Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Витрати виробництва в довгостроковому періоді

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 

аналізом витрат (жертв), яких вони потребують від підприємців. Це можливо зробити за допомогою апарату ізокост – ліній, які показують всі можливі комбінації капіталу та праці, що вимагають тих самих валових (сукупних) витрат. Зверніть увагу, що ці лінії виконують функції, аналогічні до призначення бюджетних ліній в теорії поведінки споживача. Але тут вони показують можливості виробника. Скомбінувавши в одній моделі карту ізоквант та ізокост, ми зможемо визначити ті комбінації ресурсів, що будуть доступними для фірми з точки зору певного рівня витрат і при цьому забезпечувати бажаний обсяг продукції.

Такий аналіз дозволяє сформулювати критерій досягнення рівноваги виробника (оптимального вибору виробника).
Він визначається на основі принципу найменших витрат, згідно якого виробник найкраще використовує задіяні ресурси при такій їхній комбінації, коли співвідношення граничної продуктивності капіталу та праці повністю відповідає співвідношенню цін на ці ресурси.
Особливу увагу потрібно звернути на той момент, що в умовах тривалого періоду можливість маніпулювання всіма ресурсами дозволяє досягнути бажаних обсягів випуску при менших витратах порівняно з умовами короткострокового періоду.
На завершення теми ми розглянемо, яким чином можна об’єднати опис точок рівноваги виробника для різних випусків, щоб побудувати траєкторію розширення виробничої діяльності фірми – лінію експансії. Вона буде підказувати оптимальні комбінації ресурсів для кожного з можливих випусків з точки зору мінімізації витрат.
В даній темі є ряд питань, що вимагають самостійного розгляду. Це стосується проблеми економії на масштабах, яка проявляється у випадку, коли рівень одночасного виробництва, що досягається однією фірмою, перевищує той рівень, що може бути забезпеченій двома різними фірмами, кожна з яких випускає один продукт (за однакових обсягів задіяних факторів виробництва для обох фірм). Важливе значення має також аналіз кривої досвіду, що передбачає дослідження зниження середніх довгострокових витрат фірми не у зв’язку зі зростаючою віддачею від масштабу, а внаслідок набування управлінцями та робітниками досвіду, професійних навичок у виготовленні продукції, а також зростання ефективності використання основного капіталу. Найбільш повно, з наведенням цікавих прикладів, матеріал з обох названих вище проблем викладений у підручнику Р. Піндайка та В. Рубінфельда Мікроекономіка. -К: Основи, 1996р. С. 207-213.
 
ВСТУП
 
Аналіз поведінки витрат в тривалому періоді ми почнемо з показу того, як зміна розмірів підприємства та задіяних потужностей впливає на рівень витрат на виробництво одиниці продукції. При цьому прослідкуємо, яким є зв’язок між динамікою економічних витрат в короткостроковому та тривалому періоді. Це дозволить визначити загальні закономірності формування довгострокових витрат, які ми доповнимо особливостями конкретних галузей та сфер економіки.
Після цього ми розглянемо, як можна аналізувати витрати зад допомогою ізокост, які особливості цих ліній, що показують можливості підприємства. Нарешті, ми покажемо, яким чином слід об’єднати дослідження виробничих витрат виробництва і факторів, що на них впливають, за допомогою ізокост з метою побудови траєкторії розширення виробничої діяльності фірми з врахуванням ефекту масштабу.
Лекція
План
Довгострокові середні та граничні витрати.
Зв’язок короткострокових та тривалих витрат при постійній віддачі від масштабу.
Позитивна та негативна віддача від масштабу. Економія від масштабу.
Віддача від масштабу на практиці.
Вибір ресурсів, що мінімізують витрати.
Ізокостна лінія. Карта ізокост.
Вибір ресурсів та рівновага виробника.
Підвищення гнучкості виробництва в тривалому періоді.
Лінія розвитку (експансії) фірми.
1. Довгострокові середні та граничні витрати
Зв’язок короткострокових та тривалих витрат при постійній віддачі від масштабу.
Розглядаючи в попередній темі структуру економічних витрат ми показали, що в залежності від виду ділових рішень можна розрізнити і види витрат. Так, якщо йде мова про короткострокові зміни у випуску, коли постійні затрати мають ті самі розміри, то фірма має справу зі змінними витратами.
Такі зміни в ціні продукції, обсягах її випуску, які не впливають на розміри постійних затрат, що використовуються у виробництві, здійснюються у відповідності з поведінкою короткострокових витрат підприємства (фірми).
Динаміка цих витрат визначається законом спадної віддачі, тому криві середніх та граничних витрат мають дугоподібну форму.
З короткостроковими витратами рішення фірми пов’язані в першу чергу в умовах циклічного скорочення чи збільшення попиту на продукцію.
Разом з тим, існує необхідність довгострокового планування, що передбачає стійке збільшення або скорочення постійних затрат. Необхідність вирішення цих питань може бути зумовлена, наприклад, суттєвими змінами в державній політиці – відмовою від субсидій чи скорочення дотації вітчизняним підприємствам для підтримки ціни на певному рівні. Або в умовах структурної перебудови – коли певні підприємства потрібно закривати чи різко скорочувати масштаби їх діяльності. В таких випадках слід враховувати довгострокові витрати.
Нагадаємо, що довгостроковим (тривалим) періодом виробництва вважають такий, на протязі якого розміри фірми та організацію її діяльності можна змінити. Тобто, можна продати або віддати в оренду зайві приміщення, обладнання та апаратуру, покращити діяльність комерційних служб та адміністративних ланок і т. і. Таким чином фірма може більш ефективно використовувати всі ресурси, а також вибрати для себе оптимальний напрям діяльності.
В тривалому періоді змінюються також масштаби діяльності галузі. Цей період достатній для того, щоб на галузевому ринку з’явилися нові підприємства. Функціонуючі фірми можуть при цьому вийти з галузі. Наслідки зміни чисельності фірм ми розглянемо в
Фото Капча