вивчення участі окремих ліпоксигеназ та їх продуктів в регуляції життєздатності клітин, зокрема гепатоцитів, та балансу процесів некрозу і апоптозу. Відомо, що в гепатоцитах утворюються ліпоксигеназні похідні АК (5-НЕТЕ, 15-НЕТЕ, лейкотриєни В4, С4 та інші) [Huwyler J. et al., 1991; Otomo Y. et al., 1993; Titоs E. et al., 1999]. Однак участь ліпоксигеназ в процесах апоптозу в гепатоцитах практично не вивчена, є лише окремі відомості, отримані на трансформованих паренхімних клітинах печінки [Muhlenfeld K. et al., 1998].
У зв'язку з вищенаведеним актуальним є вивчення впливу блокаторів ліпоксигеназного шляху метаболізму АК та дії екзогених лейкотриєнів В4 і С4 – продуктів 5-ліпоксигенази, на життєздатність і співвідношення некрозу і апоптозу гепатоцитів. Адекватною експериментальною моделлю для вивчення безпосередньої дії екзогенних лейкотриєнів і блокаторів ліпоксигеназ на процеси апоптозу і некрозу є первинна культура гепатоцитів, оскільки такі гепатоцити є нетрансформованими. Ця модель дозволяє вивчати зміни в гепатоцитах, не опосередковані процесами, що відбуваються на органному і організменному рівнях.
Мета і задачі дослідження. Вивчити вплив блокаторів ліпоксигеназ та екзогенних лейкотриєнів В4 і С4 на процеси некрозу та апоптозу гепатоцитів щурів у первинній культурі. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:
1. Одержати і охарактеризувати первинну культуру гепатоцитів.
2. Охарактеризувати процеси некрозу і апоптозу у первинній культурі гепатоцитів за даними подвійного забарвлення ядер гепатоцитів, електронно-мікроскопічного дослідження, активності аланінамінотрансферази в культуральному середовищі, а також оцінити активність електрон-транспортного ланцюга мітохондрій, як інтегрального показника фізіологічного стану живих клітин.
3. Вивчити зміни зазначених показників під впливом загального блокатора ліпоксигеназ – нордигідрогуаяретової кислоти і блокатора 5-ліпоксигенази – кофейної кислоти.
4. Вивчити ефекти екзогенних лейкотриєнів В4 і С4.
5. Вивчити ефекти екзогенних лейкотриєнів В4 і С4 на гепатоцити на фоні дії блокаторів ліпоксигеназ.
6. На підставі виявлених закономірностей проаналізувати роль продуктів ліпоксигеназ у співвідношенні апоптозу і некрозу гепатоцитів у первинній культурі, а також взаємозв'язок між активністю електрон-транспортного ланцюга мітохондрій і шляхом загибелі гепатоцитів.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне дослідження впливу блокаторів ліпоксигеназ, екзогенних лейкотриєнів В4 і С4 (окремо та на фоні блокади синтезу ендогенних ліпоксигеназних похідних АК) на некроз і апоптоз гепатоцитів у первинній культурі. Вперше показано, що загальний блокатор ліпоксигеназ – нордигідрогуаяретова кислота і блокатор
Фото Капча