Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Економетрія

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
56
Мова: 
Українська
Оцінка: 

– це опис об’єкта (явища), якого досліджують, за допомогою формальної мови математики (тобто у вигляді рівнянь, нерівностей, систем рівнянь і т.ін.).

Економіко-математична модель – це математична модель економічної системи, явища, процесу.
Економіко – математичним моделюванням економічних систем, явищ, процесів називають дослідження (вивчення) їх характеристик за допомогою математичних методів і економіко-математичних моделей.
Економіко-математичні моделі, які використовуються в економетрії, називаються економетричними моделями, а математичні методи їх побудови – відповідно економетричними методами. 
Економетрична модель – це окрема функція чи система функцій (рівнянь), що описує кореляційно-регресійний зв'язок  між економічними показниками, один чи декілька з яких є залежною змінною, а усі інші – незалежними.
Економетричні моделі представляють собою окремий клас економіко-математичних моделей і характеризуються наступними особливостями:
 1. економетричні моделі - моделі функціональні ; 
 2. економетричні моделі - моделі прикладні (емпіричні) ; 
 3. економетричні моделі - моделі дескриптивні ;
 4. економетричні моделі - моделі стохастичні.  
У загальному вигляді економетрична модель у вигляді однієї функції (рівняння) має наступний вигляд :
де   - залежна змінна;  - незалежні змінні;   - випадкова (стохастична) складова моделі. Прикладом такої моделі може бути відома виробнича функція Кобба-Дугласа:
де   - випуск продукції; К – основний капітал; L – затрати праці (людський капітал);   і   - параметри моделі.
Якщо економетрична модель представляє собою систему функцій (рівнянь), вона в загальному вигляді має наступний вигляд:
де к – кількість рівнянь. Прикладом такої моделі може бути відома модель формування доходу Дж. М. Кейнса:
де   - сукупне споживання,   - національний дохід, Іt  - інвестиції,   - параметри моделі.
Незалежні змінні економетричних моделей  ,як і  регресійних, називають пояснюючими  змінними (або факторами, інколи регресорами). Залежні змінні   називають пояснюваними змінними (або регресандами). Крім цього, усі змінні економетричних моделей, як і будь-якої економіко-математичної моделі,  поділяють на екзогенні і ендогенні.
Екзогенними (зовнішніми) називають змінні, значення яких є наперед визначеними перед використанням моделі, а ендогенними (внутрішніми) – такі, значення яких визначають тільки із самої моделі.
Так, для моделі (8) змінні K і L є екзогенними змінними, а    - ендогенною. Для моделі (10) тільки змінна Іt  є екзогенною, а змінні   і   - ендогенними, при чому вони виступають одночасно як залежні так і незалежні змінні.
Випадкову складову економетричної моделі за аналогією з регресійною моделлю прийнято називати збуренням ( похибкою, відхиленням) моделі, а для вибіркової моделі при означені оцінки цієї величини в основному використовується термін залишки.
Введення до економетричної моделі стохастичної складової має наступні підстави:
 1. до будь-якої економетричної моделі включаються не всі фактори, які можуть впливати на залежну змінну, а тільки основні;
 2. на залежну змінну при моделюванні таких складних об’єктів як економічні системи можуть впливати і численні випадкові фактори, які взагалі неможливо передбачити ;
 3. частина факторів не піддається квантифікації (тобто кількісному вимірюванню), а для тих, що вимірюються, можлива похибка вимірювання даних.
Стохастична складова моделі якраз і акумулює в собі всі відхилення фактичних спостережень залежної змінної від обчисленої згідно з рівнянням регресії за рахунок наведених вище обставин.
Усі економетричні моделі класифікують за наступними ознаками.
1. За рівнем моделювання на:
 • мікромоделі;
 • макромоделі.
2. Залежно від урахування фактора часу на:
 • статичні;
 • динамічні.
3. Залежно від числа рівнянь:
 • у вигляді одного рівняння; 
 • у вигляді системи одночасних рівнянь (симультативні).   
4. В залежності від виду рівнянь економетричні моделі поділяються на:
 • лінійні  ; 
 • нелінійні .  
5. Залежно від відповідності положенням класичного лінійного регресійного аналізу на:
 • класичні; 
 • узагальнені.  
Інформаційною базою для побудови економетричних моделей є статистичні вибірки. Особливістю цих статистичних вибірок є те, що дуже часто в економетричних дослідженнях приходиться мати справу з малими вибірками (n <30).
За способом формування статистичні вибірки, які використовуються для побудови економетричних моделей, поділяються на:
 • годинні (динамічні);
 • просторові (варіаційні);
 • перехресні (просторово-годинні).
До статистичних вибірок постають наступні вимоги:
 • однорідність спостережень (якісна і кількісна);
 • точність.
Лекція 2
Тема 2. Методи побудування загальної лінійної моделі
 
Загальна лінійна економетрична модель  - це регресійна модель, яка встановлює лінійну залежність між економічними показниками, один з яких є залежною (пояснюваною) змінною, а всі інші – незалежними (пояснюючими) змінними моделі.
Залежна змінна для такої моделі розглядається,  як ендогенна змінна, а незалежні змінні – як екзогенні. 
Теоретична (“канонічна”) загальна лінійна економетрична модель може бути специфікована в наступній формі :
де y – залежна (пояснювана) змінна моделі, x1, x2, … , xm – незалежні (пояснюючі) змінні моделі або фактори, β0, β1, …. , βm – параметри моделі,              ε – стохастична складова моделі, m – кількість пояснюючих змінних моделі. Зазначимо, що параметри β1, β2 , … , βm ще прийнято називати коефіцієнтами регресії,
Теоретична модель (2.1) є гіпотетичною конструкцією і дійсна (як це відмічалося у попередній темі) для всієї генеральної сукупності спостережень за змінними моделі. Невідомі параметри   цієї моделі є константами, а випадкова величина ε – взагалі неспостережувана і ми можемо зробити тільки припущення щодо закону її розподілу.
Вибіркова (емпірична) загальна лінійна економетрична модель має наступний вигляд :
де y – залежна (пояснювана) змінна моделі, x1, x2,
Фото Капча