Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ефективність організаційної взаємодії в соціальному управлінні

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
22
Мова: 
Українська
Оцінка: 

критерії оцінювання ефективності організаційної взаємодії в соціальному управлінні мають ґрунтуватися на таких засадах як безпосередній зв’язок загальної стратегії розвитку соціального утворення (системи) з її функціональними стратегіями; використання соціальних індикаторів поряд з традиційними економічними критеріями та показниками; урахування структурних змін, що відбуваються, відповідно до мети діяльності суб’єктів і об’єктів управління; простота використання критеріїв оцінювання ефективності організаційної взаємодії на всіх рівнях соціального управління в суспільстві; стимулювання суб’єктів управління до впровадження інноваційних організаційно-управлінських технологій як найкращих способів досягнення визначеної мети. Водночас проблема визначення критеріїв оцінки ефективності організаційної взаємодії в соціальному управлінні полягає, на наш погляд, у розумінні самих результатів. Складність механізмів взаємозалежності соціального управління і суспільства приводить до того, що іноді важко стверджувати, чи відбулося взагалі управління, в чому конкретно воно виявилося, який дало реальний результат, адже в реальному суспільному житті досить важко виокремити й визначити власне результат управління як такого, його активності й сили (тобто управлінських рішень, дій і взаємодій суб’єктів і об’єктів управління). Тому визначення результативності будь-якої діяльності взагалі, а результативності організаційної взаємодії в соціальному управлінні, зокрема, залишається й дотепер досить складною науковою проблемою, в якій можна визначити три найважливіших аспекти.

Перший аспект полягає у з’ясовуванні того, чи справді досягнутий результат є наслідком ефективної організаційної взаємодії в соціальному управлінні, а не дії якихось інших суспільних (або природних) сил. Адже досить часто вплив природних (або суспільних) сил і закономірностей, а можливо і просто збіг певних обставин (іноді випадкових) видається за результат успішної взаємодії суб’єктів і об’єктів управління. Отже, щоб оцінити ефективність організаційної взаємодії в соціальному управлінні, потрібно чітко окреслити конкретні залежності, які справді вплинули на результати діяльності суб’єктів і об’єктів управління різних ієрархічних рівнів. Другий аспект даної проблеми пов’язаний з пошуком власне джерела, що впливає на результат організаційної взаємодії в соціальному управлінні. У процесах організаційної взаємодії в соціальному управлінні задіяні, як правило, різні елементи системи соціального управління, зокрема, органи державної влади й управління, управлінські структури різних корпорацій та громадських об’єднань, організаційно-нормативні документи, організаційно-управлінські рішення й дії суб’єктів і об’єктів управління різних рівнів, а також їхні знання, воля, ресурси, засоби, методи, технології тощо. Тому вкрай важливо визначити, що насправді впливає на конкретний результат організаційної взаємодії в соціальному управлінні. Третій аспект проблеми ефективності організаційної взаємодії в соціальному управлінні – це потреба не тільки фіксації залежностей і зв’язків між цілями, завданнями і технологіями, що закладені в управлінських рішеннях, діях і взаємодіях суб’єктів і об’єктів соціального управління, але й фіксації реальних результатів, отриманих від організаційної взаємодії в соціальному управлінні. Тут насамперед слід достеменно з’ясувати, що саме в подібних ситуаціях досягнуто за рахунок організаційної взаємодії керуючих суб’єктів: хто з них і як діяв у конкретній ситуації, тобто хто приймав рішення, яку мав мету, скільки часу і ресурсів витратив на виконання певного завдання, що спричинило затримку реалізації даного рішення тощо.
З’ясування сутності результату організаційної взаємодії в соціальному управлінні як реального соціального факту висуває ще одну проблему – проблему характеристики отриманого результату, яка передбачає співвіднесення результату з певними соціальними, політичними, економічними, моральними й іншими очікуваннями людей, а також із визначенням його суспільної та індивідуальної (для кожної людини) актуальності, соціальної значимості й цінності [2, с. 59]. Проте отримати достовірну й повну характеристику результатів такої взаємодії дуже важко, оскільки різні об’єкти управління (під керівництвом своїх суб’єктів управління) виробляють різноманітну продукцію, або надають різні послуги, які мають різну суспільну й споживчу цінність. Наприклад, для організаційних структур управління, що забезпечують різні види виробничої діяльності, фіксація таких результатів, як обсяги виробництва, видобутку сировини, енергії тощо є достатньою для оцінювання ефективності організаційної взаємодії суб’єктів і об’єктів соціального управління.
Однак в ринкових умовах наявність навіть таких метрично вимірюваних результатів не є об’єктивною підставою для оцінювання ефективності організаційно-управлінських процесів (дій, взаємодій), оскільки в ринковій економіці діють свої закономірності, взаємозв’язки й стандарти, які потрібно враховувати. Це насамперед кон’юнктура ринку та її відстеження (моніторинг), уміння вчасно реалізувати виготовлений продукт (маркетинг і реклама), а також вибрати місце обслуговування споживчого продукту (сервісні послуги) тощо. Тому в соціально-економічній сфері суспільства, де результати діяльності систем соціального управління (тобто взаємодії суб’єктів і об’єктів управління) мають яскраво виражений економічний характер, вони й повинні вимірюватися за економічними показниками, а визначення цих показників (критеріїв) та оцінювання на їх основі ефективності організаційної взаємодії є найважливішим завданням суб’єктів управління соціально-економічних утворень. Водночас життєдіяльність суспільства забезпечують й інші, не менш важливі сфери – соціальна, політична, духовна, екологічна тощо. Причому будь-який продукт виробничої (чи соціально-економічної) діяльності не тільки проявляється в цих сферах суспільного життя, але й певною мірою впливає на кожну з них. Це, так би мовити, один канал залежностей, де результати організаційної взаємодії суб’єктів і об’єктів соціального управління немовби накладаються один на одний. Крім того, кожна з цих відносно самостійних сфер суспільного життя також відіграє значну роль у життєдіяльності суспільства, тому що сприяє задоволенню різноманітних потреб, інтересів і запитів індивідів і соціальних груп. Отже, в кожній зі сфер суспільного життя має формуватися власний результат організаційної взаємодії суб’єктів і об’єктів управління, адекватний їхній специфіці, який вирізняється самостійною споживчою цінністю, а також здатністю “зворотного” впливу на інші, здавалося б
Фото Капча