Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Авансований капітал аграрних підприємств: формування, оцінка та ефективність використання

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Київський національний економічний університет
 
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
Авансований капітал аграрних підприємств: формування, оцінка та ефективність використання
Спеціальність 08. 07. 02 – економіка сільського господарства і АПК
 
УДК 631. 15
Галузинський Сергій Анатолійович
 
Київ – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі аграрного менеджменту Київського національного економічного університету Міністерства освіти України.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Андрійчук Василь Гаврилович, Київський національний економічний університет, професор кафедри аграрного менеджменту.
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Української академії аграрних наук Дем’яненко Микола Якович, Інститут аграрної економіки УААН, заст. директора, зав. відділенням фінансів та фінансової інфраструктури – кандидат економічних наук, доцент Вихор Микола Васильович, Білоцерківський державний аграрний університет, завідувач кафедри менеджменту і права.
Провідна установа – Інститут економіки НАН України, відділ економічних відносин АПК, м. Київ
Захист дисертації відбудеться « 19 « березня 1999 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 26. 006. 04 Київського національного економічного університету за адресою: 252057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 214.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. До недавнього часу у вітчизняній економічній науці для характеристики сукупності ресурсів підприємства широко застосовувалась категорія виробничого (ресурсного) потенціалу. Більшість економістів розуміли під цим поняттям сукупність ресурсів підприємства, що використовуються лише у процесі виробництва продукції. Проте підприємство володіє також значною кількістю ресурсів, що не беруть безпосередньої участі у виробничому процесі – ресурси сфери обігу, об’єкти соціально-культурної сфери, фінансові вкладення. Ці елементи не входять до складу виробничого (ресурсного) потенціалу, хоча також задіяні у формуванні результатів діяльності підприємства.
Категорією, яка характеризує всю сукупність ресурсів підприємства, є авансований капітал. Застосування її в економічній науці та на практиці обумовлене формуванням у нашій країні ринкових відносин, що й вимагає використання економічних категорій, притаманних ринковій економіці.
Питання капіталу цікавило досить широке коло науковців. Більшою мірою це стосувалось фахівців політичної економії. Визначення категорії капіталу зустрічається ще у представників класичної школи політекономії (А. Сміт, Д. Рікардо, Дж. Мілль). Обґрунтуванню суті категорії капіталу та класифікації його складових приділялась значна увага в наукових працях К. Маркса. Вивченням даної категорії займались також Е. Бен-Баверк, К. Віксель, Й. Шумпетер, А. Маршалл, Дж. Робінсон та інші. Вони розглядали питання доходу від капіталу, впливу різних факторів (затрат праці, корисності, рідкості) на вартість капіталу, питання механізму розподілу створюваного продукту між факторами виробництва (визначення частки продукту, що припадає на кожний окремий фактор виробництва), попиту на капітал та його пропозиції тощо.
Проте важливе теоретичне і практичне значення мають також питання визначення складу капіталу, авансованого в усі види діяльності, обґрунтування вартісної оцінки його елементів, дослідження впливу структури капіталу на фінансово-майновий стан підприємства, визначення ефективності його використання тощо. Тобто це питання функціонування капіталу на рівні окремого підприємства. Крім того, авансований капітал у нашому розумінні відрізняється від категорії капіталу в її класичному значенні, під якою розуміють лише сукупність засобів виробництва.
Категорія авансованого капіталу нова у вітчизняній економічній науці. Вітчизняні фахівці у більшості випадків розглядають лише певні сторони його функціонування – вплив забезпеченості та структури авансованого капіталу на фінансово-майновий стан підприємств (О. Хотомлянський, О. Єфімова, В. Ковальов, С. Голов та інші), вартісну оцінку його окремих елементів (В. Месель-Веселяк, М. Федоров, Т. Бистрая, С. Голов, Т. Морозова, В. Новодворський, А. Хорін та інші), питання ефективності функціонування (А. Задомський, І. Бланк, М. Дем’яненко, О. Єфімова, І. Медведєва, В. Новодворський та інші) тощо. Комплексний підхід до авансованого капіталу як категорії ринкової економіки та всебічний його розгляд знаходить відображення в наукових працях В. Андрійчука. Проте ряд питань вимагають подальшого більш глибокого дослідження. Це стосується класифікації структурних елементів авансованого капіталу, джерел формування, удосконалення вартісної оцінки складових, визначення впливу інфляційних процесів на його структуру, ефективності використання та деяких інших.
Дослідження авансованого капіталу з точки зору якісного складу та кількісного виміру, принципів формування та раціонального використання є важливою економічною проблемою, вирішення якої дасть змогу більш кваліфіковано приймати рішення щодо оцінки фінансово-економічного стану підприємств, його зміцнення та підвищення ефективності виробництва. Обґрунтоване визначення складу і розміру авансованого капіталу є вкрай необхідним для об’єктивної оцінки рівня ефективності виробництва, а також виявлення реального співвідношення між власним та позичковим капіталом з тим, щоб не перейти ту межу, за якою подальше залучення кредитних ресурсів може нести в собі загрози нормальному функціонуванню підприємства. Крім того, аналіз структури авансованого капіталу дозволить встановити напрями оптимізації величини його складових елементів з метою більш раціонального їх використання.
Потреба з’ясування зазначених питань і обґрунтовує вибір теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри аграрного менеджменту Київського національного економічного університету (тема: «Удосконалення економічного механізму АПК в умовах переходу до ринкової економіки», № державної реєстрації UА01002102р).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розкриття суті категорії авансованого
Фото Капча