Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Державне фінансове регулювання економіки в умовах ринкової трансформації

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
35
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 
Кравченко Лариса Анатоліївна
 
УДК 330. 101: 336. 025. 2
 
Державне фінансове регулювання економіки в умовах ринкової трансформації
 
Спеціальність 08. 01. 01 – економічна теорія
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ-2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної теорії Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського Міністерства освіти і науки України, м. Сімферополь.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Радько Антоніна Андріївна Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, доцент кафедри економічної теорії.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Кваснюк Борис Євгенович Інститут економічного прогнозування НАН України, заступник директора кандидат економічних наук, доцент Стаховський Віктор Іванович Київський національний економічний університет, доцент кафедри політичної економії.
Провідна установа: Інститут економіки НАН України, відділ фінансово-кредитного регулювання, відділ теоретичних проблем регулювання економіки, м. Київ
Захист відбудеться: “13” вересня 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 90а, ауд. 704.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Соціально-економічні перетворення в Україні потребують серйозного осмислення багатьох концептуальних проблем розроблення національної моделі економічного розвитку. Серед них першочергового значення набувають проблеми макроекономічної стабілізації і державного регулювання національної економіки.
Невідпрацьованість зваженої, науково-обґрунтованої стратегії і тактики державного управління трансформаційними соціально-економічними процесами, їх цілеспрямованого регулювання з метою розв’язання не тільки короткострокових завдань, але й досягнення якісно нових показників майбутнього розвитку є фундаментальною причиною затяжної системної кризи в Україні. Необдумана бюджетно-податкова, грошово-кредитна політика є причиною розбалансування фінансових відносин, розриву товарних та грошових потоків, що негативно впливає на ринкову трансформацію економіки. Саме тому проблеми державного фінансового регулювання потребують поглибленого дослідження на підґрунті цілісного, системного підходу, теоретичних узагальнень, які мають стратегічне значення для подальших ринкових перетворень.
Необхідність дослідження системи державного фінансового регулювання трансформаційної економіки України зумовлена тим, що процес перетворення соціально-економічних відносин супроводжується невизначеністю функціональної ролі держави. Між тим, досвід економічно розвинутих країн і практика ринкових трансформацій в країнах з перехідною економікою свідчить, що процеси розробки бюджетно-податкової, грошово-кредитної політики не можуть бути здійснені без активного і послідовного втручання держави. На відміну від пасивного реагування на зміну економічної ситуації, яке можна було спостерігати протягом останніх років, необхідно визначити, науково обґрунтувати форми і пріоритети державного фінансового регулювання економіки.
Особливість сучасного стану національної економіки потребує скоординованої фінансової політики, заснованої на ідеї поєднання ринкової інституціоналізації та ефективного державного регулювання економічних процесів. Однак цілісної наукової концепції державного фінансового регулювання економіки, зорієнтованої на стимулювання економічного зростання в Україні, не створено, що знижує довіру суб’єктів господарювання до бюджетно-податкової, грошово-кредитної політики держави. Як наслідок, у середньо- і довгостроковій перспективі майже не проявляється позитивний вплив фіскальних та монетарних інструментів на розвиток макро- і мікроекономічних процесів. Нагальним стає завдання вироблення наукових засад формування ефективної стратегії державного фінансового регулювання, яка включала б системну узгодженість фіскальної і монетарної політики як умову економічного зростання в Україні.
Еволюція економічної думки у сфері теоретичних основ державного регулювання економіки знайшла своє відображення в наукових працях видатних вчених різних поколінь. Розробленню проблем державного регулювання економіки присвячено багато наукових праць, зокрема, фундаментальні дослідження класиків (А. Сміт, К. Маркс, Л. Вальрас, А. Маршалл, Дж. М. Кейнс, П. Самуельсон, М. Фрідмен, Дж. Хікс), праці провідних зарубіжних вчених (Е. Долан, Дж. Сакс, Дж. Д. Гелбрейт, Г. Менкью, В. Леонтьєв, Я. Корнаї та ін.).
Водночас трансформаційна економіка обумовлює особливе функціональне призначення держави та потребує наукових підходів, які дозволяють з урахуванням національної специфіки переосмислити теоретичні концепції і розробити принципові нові положення, що сприяли б ефективності перетворень в умовах перехідної економіки. Дослідження проблеми знаходиться у сфері наукових інтересів багатьох українських вчених-економістів. Методологічні та макроекономічні аспекти державного регулювання трансформаційної економіки висвітлюються у працях В. Гейца, П. Єщенка, Б. Кваснюка, І. Лукінова, С. Мочерного, Ю. Ніколенка, А. Покритана, А. Чухна. Проблеми фінансового регулювання є об’єктом дослідження Д. Богині, З. Варналія, О. Василика, Г. Волинського, А. Гальчинського, І. Гуревичева, І. Лютого, І. Радіонової, О. Савченка, В. Черняка та інших вчених.
Аналіз наукових праць з проблеми дослідження показав, що ціла низка методологічних і теоретичних питань залишається недостатньо розробленою. Насамперед це стосується співвідношення і поєднання складових системи державного регулювання, основного інструментарію, меж втручання держави в регулювання економічних процесів в умовах трансформації. Не досягнуто єдності у визначенні суті, форм і напрямів державного фінансового регулювання економіки. Недостатньо представлені теоретичні узагальнення щодо держави як інституту та розроблення базисних засад регулювання нею економічного розвитку. Серед них найбільш вразливі, недостатньо відпрацьовані економіко-теоретичні проблеми бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики, фінансового регулювання економіки в цілому, що потребують подальшого вивчення і вирішення. Актуальність проблеми, її теоретична і практична значимість, а також недостатнє розроблення окремих питань обумовили вибір цієї теми, визначили постановку цілей і завдань дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертації пов’язана з науково-дослідною роботою кафедри економічної теорії економічного факультету Таврійського
Фото Капча