Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Витрати виробництва в довгостроковому періоді

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 

послуги природніх монополістів, щоб спонукати їх до підвищення обсягів продукції та послуг при високій ефективності та низьких цінах.

Слід, тим не менш, враховувати, що структура окремих галузей, рівень їх конкурентності визначається не лише дією ефекту масштабу та динамікою витрат. Суттєво впливає і держана політика, ефективність управління, географічні межі ринку, наявність міжнародної конкуренції та інші чинники.
Підтвердженням цього є той факт, що в українській економіці багато галузей є значно більш концентрованими і менш конкурентними відносно того, що передбачає теорія впливу ефекту масштабу. Потужний вплив фінансово-економічних груп, що захищають інтереси певних виробників, на прийняття законів та урядових рішень, недосконалість державної податкової та цінової політики, недостатня ефективність антимонопольної діяльності є причинами монополізації значної частини українських ринків, перш за все – ресурсних, та завищення цін.
Вибір ресурсів, що мінімізують витрати.
Ізокостна лінія. Карта ізокост.
Вивчаючи закономірності виробництва ми показали, що фірма здійснює вибір ресурсів, орієнтуючись на їхній вплив на збільшення випуску, тобто на корисність додаткових одиниць ресурсу.
Але не менш важливу роль відіграє ціна залучення цих ресурсів. Тобто однією з грунтовних проблем кожної фірми є вибір такої комбінації вхідних ресурсів, яка забезпечує випуск бажаного обсягу продукції при мінімальних витратах. Теорія фірми для дослідження цього питання виходить з умови, що фірми використовують два види змінних ресурсів: капітал та працю. Для спрощення вважається, що ці ресурси залучаються на конкурентних ринках. Рівень заробітної плати виступає ціною праці, а рівень орендної плати – ціною капіталу. При цьому збільшення обсягу ресурсу не супроводжується зміною його ціни, тобто ціни ресурсів є постійними.
Виробничі витрати можуть бути проаналізовані за допомогою ізокостних ліній. Ці лінії характеризують всі комбінації капіталу та праці, що вимагають від фірми тих самих сукупних витрат.
Сукупні витрати (ТС) складаються з суми витрат на придбання обладнання і на залучення праці (робочої сили). Таким чином функція сукупних витрат, що буде визначати положення ізокостної лінії буде мати вигляд:
ТC=Кr+Lw,
де K та L – затрати капіталу (в машино-годинах) та праці (в людино-годинах), r – ставка орендної плати, w – ставка зарплати.
Для кожного певного рівня сукупних витрат можна побудувати ізокостну лінію. Вона буде нахиленою вправо вниз. Її нахил залежить від співвідношення цін на ресурси. А оскільки співвідношення цін на капітал та працю приймається за незмінне, то це буде пряма лінія. Чим вищий рівень запланованих витрат, тим вище рівень запланованих витрат, тим вище вправо буде розташована ізокоста.
На рис. 11 зображена множина ізокост для різних рівнів витрат, що називається картою ізокост. При тому самому співвідношенні цін на ресурси ізокости будуть паралельними.
Ізокостні лінії позначаються буквою С (від слова costs- витрати).
Якщо зміниться співвідношення цін на капітал та працю – відповідно і кут нахилу ізокости буде іншим.
Вибір ресурсів та рівновага виробника.
Для того, щоб визначити, який же набір ресурсів зможе забезпечити бажаний випуск при найменших витратах, потрібно об’єднати аналіз комбінацій ресурсів з точки зору їх граничної продуктивності на основі ізоквант та дослідження сукупних витрат за допомогою ізокост.
З рис. 12 видно, що якщо фірма повинна витратити на ресурси суму ТС, то вона просто не зможе досягти бажаного випуску Q1- сума витрат буде недостатньою.
Разом з тим, з рисунка видно, що запланований випуск Q1 може бути забезпечений різними комбінаціями капіталу та праці, що відповідають точкам А, в та С. Але комбінації К1 та L1 або K3 та L3 вимагають рівня витрат ТС3, що зображені ізокостою С3. Значно вигідніше використати набір К2 та L2, що зображений точкою А. Він відповідає рівню витрат ТС2, що є меншим за ТС3 (ізокоста С2 розташована нижче).
Точка А характеризує оптимальний вибір виробника (рівновагу виробника). Ефективний набір факторів виробництва забезпечує досягнення запланованого випуску з найменшими можливими витратами. Графічно це точка, де ізокоста є дотичною до ізокванти. Тобто кут нахилу цих двох ліній співпадає в т. А. Оскільки кут нахилу ізокванти визначається граничною нормою технічного заміщення (MRTS) і залежить від співвідношення граничного продукту капіталу (MPK) та праці (MPL), а кут нахилу ізокости – від співвідношенням цін на ресурси, то рівновага виробника має місце, якщо:
 або  
Дещо змінивши це рівняння ми можемо оптимальний вибір ресурсів з точки зору фірми, що хоче мати найбільший прибуток при найменших витратах записати таким чином:
 Це означає, що фірма оптимально розподіляє свої кошти на ресурси в тому випадку, якщо кожна остання витрачена грошова одиниця забезпечує однаковий приріст продукту, незалежно від того, на який саме ресурс вона витрачена. Якщо співвідношення цін на ресурси зміниться, то буде змінюватися і та конкретна комбінація капіталу та праці, що є найбільш ефективною. Це проілюстровано на рис. 12.
З рисунка 12 видно, що спочатку оптимальною комбінацією капіталу та праці для досягнення випуску була така, що відповідала т. А (K1 та L1). Якщо ціна капіталу відносно ціни праці підвищувалась, то ізокостна лінія стала пологішою, тобто стало вигідніше залучати більше праці і менше капіталу. Тепер той самий випуск Q1 ефективно забезпечувати набором ресурсів, зображеним точкою В, тобто K2 та L2.
Фото Капча