Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Засоби вираження кратності у сучасній англійській мові

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 
Тронь Андрій Андрійович
 
УДК 811. 111’366. 587
 
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КРАТНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 
Спеціальність 10. 02. 04 – германські мови
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
 
Львів – 2008
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент Сухорольська Стефанія Михайлівна, доцент кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Мартинюк Алла Петрівна, професор кафедри теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна кандидат філологічних наук, доцент Зеленська Олена Піменівна, завідувач кафедри іноземних мов Львівського державного університету внутрішніх справ
Захист відбудеться 17 вересня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35. 051. 15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка (79000, м. Львів, вул. Університетська, 1).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Проблеми, пов’язані з категорією аспектуальності, її складниками та засобами вираження, привертають особливу увагу лінгвістів – Б. Баліна (1971), О. Бондарка (1987, 1996), І. Долініної (1987), Г. Золотової (2001), Ю. Князєва (2005), Н. Козінцевої (1991), А. Комарової (1988), Ю. Маслова (1984), В. Плунгяна (1998, 2003), С. Швачко (1981), В. Храковського (2006), З. Вендлера (1967), Г. Веркюля (1993), Д. Дауті (1992), Б. Комрі (1976), М. Моенса (1987), М. Олсен (1997). Однак категоріальні параметри кратності, яка є елементом універсальної поняттєвої категорії аспектуальності, ще й досі остаточно не визначені. Невивченими залишаються функціонально-семантичні аспекти категорії кратності, її місце в парадигмі аспектуальних категорій та різнорівневі засоби реалізації кратності. 
Формалізація аспектуальних конструкцій в англійській мові є складною, оскільки в ній категорія виду не має чіткого граматичного вираження і відображена в розгалуженій системі аспектуальних способів дії, до яких належить і кратність. 
Своєрідність аспектуальності в англійській мові полягає у тому, що вона представлена великою кількістю категорій, які характеризують спосіб перебігу дії у часі за допомогою різнорівневих мовних засобів. Особливе місце належить категорії кількісності, у якій об’єднані мовні засоби, що взаємодіють на основі квантитативної функції. Кількісні аспектуальні значення утворюють систему, у якій виділяють мультиплікативну, дистрибутивну, ітеративну, хабітативну та інші аспектуальні категорії. 
Аспектуальні класифікації, започатковані в часи Арістотеля, розробляють на сучасному етапі К. Адамс (2001), З. Вендлер (1967), А. Мітвох (1988), А. Мурлато (1981), К. Сміт (1997), К. Тенні (1994), А. Шопф (1989) та багато інших дослідників, які конкретизують теорію онтологічних типів ситуацій із урахуванням їх темпоральних характеристик. Наше дослідження базується на класифікації З. Вендлера, основою якої є опозиційні пари – статичність – динамічність [±dynamic], граничність – неграничність [±telic], тривалість – миттєвість [±durative]. К. Сміт виділяє ще один аспектуальний клас дієслів – семельфактивний (semelfactive), що вказує на одиничний вияв традиційно ітеративної ситуації, тобто на однократну реалізацію дії. 
Кратність – це аспектуальне значення, яке характеризує кількісну сторону дії, що реалізується як сукупність двох взаємопов’язаних значень: однократності та багатократності. Слід також зазначити, що подібно до інших аспектуальних ознак кратність тлумачать не тільки на основі значення дієслівної лексеми (І. Долініна 1996), але й ситуації, вираженої у реченні (В. Акуленко 1990, Є. Кокарєва 2000). Основними засобами вираження кратності є мультиплікативні та семельфактивні дієслова (звуконаслідувальні дієслова, RL-дієслова (з морфологічними суфіксами -er, -le) і сталі дієслівно-субстантивні сполучення). 
Актуальність дослідження зумовлено вагомістю функціонально-семантичної категорії кратності в сучасній аспектології, потребою її виокремлення і встановлення засобів реалізації. Необхідність системного опису цієї категорії в сучасній англійській мові з позицій лексичної та граматичної семантики пояснюється відсутністю в ній комплексного дослідження, присвяченого цілісному вивченню категорії кратності. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в межах наукової теми “Структура, семантика та тенденції розвитку германських і романських мов”, яку розробляє факультет іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка (0103110011928, шифр 39П). 
Мета дисертаційної роботи полягає у комплексному вивченні категорії кратності та засобів її вираження в англійській мові. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 
- проаналізувати взаємодію аспектуальності з категорією дієслівної кількісності; 
- визначити місце кратності дієслівної дії у межах поняттєвої категорії аспектуальності та у видовій системі англійського дієслова; 
- встановити зміст та обсяг категорії кратності; 
- розмежувати мультиплікативний та ітеративний аспекти дієслівної дії; 
- покласифікувати засоби вираження кратної дії; 
- проаналізувати мультиплікативні та семельфактивні дієслова як основні виразники категорії кратності; 
- здійснити семантичний аналіз синонімічних рядів дієслів – складників категорії кратності. 
Об’єктом дослідження є мультиплікативні та семельфактивні дієслова англійської мови, зокрема: RL-дієслова (402 одиниці), звуконаслідувальні дієслова (285 одиниць) та сталі дієслівно-субстантивні сполучення типу to give a glance. 
Предметом вивчення є особливості різнорівневих мовних засобів, що формують функціонально-семантичне поле кратності сучасної англійської мови. 
Методологічна основа визначається системним підходом до оцінки мовних явищ. Лексичний матеріал розглянуто у його стосунках і залежностях, опозиціях і безпосередньому функціонуванні. 
Методи дослідження зумовлені метою та завданнями
Фото Капча