Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економетрія

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Лекція 1. Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни
Лекція 2. Тема 2. Методи побудови загальної лінійної моделі
Лекція 3. Тема 3. Мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі
Тема 4. Узагальнений метод найменших квадратів
Лекція 4. Тема 5. Економетричні моделі динаміки
Лекція 5. Тема 6. Емпіричні моделі кількісного аналізу на основі статистичних рівнянь
Лекція 6. Тема 7. Побудова економетричної моделі з автокорельованимизалишками
7.1. Визначення автокореляції залишків, її природа, причини виникнення і наслідки
7.2. Тестування наявності автокореляції залишків
Лекція 7. 7.3. Оцінювання параметрів економетричних моделей у разі навності автокореляції залишків
Тема 8. Методи інструментальних змінних
Лекція 8. Тема 9. Моделі розподіленого лага
9.1. Поняття лага та лагових моделей в економіці
9.2. Оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей
Лекція 9. 9.3. Оцінювання параметрів авторегресійних моделей
Тема 10. Економетричні моделі на основі системи структурних рівнянь
10.1. Структурна форма економетричної моделі
10.2. Повна економетрична модель
10.3. Зведена форма економетричної моделі
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
 
Вступ
 
Трансформація економіки України до ринкових умов потребує вирішення складних теоретичних і практичних завдань, які вимагають створення пріоритетних умов розвитку як підприємств, так і держави в цілому.
Економічне зростання в будь-якій державі неможливе без реалізації нових інвестиційних і інноваційних проектів. Для забезпечення привабливості фінансово-економічного стану вітчизняних підприємств необхідно розробити ефективну систему управління економічними процесами. В цьому аспекті встановлення причинно-наслідкових зв’язків між економічними факторами, тенденції їх змін, обґрунтування прогнозних значень є тими кроками, завдяки яким можна розробити ефективну систему управління. Для вирішення цих завдань використовують методи економетричних досліджень. 
Економетрія є однією з фундаментальних дисциплін у підготовці бакалаврів з економіки для всіх спеціальностей, побудована на основі математичних та економічних знань, і разом з такими дисциплінами як мікро- та макроекономіка утворює базис сучасної економічної освіти. Конструювання та дослідження економетричних моделей сприяє формуванню у студентів нового економіко-математичного мислення, спрямованого на підготовку фахівців-економістів нової формації.
Метою даного „Курсу лекцій” є надання методичної допомоги студентам усіх економічних спеціальностей, які навчаються в Харківській національній академії міського господарства за напрямом 0305 „Економіка і підприємництво”, у самостійному вивчені теоретичних засад дисципліни „Економетрія”. „Курс лекцій” містить повний виклад усіх тем, передбачених нормативною робочою програмою з дисципліни для освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”.
 
Лекція 1
Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни
 
В умовах розвитку економічних відносин спостерігається вибух інтересу до економетричних досліджень. Вони знаходять використання в самих різних галузях: – бізнесі, медицині, техниці і т. ін. Економетрія використовується там, де потрібно вирішувати завдання прогнозування, класифікації або управління.
В сучасних програмах підготовки спеціалістів з обліку й аудиту  курс економетрії займає одно із ключових міст. Не знаючи досить добре цього предмету, не використовуючи його інструментарія, неможливо здійснити перевірку емпірических зв’язків, отримати нові залежності, а таким чином – представити нові теорії. Без економетричних методів неможливо побудувати прогноз, а таким чином – під питанням і успіх у банковській сфері, фінансах, бізнесу. Важливе значення, в цьому аспекті, набуває й розробка на підприємстві адаптивних механізмів управління для забезпечення сталого розвитку суб’єктів підприємницької діяльності. Тому курс економетрії входить в “ядро” учбових програм сучасного економічного вузу поряд з такими предметами, як мікроекономіка, макроекономіка, фінансовий аналіз, менеджмент і т. ін. Він, крім того, повинен бути тісно пов’язаний з цими курсами, представляючи не абстрактно-формальні, а прикладні знання.
Приклад 1. Щоб з’ясувати, чи доцільно інвестувати придбання нового обладнання (нової технології) потрібно не просто знати і розуміти, що це принесе додатковий прибуток, але й знати (і бажано якомога точніше) конкретно у чисельному вигляді – який додатковий прибуток буде отримано на кожну одиницю інвестицій. 
Приклад 2. Досліджуючи попит, який формується на ринку на деякі конкретні товари, нам недостатньо знати на якісному рівні,  що він залежить від таких факторів, як ціна, дохід і т.ін., нас цікавить конкретний вигляд зв’язку обсягу попиту з цими факторами, що дає можливість у числовому вигляді спрогнозувати попит при заданому рівні ціни, доходу і т.ін.
Можна навести ще багато прикладів, які показують, що ефективність прийняття рішень у підприємництві, виробництві, комерції, бізнесі та інших сферах суттєво залежить від того, на скільки особа, яка приймає рішення, використовує інформацію, що описує кількісний зв’язок між економічними показниками, що характеризують економічні явища і процеси.
Термін економетрія (економетрика) у буквальному перекладі означає вимірювання економіки, вимірювання в економіці. 
Економетрія – це дисципліна, в якій досліджуються економічні процеси, встановлюються причинно-наслідкові зв’язки між економічними показниками і на основі яких розробляються ефективні управлінські рішення і економічні механізми діяльності підприємства. 
Предметом курса є залежності та взаємозв’язки між економічними величинами.  
Метою курса – надання знань про методи оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами.. 
Завданням вивчення курсу є вивчення економетричних моделей, набуття вмінь використання їх у практиці управління економічними процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки.
Об’єктами економетрії є економічні процеси, які відбуваються на підприємстві.
Економетрія посідає одне
Фото Капча