Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Витрати виробництва в довгостроковому періоді

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Підвищення гнучкості виробництва в тривалому періоді.

В тривалому періоді виробництво є гнучкішим, оскільки фірма має можливість змінити всі ресурси. Тому можливості мінімізації витрат ширші. Це можна прослідкувати за допомогою рис. 13. В короткостроковому періоді для збільшення випуску від Q1 до Q2 фірма може залучити більше праці (L3 замість L1). Капітал лишається фіксованим (K1). Це вимагає витрат С3, що вищі за мінімальні для даного випуску (С2). Досягти найнижчого можливого рівня витрат можна лише в тривалому періоді, збільшивши затрати капіталу від К1 до К2. Затрати праці при цьому зростуть від L1 до L2.
  2. 4. Лінія розвитку (експансії) фірми
Самі низькі сукупні витрати фірми при різних обсягах випуску підказує траєкторія розширення економічної діяльності фірми (рис. 14). Вона включає всі поєднання капталу та праці, які варто вибрати фірмі, щоб мінімізувати витрати.
 
ВИСНОВКИ
 
У довгостроковому періоді всі ресурси фірми є змінними.
Крива довгострокових середніх витрат (планова крива) складається з ділянок кривих короткострокових середніх витрат, що відповідають розміром підприємства.
При постійній віддачі від масштабів планова крива є горизонтальною. Зростаюча віддача від масштабів зумовлює спадний характер планової кривої. Спадна віддача від масштабів, що викликається складністю управління великим підприємством, спричиняє зростаючу планову криву. В цілому лінія довгострокових середніх витрат має дугоподібну форму.
Ізокоснті лінії показують різні комбінації ресурсів, що вимагають від підприємства тих самих сукупних витрат.
Лінія експансії (розвитку) фірми містить цінну інформацію щодо оптимального поєднання ресурсів, яке забезпечує мінімізацію витрат при різних обсягах діяльності.
 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:
 
 1. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. СПб, 1992. -С. 1249-162.
 2. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Мікроекономіка. – Львів, Просвіта. – 1999. – С. 207-223.
 3. Піндайк Р. С. Рубінфельд Д. Я. Мікроекономіка. -К. : -Основи. – 1996. -С. 196-228.
 4. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмаленди Р. Экономика. -М. : Дело. – 1993. -С. 147-154.
 5. Допоміжна література
 6. Гальперин В. М. и др. Микроэкономика. В 2х т. – С Пб: Экономическая школа, 1996. – С. 312-338.
 7. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Э. Микроэкономика. – С Пб: АО Санкт-Петербург оркестр. – 1994. – С. 129-158.
 8. Емцов Р. Г., Лукин М. Ю. Микроэкономика: Учебник. -М. : МГУ; ДИС, 1997. -С. 177-185.
 9. Задоя А. О. Мікроекономика: Курс лекцій: Навчальний посібник. – К: Товариство “Знання”. – 2000. – С. 59-73.
Словник нових термінів і понять:
Граничні витрати в тривалому періоді – (LMC) – приріст сукупних витрат при зміні обсягу випуску в умовах можливості зміни потужностей (розмірів) підприємства.
Економія, зумовлена зростанням масштабів виробництва – скорочення тривалих середніх витрат при нарощуванні випуску.
Збитки, зумовлені зростанням масштабів виробництва – збільшення тривалих середніх витрат при нарощуванні випуску.
Постійний ефект від зміни масштабів виробництва – відсутність у підприємства як економії, так і збитків від зміни масштабів виробництва.
Найменший ефективний масштаб – Рівень випуску продукції, починаючи з якого припиняється дія ефекту економії, зумовленої зростанням масштабів виробництва.
Ізокоста – лінія, що показує поєднання капіталу та праці (змінних ресурсів) при фіксованих витратах виробництва.
Принцип найменших витрат – умова досягнення найнижчих витрат, коли кожна витрачена на додатковий ресурс грошова одиниця забезпечує отримання однакового граничного продукту по всіх ресурсах.
 
Реферати
Виробництво двох видів продукції – економія на масштабах.
Зміни витрат в часі – крива досвіду.
Оцінка та прогнозування витрат.
Література
Р. Піндайк, Д. Рубінфельд. Мікроекономіка. К. : Основи. – 1996. С. 207-220.
Гамільтон Д. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Р. С. Піндайка та Д. Л. Рубінфелда. -К. : Основи, 1996. -С70-73.
Семінар
Витрати виробництва в тривалому періоді
Позитивні та негативні ефекти зростання масштабів виробництва.
Постійна віддача від зростання масштабів виробництва.
Мінімально ефективний розмір підприємства та структура галузі.
Витрати та випуск при двох змінних видах затрат.
Взаємозалежність затрат.
Заміщення ресурсів.
Вибір методу виробництва з найменшими витратами.
Отримання кривої витрат на основі карти ізоквант.
 
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:
 
 1. Гамільтон Д. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Р. С. Піндайка та Д. Л. Рубінфелда. -К. : Основи, 1996. -С. 69-75.
 2. Долан Э., Линдсей Д. Ринок: микроэкономическая модель.. -СПб, 1992. -С. 149-162.
 3. Наливайко А. П. Мікроекономіка: Навч. -методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. -К. : КНЕУ, 1999. -С. 75-93.
 4. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Микроэкономика. Практикум. -М. -1999. -С. 207-223.
 5. Піндайк Р. С. Рубінфельд Д. Я. Мікроекономіка. Київ-Основи. – 1996. -С. 2-7-220.

