Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Звіт з економічної практики на ВАТ “Чернівецька пересувна механізована колона – 76”

Тип роботи: 
Звіт з практики
К-сть сторінок: 
75
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
З набуттям Україною статусу країни з ринковою економікою вітчизняні підприємства зіштовхнулись з рядом проблем у своїй роботі. Перш за все далась взнаки недосконалість нашого законодавства, обмежений простір фінансового ринку України, неможливість виходу на міжнародний ринок із-за нестачі досвіду, кваліфікованих кадрів та необхідних ресурсів.
Важливим аспектом є формування чіткої політики з управління на підприємстві, виявлення недоліків та перспектив у різноманітних шляхах розвитку, метою повинно стати бажання мінімізувати збитки та максимізувати прибутки.
Першочерговою проблемою є недосконалість податкової системи, під високим податковим тиском підприємства змушені використовувати різноманітні тіньові шляхи, для заниження показників прибутковості, рентабельності, … У таких умовах дуже важко здійснювати аналіз, який би відображав справжній стан речей на підприємстві. Більшість підприємств не можуть отримати закордонних інвестицій саме через погані рейтингові оцінки українських підприємств.
Для практичного ознайомлення з діяльністю суб’єктів господарювання студенти економічних ВУЗів проходять практику. Метою проходження практики є закріплення теоретичних знань практичними навиками та можливість самостійно приймати рішення у конкретних ситуаціях.
Завданням даного звіту з економічної практики є розкриття змісту наступних тем:
основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання;
особливості фінансування підприємств різних форм організації бізнесу;
формування власного капіталу підприємств;
самофінансування підприємств;
дивідендна політика підприємства;
позичковий капітал підприємства;
фінансові аспекти реорганізації підприємства;
фінансування спільних інвестицій на основі договорів кооперацій;
фінансово-інвестиційна діяльність підприємства;
фінансова діяльність підприємств в сфері зовнішньо-економічних відносин;
фінансовий контролінг;
бюджетування на підприємстві;
Об‘єктом дослідження виступає відкрите акціонерне товариство “Чернівецька пересувна механізована колона – 76” (далі – ВАТ “ПМК-76”), яке є провідним підприємством в Чернівецькій області по будівництву будинків та споруд різного масштабу та конфігурації.
Засноване в 1946 р., та приватизоване і перейменоване ВАТ “ПМК-76”, починало свою діяльність як гідро-меліоративна контора, а на даному етапі розвитку є одним із найбільш розвинутих будівельних підприємств Західного регіону.
За час свого існування ВАТ „ПМК – 76” осушено85 тис. перезволожених земель, збудовано 4 забори для водопостачання міст і сіл, пробурено 1430 сверловин та споруджено 120 кубометрів водогонів. Обладнано і закріплено 68 км берегів річок Прут, Черемош та Серет. Створено 980 гектарів ставків різного призначення. Поряд з тим здано в експлуатацію понад 25 тис. кв. метрів житла.
Дана практична робота складається із вступу, дванадцяти розділів, висновків та пропозицій, результати аналізу якої підтверджуються додатками.
Результати роботи оформлені у вигляді звіту, де подана коротка характеристика теоретичних аспектів тем робочої програми, розрахунки необхідних показників, їх аналіз та основні документи.
До основних методів аналізу, що використовується в роботі, відносяться внутрішній та зовнішній аналіз, використана розроблена система показників, які відображають фінансовий стан та його динаміку. Проводився структурний та динамічний аналіз показників підприємства.
Головними матеріалами для написання звіту про проходження практики були нормативні акти, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, підручники з дисциплін «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз».
 
ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАНННЯ
 
Фінансова діяльність займає чільне місце в організаційній та управлінській роботі підприємства. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.
Фінансова діяльність це успішна інвестиційна та операційна підприємницька діяльність, можлива лише за наявності надійного фінансового фундаменту, тобто достатнього обсягу капіталу. Система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей називається фінансовою діяльністю.
Згідно з П (С) БО фінансова діяльність – діяльність, яка веде до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу підприємства (який не є результатом операційної діяльності). Отже, основний зміст фінансової діяльності (у вузькому розумінні) полягає у фінансуванні підприємства.
У широкому значенні під фінансовою діяльністю розуміють усі заходи, пов’язані з мобілізацією капіталу, його використанням, примноженням (збільшенням вартості) та поверненням. Інакше кажучи, фінансова діяльність включає весь комплекс функціональних завдань, здійснюваних фінансовими службами підприємства і пов’язаних з фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності суб’єкта господарювання.. Кожне підприємство здійснює свою діяльність згідно з статутом та дозвільними документами, копії яких у додатках А та Б.
Для того, щоб зрозуміти економічну природу фінансової діяльності суб’єктів господарювання, розглянемо основні завдання, на вирішення яких спрямована вона:
фінансове забезпечення поточної діяльності;
пошук резервів збільшення прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності підприємства;
виконання всіх фінансових зобов’язань перед партнерами, банками та державою;
мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, необхідному для фінансування виробничого і соціального розвитку підприємства, збільшення власного капіталу;
контроль за ефективним використанням та цільовим розподілом фінансових ресурсів.
Фінансову роботу на підприємстві організовує головний бухгалтер за наступними напрямками:
Фінансове планування і прогнозування – забезпечення визначення загальної потреби у фінансових ресурсах для проведення виробничо-господарської діяльності. ;
Поточна і оперативна фінансово-економічна робота – спрямована на реалізацію фінансового забезпечення потреб підприємства, пов’язаних з його основною діяльністю і підтримання на належному рівні його платоспроможності;
Аналіз і контроль за виробничо-господарською діяльністю пов’язаний з встановленням його реального фінансового стану, необхідного для організації планування і прогнозування.
Фінансова діяльність здійснюється фінансовими
Фото Капча