Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Загальна фізика. Частина 2. Магнетизм. Коливання і хвилі. Оптика. Елементи атомної фізики, квантової механіки і фізики твердого тіла. Фізика ядра та елементарних часток

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
111
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та
природокористування
 
073-105
 
Ковалець М.О., Вадець Д.І., Орленко В.Ф., 
Никонюк Є.С., Дубчак В.О.
 
Загальна фізика 
 
Частина 2. Магнетизм. Коливання і хвилі. Оптика. Елементи атомної фізики, квантової механіки і фізики твердого тіла. Фізика ядра та елементарних часток.
  
За редакцією Є.С. Никонюка
 
Рекомендовано методичною комісією факультету землеустрою та геоінформаційних систем як конспект лекцій для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання.
 
Протокол № 7 від 20.04.07 р.
 
Рівне 2007
УДК 53 (073)
ББК 22 Я7-6
 
Конспект лекцій з дисципліни «Загальна фізика. ч. 2. Магнетизм. Коливання і хвилі. Оптика. Елементи атомної фізики, квантової механіки і фізики твердого тіла. Фізика ядра та елементарних часток.» для студентів інженерно-технічних спеціальностей денної форми навчання. 
Рівне: НУВГП, 2007, – 111 с.
 
Розробники:  Вадець Д.І., кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Дубчак В.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Ковалець М.О., кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Никонюк Є.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Орленко В.Ф., кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Комп’ютерний набір: Вінник В. М
Верстка: Рудик Б.П.
Редактор: Никонюк Є.С., кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Рецензенти:   Заячківський В.П., кандидат фізико-математичних наук, доцент;
Турчин П.Ф., кандидат технічних наук, доцент кафедри хімії.
Відповідальний за випуск: В. Ф. Орленко, канд. фіз. – мат. наук, завідувач кафедри фізики.
Никонюк Є.С. 2007.
© НУВГП, 2007.
 
Зміст
 
Передмова
Розділ 4. Магнетизм
§ 4.1. Магнітне поле і його характеристики. Дія магнітного поля на контур зі струмом. Принцип суперпозиції. Класифікація магнетиків
§ 4.2. Закон Біо – Савара – Лапласа. Магнітне поле прямолінійного та колового струмів
§ 4.3. Циркуляція вектора напруженості магнітного поля. Вихровий характер магнітного поля. Поле довгого соленоїда
§ 4.4. Дія магнітного поля на струм; сила Ампера. Магнітна взаємодія струмів
§ 4.5. Сила Лоренца. Рух електричних зарядів в магнітному полі
§ 4.6. Магнітний потік. Теорема Гауса для магнітного поля
§ 4.7. Робота переміщення провідника та контура зі струмом в магнітному полі
§ 4.8. Явище електромагнітної індукції. Закон Фарадея. Правило Ленца
§ 4.9. Індуктивність контура. Явище самоіндукції. Енергія магнітного поля
§ 4.10. Магнітне поле в речовині
§ 4.11. Вихрове електричне поле
§ 4.12. Струми зміщення. Теорема про циркуляцію вектора напруженості магнітного поля (закон повного струму)
§ 4.13. Система рівнянь Максвелла. Електромагнітне поле
Розділ 5. Коливання і хвилі
§ 5.1. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
§ 5.2. Математичний маятник
§ 5.3.Фізичний маятник
§ 5.4. Енергія гармонічних коливань
§ 5.5. Додавання однаково направлених гармонічних коливань однакової частоти
§ 5.6. Додавання взаємно перпендикулярних коливань
§ 5.7. Згасаючі коливання
§ 5.8. Вимушені коливання
§ 5.9. Поняття хвилі, рівняння хвилі. Поздовжні і поперечні хвилі. Фронт хвилі і хвильові поверхні. Довжина хвилі, хвильове число, фазова швидкість
§ 5.10. Хвильове рівняння
§ 5.11. Енергія пружної хвилі
§ 5.12. Групова швидкість і дисперсія хвиль
§ 5.13. Стоячі хвилі
§ 5.14. Електромагнітні коливання
§ 5.15. Вимушені електромагнітні коливання
§ 5.16. Електромагнітні хвилі. Шкала електромагнітних хвиль
§ 5.17. Енергія електромагнітних хвиль. Вектор Умова-Пойнтінга
Розділ 6. Оптика
§ 6.1. Елементи геометричної оптики: закони відбивання і заломлення світла; тонкі лінзи
§ 6.2. Монохроматичні світлові хвилі
§ 6.3. Інтерференція світла
§ 6.4. Інтерференція світла на тонких плівках
§ 6.5. Дифракція світла. Принцип Гюйгенса - Френеля. Метод зон Френеля
§ 6.6. Дифракція Фраунгофера
§ 6.7. Дифракція рентгенівських променів
§ 6.8. Поляризація світла. Типи і способи поляризації
§ 6.9. Інтерференція поляризованих променів. Обертання площини поляризації
§ 6.10. Дисперсія світла
§ 6.11. Квантова природа випромінювання. Теплове випромінювання
§ 6.12. Фотоефект
§ 6.13. Тиск світла
§ 6.14. Ефект Комптона
§ 6.15. Гальмівне рентгенівське випромінювання
Розділ 7. Елементи атомної фізики, квантової механіки і фізики твердого тіла
§ 7.1. Ядерна модель атома. Борівський воднеподібний атом. Спектральні серії
§ 7.3. Хвильова функція та її зміст. Рівняння Шредінгера
§ 7.4. Частинка в одновимірній прямокутній потенціальній ямі. Проходження частинки через потенціальний бар’єр
§ 7.5. Квантовий лінійний гармонічний осцилятор
§ 7.6. Воднеподібні атоми в квантовій механіці. Квантові числа
§ 7.7. Магнітний момент атомів. Досліди Штерна і Герлаха. Власний момент електрона (спін). Ферміони і бозони
§ 7.8. Принцип Паулі. Стани електронів в складних атомах
§ 7.9. Характеристичне рентгенівське випромінювання
§ 7.10. Енергія молекул. Молекулярні спектри
§ 7.11. Люмінесценція
§ 7.12. Поглинання, спонтанне і вимушене випромінювання. Квантові генератори
§ 7.13. Теплові коливання кристалічної гратки і теплоємність твердих тіл
§ 7.14. Елементи зонної теорії твердих
Фото Капча