Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „Промислова безпека сучасних виробничих технологій” / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 87 с.

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
89
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА імені О. М. БЕКЕТОВА
 
В. Е. АБРАКІТОВ
 
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з дисципліни
 
ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА СУЧАСНИХ 
ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 
(для студентів 5 курсу денної форми  навчання спеціальностей 7.17020201 та  8.17020201«Охорона праці (за галузями»))
 
Харків 
ХНУМГ 
2014 
 
Абракітов В. Е. Конспект лекцій з дисципліни „ Промислова безпека сучасних виробничих технологій ” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 7.17020201 та  8.17020201«Охорона праці (за галузями»)) / В. Е. Абракітов; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 87 с.
 
Автор: д.т.н., доц. В. Е. Абракітов
 
Рецензент: к.т.н., доц. Г. В. Фесенко 
 
Рекомендовано кафедрою “Охорона праці та безпека життєдіяльності”,
протокол засідання №  14  від 12.03.2014 р.
 
© В. Е. Абракітов, ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2014
 
ЗМІСТ
 
Змістовий модуль 1. Оцінка наслідків можливих аварій на промислових об’єктах
ТЕМА 1 Аналіз небезпечних факторів промислових аварій
1.1 Основні терміни та визначення техногенних надзвичайних ситуацій
1.2 Небезпечні чинники виробничих аварій, їх вплив на життя і здоров’я людей та довкілля
1.3 Характеристика небезпечних промислових факторів об’єктів
1.4 Аналіз ризику аварій як чинник підвищення безпеки промислових об’єктів
Список  використаних джерел до теми 1
Контрольні запитання до теми 1
ТЕМА 2 Методи аналізу небезпеки промислових об’єктів
2.1 Методика оцінки небезпеки промислових об’єктів
2.2 Ризик-орієнтований підхід у  системі управління  безпекою промислових об’єктів
2.3 Ступінь небезпеки
2.4 Матриця ризиків
2.5 Алгоритм оцінювання
2.6 Стан  впровадження  методів аналізу ризику  аварій  в  Україні
2.7 Моделі та методи аналізу ризиків аварій на ОПН
Список  використаних джерел до теми 2
Контрольні запитання до теми 2
Змістовий модуль 2. Оцінка наслідків можливих аварій на промислових об’єктах
ТЕМА 3 Небезпечні чинники виробничих аварій та їх вплив на життя і здоров’я людей та довкілля
3.1 Аспекти розвитку і розміщення  продуктивних сил України
3.2 Небезпечні виробничі об'єкти
3.3 Деякі потенційно-небезпечні виробництва в Україні (перелік, стисла характеристика)
3.4 Вимоги до розміщення потенційно-небезпечних виробництв
3.5 Основні фактори антропогенного впливу потенційно небезпечних підприємств на навколишнє середовище і особливості їх розміщення в Україні
Список  використаних джерел до теми 3
Контрольні запитання до теми 3
ТЕМА 4 Методика прогнозування та оцінки наслідків аварій на промислових об’єктах
4.1 Методика    прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних      речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті
4.2 Аварійне прогнозування
4.3 Розрахунки за методикою
Контрольні запитання до теми 4
Змістовий модуль 3  Забезпечення промислової безпеки
ТЕМА 5 Вимоги до безпеки праці на потенційно небезпечних об’єктах  і виробництвах різних галузей
5.1 Мета ідентифікації небезпечних виробничих об'єктів
5.2 Принципи ідентифікації небезпечних виробничих об'єктів
5.3  Будівництво й здача небезпечних виробничих об'єктів в експлуатацію
5.4  Експлуатація небезпечних виробничих об'єктів
5.5 Превентивні заходи щодо забезпечення безпечної роботи небезпечних виробничих об'єктів
Список  використаних джерел до теми 5
Контрольні запитання до теми 5
ТЕМА 6 Напрямки забезпечення промислової безпеки на потенційно небезпечних об’єктах  і виробництвах
6.1  Цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки
6.2 Основні завдання удосконалення системи забезпечення техногенної та природної безпеки у сфері державного управління
6.3 Основні завдання удосконалення системи забезпечення техногенної та природної безпеки у сфері розвитку та функціонування аварійно-рятувальних формувань
6.4 Основні завдання удосконалення системи забезпечення техногенної та природної безпеки у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
6.5 Основні завдання удосконалення системи забезпечення техногенної та природної безпеки у сфері удосконалення практичних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій
Список  використаних джерел до теми 6
Контрольні запитання до теми 6
ТЕМА 7 Експертиза промислової безпеки потенційно небезпечних об’єктів  і виробництв
7.1 Види експертизи промислової безпеки
7.2 Промислова безпека: вимоги
7.3 Експертиза промислової безпеки: обстеження будівель
7.4 Експертиза промислової безпеки технічних пристроїв
7.5 Експертиза промислової безпеки: вимоги до підприємств
7.6 Принципи та елементи експертизи промислової безпеки
7.7 Експертиза промислової безпеки: підготовка висновку
Список  використаних джерел до теми 7
Контрольні запитання до розділу 7
 
Змістовий модуль 1. Оцінка наслідків можливих аварій на промислових об’єктах
 
ТЕМА 1 Аналіз небезпечних факторів промислових аварій
 
1.1 Основні терміни та визначення техногенних надзвичайних ситуацій
 
Надзвичайна ситуація (НС) – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом чи іншою небезпечною подією, яка призвела (може призвести) до загибелі людей та (або) значних матеріальних втрат.
Класифікація надзвичайних ситуацій – система, згідно з якими НС
Фото Капча