Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Дослідження питань статевого виховання дітей початкових класів

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
Вступ
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
1.1 Сутність, завдання та моделі статевого виховання
1.2 Теоретичний аналіз змісту статевого виховання
1.3 Форми і методи статевого виховання
1.4 Особливості статевого розвитку молодших школярів
Висновки до першого розділу
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Висновки до другого розділу
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Вступ
 
Актуальність статевого виховання. Ще донедавна питання статевого виховання не було настільки актуальним, як сьогодні. На це є свої причини: по-перше, акселерація, що прискорила статеве дозрівання; по-друге, великий потік різноманітної позитивної і негативної інформації; по-третє, природна дитяча допитливість.
Проблема виховання дитини з урахуванням статевих розходжень, що дозволяє по-іншому побачити специфіку педагогічної роботи c дітьми молодшого шкільного віку. Пошук джерел духовності людини, що представляє сьогодні найбільший дефіцит, неминуче призводить до культурно-історичного минулого, закріпленого в традиціях різних народів, орієнтованого на диференційований підхід до дітей різної статі. Проблема диференційованого виховання, залежно від статі дитини, тісно пов'язана з гуманізацією педагогічного процесу, тому що задає перспективи подальшої участі людини в суспільному житті, готує до виконання соціальних ролей у суспільстві й родині.
Статева соціалізація – невід'ємна частина загального процесу соціалізації, що включає три компоненти: розвиток уявлень про себе, як представника певної статі; виникнення статево-рольових переваг та ціннісних орієнтацій, а також відповідних статі форм поведінки (Радзівілова М.). Провідними механізмами статевої соціалізації можна вважати статеву ідентифікацію та диференціацію [19, 6].
Видатні вчені минулого століття П. П. Блонський, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський у своїх працях приділяли значну увагу проблемі статевого виховання, культури міжстатевих стосунків, підготовки молоді до сімейного життя [9, 59].
Статеве виховання дітей, за словами Г. Ващенка, має ґрунтуватися на їх моральному вихованні: «... українську молодь треба виховувати в дусі статевої чистоти і стриманості... кожний українець мусить бути моральним у дусі української традиційної моралі, заснованій на засадах християнства. Це потрібне і для особи, і для суспільства... [20, 37]. Важливо зосередити увагу дітей на формуванні моральних «гальм «, які б запобігали відхиленням від норми у статевій поведінці, а також на морально-психологічних питаннях, розв'язання яких сприяло б формуванню правильних взаємин між статями, унеможливлювало статеву розпусту. Передусім необхідно виховувати в учнів повагу до себе, чоловічу та жіночу гідність.
Незважаючи на істотну психологічну аргументацію положення про необхідність цілеспрямованої роботи зі статево-рольової соціалізації дитини молодшого шкільного віку, у педагогіці традиційно ці проблеми піднімаються й вирішуються вкрай рідко. Аналіз програм, концепцій і нормативних документів показує наполегливе обходження цих питань, незважаючи на наявні науково обґрунтовані системи статевого виховання. У державних документах – Концепції національної системи виховання[9, 3], Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті[9, 15], Законі України «Про освіту» [10, 32], Державній програмі «Вчитель» [9, 40], Національній програмі виховання дітей та молоді [9, 37] в Україні приділяється значна увага формуванню навичок здорового способу життя, підготовці молоді до шлюбу, прищепленню морально чистих, гуманних та доброзичливих стосунків між юнаками і дівчатами, побудованих на взаємоповазі та взаємовідповідальності. Саме вирішенню цих питань призначено статеве виховання школярів.
Соціально-педагогічна значущість і актуальність проблеми, відсутність чітко накреслених шляхів її вирішення в загальноосвітніх закладах на сучасному етапі розвитку суспільства, а також її важливе значення для теорії й практики виховання зумовили вибір теми курсової роботи: «Статеве виховання молодших школярів».
Об'єктом нашого дослідження є статеве виховання учнів.
Предметом – особливості статевого виховання молодших школярів у процесі соціалізації.
Мета дослідження – з'ясувати основні аспекти успішного статевого виховання молодших школярів у соціально-педагогічному контексті.
Виходячи з цього, в ході дослідження нами була висунута наступна гіпотеза: грамотно та етично побудоване статеве виховання в школі дозволяє підвищити рівень грамотності та обізнаності учнів щодо статевого виховання.
Завдання:
1) шляхом аналізу психолого-педагогічної літератури розкрити термінологію статевого виховання та його зміст;
2) вивчити стан формування статевої культури учнів початкових класів шляхом опитування вчителів і батьків;
3) розробити елементи виховного заходу, що має на меті розвиток статевих уявлень та знань молодших школярів.
Методи дослідження: теоретичні (системний аналіз, узагальнення літератури з даної проблематики, синтез, систематизація, порівняння) та емпіричні (спостереження, опитування, вивчення передового педагогічного досвіду у ході бесіди).
Дослідницько-емпірична робота здійснювалася нами на базі Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
 
1.1 Сутність, завдання та моделі статевого виховання
 
Зміст статевого виховання становить все те, що виховує здорову й цілісну особистість жінки й чоловіка, здатних адекватно усвідомлювати й переживати свої фізіологічні й психологічні особливості. Відповідно до існуючих в суспільстві соціальних і моральних норм й завдяки цьому встановлення оптимальних стосунків з людьми своєї й протилежної статі у всіх сферах життя. Багато сторін цього процесу розглядаються по ходу викладу загальних проблем і статево-вікових особливостей психосексуальної диференціації. М. Козакевич описує три моделі статевого виховання (Додаток Є) [1, 14].
Факт прийняття суспільством тієї або іншої моделі не означає, що її розділяють
Фото Капча