Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт про проходження практики на ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» з дисципліни "Менеджмент управління"

Предмет: 
Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Заява містить найчастіше пропозиції, скарги або прохання якої-небудь людини, адресовані або організації, або посадовій особі.

Заява оформлюється на чистому аркуші паперу формату А4, що забезпечує одноформатність документів в особовій справі, до якої вона заноситься. Пишеться заява власноруч (від руки) або на трафаретному бланку в одному примірнику.
На заяві ставляться візи керівника структурного підрозділу або провідного спеціаліста і резолюція керівника. Після чого заява надходить в кадрову службу, де й готується проект відповідного наказу.
Згідно з законодавством України про працю, влаштовуючись на роботу, громадяни подають письмову заяву з проханням зарахувати на певну посаду до певної організації чи її структурного підрозділу.
У рекомендаціях практиків наголошуються такі моменти при написанні заяви:
місце проживання (адреса) повинне бути вказане фактичне, а не формальне – це в інтересах самого працівника (щоб коли виникне потреба, його не тільки можна було б знайти, але й допомогти – у разі захворювання чи нещасного випадку) ;
у тексті заяви має бути вказане число, з якого претендент просить зарахувати його на роботу (часто таке число не вказане, а згодом виникають непорозуміння) ;
текст повинен закінчуватися словами «з умовами праці й зарплати ознайомлений» – для правової повноти (легітимності) документа і для запобігання можливих конфліктних ситуацій у майбутньому;
у заяві повинне бути вказане число її подання.
Разом із поданням заяви претендент повинен подати низку документів, передбачених Кодексом законів про працю і Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Якщо не подано хоч одного з передбачених документів, працівник кадрової служби має право відмовити в оформленні на роботу або відкласти оформлення до подання належних документів.
Законодавством заборонено приймати на роботу без відповідних документів, наприклад, Кодексом про адміністративні правопорушення встановлено матеріальну відповідальність (штраф) за прийняття на роботу без паспорта або з фальшивим паспортом. Стаття 191 КЗпП дає право роботодавцеві укладати трудові договори з особами віком до 18 років лише після проходження ними попереднього медичного огляду. Медична довідка необхідна також під час прийняття на роботу для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба в професійному доборі.
Копії поданих документів повинні відповідати оригіналам, бути засвідчені належним чином.
Посадова особа, яка має право приймати на роботу, також робить документальні дії – на заяві громадянина накладає резолюцію про згоду (або незгоду) прийняти на роботу, після чого видається відповідний наказ.
У резолюції керівника повинно бути чітко визначено, на яких умовах зараховується майбутній працівник: посада, кваліфікаційний рівень, підрозділ, з якого числа зарахований. Можливі й спеціальні умови: випробувальний термін, попереднє стажування (за згодою працівника), неповний робочий день або тиждень (для підлітків, інвалідів, студентів чи школярів, матерів).
Зразок заяви про прийняття на роботу приведений у додатку Ж.
Заяви про переведення на іншу посаду складають за аналогічною схемою, але ці документи мають певні особливості щодо написання деяких реквізитів:
при адресуванні заяви керівнику організації, де працює її автор, достатньо назвати посаду і місце роботи (структурний підрозділ) ;
у тексті заяви формулюється прохання (висновок) і дається його обґрунтування (докази).
Зразок заяви про переведення на іншу посаду наведено в додатку З.
При звільненні з роботи працівник мусить зазначати причину прийнятого ним власного рішення чи прохання.
У разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця, як уже зазначалося, необхідно попередньо заручитися згодою профспілкового комітету, для чого до нього подається письмове звернення.
Зразок заяви про звільнення наведено в додатку Л.
Накази (розпорядження) готуються на підставі розпоряджень керівника підприємства (установи, організації), доповідних записок керівників структурних підрозділів, заяв працівників, укладених трудових договорів (контрактів), документів, передбачених КЗпПУ та іншими нормативно-правовими актами. До розпорядчих документів з кадрових питань належать накази (розпорядження) про:
прийом на роботу (П-1 «Наказ (розпорядження) про прийом на роботу» (додаток Ж1)) ;
переведення на іншу роботу в межах підприємства (П-5 «Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу» (додаток З1)) ;
звільнення з роботи (П-8 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту) (додаток Л1)) «;
надання відпусток (П-6 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки» (додаток К)) ;
заохочення і дисциплінарні стягнення;
зміна прізвища працівника.
Звіт про кількість, склад та переміщення працівників по Миронівській ТЕС (форма 1-К) приведено в додатку М.
 
3.3 Порядок ведення, оформлення і зберігання особових справ, заповнення особової картки П-2, алфавітної та посадової карток
 
Особова справа працівника – це комплект документів, які містять в собі біографічні дані працівника, відомості щодо його освіти, роботи до прийняття на підприємство, в установу, організацію, відомості про військову службу, сімейний стан, місце проживання, відомості про державні нагороди (відзнаки), накладення і зняття стягнень, а також інші документи, зокрема накази, характеристики тощо.
Оформляються справи після зарахування працівників на роботу. Спочатку до особової справи заносять документи, що відображають процес приймання на роботу, потім – усі основні документи, пов'язані з трудовою діяльністю працівника в установі чи організації.
Особова справа комплектується з таких документів і в такій послідовності:
опис документів;
доповнення до особового листка з обліку кадрів;
Фото Капча