Допоміжна література:

 
 1. Базилевич В. та ін. Мікроекономіка. – Опорний конспект лекцій. -Київ. : Четверта Хвиля. -1998. -С. 101-107.
 2. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмаленди Р. Экономика. -М. : Дело ЛТД, 1997. -С. 141-152.
 3. Ястремський О., Гриценко О. Основи мікроекономіки: Підручник. -К., Знання, 1998. -С. 187-228.
Контрольні питання
В чому полягає різниця між короткостроковим та тривалим часовим інтервалом?
Розмежуйте поняття зростаючої віддачі від масштабів та економії на масштабах. Чому ці явища можуть існувати окремо?
Якщо фірма має зростаючу віддачу від масштабів до певного рівня випуску, а після цього – постійну віддачу від масштабів, то що ви можете сказати про форму кривої тривалих середніх витрат фірми?
Дайте визначення ізокости. Що впливає на її нахил? Чому вона є прямою?
У чому полягає суть мінімізації витрат?
Як зміна в ціні одного із ресурсів фірми позначається на лінії експансію (розвитку) фірми в довгостроковому періоді?
Задачі
Функція витрат комп’ютерної компанії в тривалому періоді має вигляд:
ТС (Q) =Q3-13Q2+148Q
де ТС – сумарні витрати в доларах,
Q-кількість комп’ютерів.
а) Визначіть функції середніх та граничних витрат
б) Знайдіть мінімум середніх витрат.
Фірма виробляє персональні комп’ютери згідно з такою функцією виробництва:
Q = K1/3L2/3
а) Якщо капітал коштує 10 дол. за одиницю, а праця – 15 дол. за одиницю, то яка комбінація ресурсів мінімізує вартість виробництва будь-якого обсягу продукції?
б) Що являють собою граничні витрати в тривалому періоді?
в) Припустимо, що капітал фіксовано на рівні 100 одиниць. Якими є граничні витрати виробництва будь-якого рівня продукції? Насамперед виведіть криву попиту на працю для будь-якої кількості, якщо К = 100.
 3.
На рисунку зображена карта ізоквант з початковою (С1) та новою (С2) ізокостою. Фірма прагне максимізувати прибуток і виділяє 500 гр. од. на закупівлю ресурсів.
Знайдіть відповідь на питання:
а) Якою спочатку була ціна капіталу? Як вона визначається?
б) Якою є первинна ціна праці? Як її можна розрахувати?
в) Якою є нова ціна капіталу та праці?
г) Як зміниться точка рівноваги для фірми? Чому?
д) Напишіть рівняння для обох ізокост.
е) Як співвідноситься граничний продукт капіталу (MPK) та праці (MPL) в точці А та в точці В. Чому?
ж) Як може фірма досягти точки С?
 
Кожна з чотирьох кривих короткострокових середніх загальних витрат, вказаних на рис. 16 характеризує різний масштаб діяльності фірми.
а) Визначте оптимальний обсяг випуску продукції для даної фірми.
б) Якщо фірма збільшить обсяг виробництва понад оптимальний, то якого характеру набуде віддача від масштабів
в) Який з чотирьох масштабів доцільно вибрати, якщо фірма буде випускати продукцію в обсязі ОА?
г) Як зміниться масштаб діяльності фірми в короткостроковому та тривалому періоді, якщо вона розширить випуск до ОВ?
д) Побудуйте планову криву фірми.
Тести
Будь-яка точка, що знаходиться на ізокванті або ізокості означає:
а) кількість виробленого продукту;
б) обсяг продукту в грошовому виразі;
в) комбінацію фізичних обсягів ресурсів;
г) суму витрат.
В довгостроковому періоді:
а) всі витрати є змінними;
б) всі витрати є постійними;
в) змінні витрати ростуть швидше, ніж постійні;
г) всі витрати є внутрішніми.
Якщо при збільшенні затрат на ресурси на 15%, обсяг виробництва зросте на 25%, то буде мати місце:
а) економія від зростання масштабів виробництва;
б) збитки від зростання масштабів виробництва;
в) постійний ефект від зростання масштабів виробництва;
г) найменший ефективний масштаб.
Планова крива фірми характеризує:
а) постійні витрати на одиницю продукції;
б) всі поєднання ресурсів для виробництва певного випуску;
в) всю суму витрат, необхідних для здійснення певних випусків;
г) найменші середні витрати, при яких можна досягнути будь-якого випуску в тривалому періоді.
Якщо довгострокові граничні витрати нижчі за довгострокові середні витрати, то:
а) довгострокові граничні витрати зі збільшенням потужностей спадають;
б) довгострокові середні витрати зменшуються;
в) довгострокові середні витрати ростуть;
г) довгострокові середні витрати мінімальні;
д) “а” та “б”.
Ізокоста характеризує:
а) всі можливі поєднання капіталу та праці для певного випуску
б) всі можливі поєднання капіталу та праці з однаковими валовими витратами
в) всі оптимальні випуски при певному масштабі виробництва;
г) різні поєднання цін на ресурси “капітал” та “праця”;
д) вірної відповіді немає.
Якщо траєкторія розширення виробничої діяльності фірми (лінія експансії) є прямою лінією, що йде з вихідної точки, тоді:
а) має місце нейтральний ефект масштабу;
б) співвідношення між капіталом та працею при зростанні випуску є незмінним;
в) частка капіталу при нарощуванні випуску зростає;
г) спрацьовує позитивний ефект масштабу;
д) частка праці при нарощуванні випуску зростає.
U- подібний характер кривої довгострокових середніх витрат свідчить про дію:
а) закону спадної віддачі;
б) закону спадної корисності;
в) негативного ефекту масштабу;
г) зростаючого та спадаючого ефекту масштабу;
д) нейтрального ефекту масштабу.

 

Фото Капча